รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
" การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 " ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)


เลขลำดับ รหัส ชื่อ  นามสกุล ระดับการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย ภาควิชา เกรดเฉลี่ย
1 3349 นาย ชุณห์วัชร  วรสิทธิศาสตร์ ปริญญาตรี มจธ คอมฯ 3.00
2 3350 อัญชลี  กองมี ปริญญาตรี มรภ.บ้านสมเด็จ บริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.50
3 3351 ธัญสุดา  อรรถพิจารณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เคมี 2.96
4 3352 นาฏรัตน์  จันทร์ดี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.39
5 3353 ปริญดา  ไพฑูรย์รจิตพิพิธ ปริญญาตรี 0.00
6 3355 รัชดา  บุญมหาสิทธิ์ ปริญญาโท มศว. เศรษฐศาสตร์ 2.66
7 3356 อรสา  เจริญยิ่ง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บัญชี 2.80
8 3357 ภรณ์ทิพย์  ไกรทัต ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง' บัญชี 2.70
9 3359 ณัฐพร  ธรรมธิติคุณ ปริญญาตรี สงขลานครินทร์ บริหารธุรกิจ เอกการบัญชี 3.17
10 3360 นางสาวเนาวรัตน์  บุญมี ปริญญาตรี ราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ การจัดการ 2.32
11 3405 ธันยาภรณ์  ศิริวัฒนกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เคมี 2.96
12 3406 จิตตา  วงศ์เสาวภาคย์กุล ปริญญาตรี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณิตศาสตร์ 2.88
13 3416 เต็มดวง  ทิพย์อุทัย ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ การเงิน 2.80
14 3533 วาดวัน  สิงหพงษ์ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมี 3.74
15 3534 ภคิน  รัตนอุดม ปริญญาตรี ปทุมวัน วิศวกรรม 2.66
16 3549 จริยา  มณีกาศ ปริญญาตรี ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.60
17 3553 สุริโย  พรมสวัสดิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 3.03
18 3579 อรภา  เจริญผล ปริญญาตรี มรภ.พระนคร การตลาด 2.37
19 3587 มานะ  ขันทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 2.83
20 3588 ณัฐภรณ์  จาตุรงคกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภาษาจีน 3.12
21 3589 นางสาว ปิยวรรณ  ประเสริฐสุทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 2.76
22 3592 นางสาว พุ่มพวง  อินทนิล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.71
23 3610 นวรัตน์  เล็กประเสริฐ ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.70
24 3614 นพวรรณ  เรืองจุติโพธิ์พาน ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ บัญชี 3.89
25 3625 นางสาวดารณี  เนียมสังข์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.05
26 3626 นางสาว รุ่งตะวัน  บุญญานันทกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.50
27 3627 นาย เศรษฐศิริ  ศรีโกมุท ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 2.89
28 3628 นางสาว ยลรดี  ศิริภิญโญชัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 2.91
29 3629 นางสาวเกษร  พัฒนสิงห์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารรัฐกิจและกฎหมาย 3.24
30 3630 นาย อนุวัตร์  ถาวรกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.30
31 3631 นางสาว นภา  วรรณะวงษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.02
32 3632 นาย ธเนศ  พงษ์โนรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 2.98
33 3633 นางสาว พรทิพย์  เมืองมั่น ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.66
34 3634 นางสาว ฉัทนา   สติมั่น ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.44
35 3635 เอมอมร  ตั้งจิตอารีย์ ปริญญาโท ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ 3.83
36 3636 สิริพร  วรยศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม 2.76
37 3637 วิภาวี  นานาสวัสดิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ การตลาด 2.75
38 3638 สุพรรษา  แป้นประเสริฐ ปวส. โรงเรียนเทคนิคพาณิชการสัตหีบ การบัญชี 3.71
39 3639 จิราภรณ์  ทองเทียนชัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.30
40 3640 กมลรัตน์  สุขพินิจ ปวช. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม พาณิชยกรรม 2.41
41 3641 วาสนา  วงศ์ศาจารย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.64
42 3643 นางสาวอัจฉราภา  ช่วยชู ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 3.46
43 3644 นางสาวนฤมล  ชำนาญกิจ ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 3.35
44 3645 นางสาวชมพูนุท  สอนนนท์ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ การบัญชี 2.43
