รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
" การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 " ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)


เลขลำดับ รหัส ชื่อ  นามสกุล ระดับการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย ภาควิชา เกรดเฉลี่ย
1 3349 นาย ชุณห์วัชร  วรสิทธิศาสตร์ ปริญญาตรี มจธ คอมฯ 3.00
2 3350 อัญชลี  กองมี ปริญญาตรี มรภ.บ้านสมเด็จ บริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.50
3 3351 ธัญสุดา  อรรถพิจารณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เคมี 2.96
4 3352 นาฏรัตน์  จันทร์ดี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.39
5 3353 ปริญดา  ไพฑูรย์รจิตพิพิธ ปริญญาตรี 0.00
6 3355 รัชดา  บุญมหาสิทธิ์ ปริญญาโท มศว. เศรษฐศาสตร์ 2.66
7 3356 อรสา  เจริญยิ่ง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บัญชี 2.80
8 3357 ภรณ์ทิพย์  ไกรทัต ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง' บัญชี 2.70
9 3359 ณัฐพร  ธรรมธิติคุณ ปริญญาตรี สงขลานครินทร์ บริหารธุรกิจ เอกการบัญชี 3.17
10 3360 นางสาวเนาวรัตน์  บุญมี ปริญญาตรี ราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ การจัดการ 2.32
11 3405 ธันยาภรณ์  ศิริวัฒนกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เคมี 2.96
12 3406 จิตตา  วงศ์เสาวภาคย์กุล ปริญญาตรี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณิตศาสตร์ 2.88
13 3416 เต็มดวง  ทิพย์อุทัย ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ การเงิน 2.80
14 3533 วาดวัน