45 3663 ศิรินภา  ฉายแสง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร พืชศาตร์ 2.56
46 3675 นางสาวสุชาดา  ใสสะอาด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.61
47 3676 จิรพรรณ  เฟื่องขจร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.30
48 3677 ชนาภา  สิริจิตตานนท์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรณารักษเเละสารสนเทศศาสตร์ 2.99
49 3678 ฉัตรแก้ว  วุฒิงพษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 2.70
50 3679 รัชพล  ธนะเกียรติวารี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.24
51 3680 จุฑามาศ  ทวิชสังข์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 2.34
52 3681 สุชาลี  โกสิยพันธ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจ 3.50
53 3682 อรรถพล  บัวสัมฤทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.33
54 3683 ธีรภัทร  รักษ์ศิริ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.37
55 3684 ฐาปะนะ  แก้วมณี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 3.26
56 3685 จารุพัฒน์  ฤทธิ์จรูญโรจน์ ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 2.89
57 3686 พรรณธร  เมืองงามสมบูรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 2.70
58 3689 ชนาธินาถ  ทองอยู่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 3.43
59 3809 นาย วทันยู  ครุตเนตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 3.54
60 3924 นฤพนธิ์  มรรคผลสมยัติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.39
61 3925 ปราณี  ดิษฐวงศ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 2.97
62 3926 นาย สุรศักดิ์  จันทะบุญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 2.74
63 3927 นางสาว เพียรรัตน์  มงคลจตุภัทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.31
64 3932 อิสเรศ  คงโพธิ์น้อย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 2.60
65 3933 นางสาวสุชาดา  ทรวงดอน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ การจัดการทั่วไป 2.96
66 3989 ลลิตา  สังคมศิลป์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2.81
67 4051 รุ้งจิรา    ช่วยบำรุง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 2.26
68 4052 อังครา  เตียวมั่งมี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาการจัดการ 3.17
69 4070 วรินยา  สำราญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 2.85
70 4071 วรารัตน์  สำราญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 2.63
71 4095 นางสาวมุทิตา  ภู่บัว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ 3.31
72 4096 นางจุฑาภัทร  เกตุจำปี ปริญญาตรี มหาวิทยลัยราชภัฎจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.25
73 4097 นางสาวศศิกานต์  วิศาลาภรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 3.16
74 4098 กชกร  บุตรชน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.16
75 4099 เพ็ญพร  ชวนะศักดิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.24
76 4100 กมลลักษณ์  บุญอนันธนสาร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 2.96
77 4101 นายวสุ   วิศาลาภรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 2.48
78 4106 วีริศ  แก่นสาร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 0.00
79 4174 เฉลิมศักดิ์  ลาณรงค์ชัย ปริญญาตรี assumtion university law 2.51
80 4176 อัญชณา  กองโชค ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี การบัญชี 2.51
81 4177 ปริญญา  ชูขำ ปริญญาตรี ม.หอการค้าไทย การตลาด 3.14
82 4180 อิทธิรัฐ  รุ่งเรือง ปริญญาตรี ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.36
83 4182 พิมลพรรณ  ชั้วเอ้ ปริญญาตรี ราชภัฎเพชรบุรีวลัยลงกรณ์ การจัดการทั่วไป 2.49
84 4183 นางสาว ยิ่งลักษณ์  ชั้วเอ้ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจันทรเกษม การจัดการทั่วไป 2.49
85 4184 ธันยพร  ศักดิ์สิงห์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา การบัญชี 2.22
86 4198 น.ส.ชุติภา  เอื้องนิมิตรบุตร ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม 2.39
87 4204 น.ส.แพรวฤดี  สุขสวัสดิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต บัญชี 2.60


หมายเหตุ สถานที่สำหรับใช้ในการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.mrthaijob.com
และสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2435-2345 ต่อ 224 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.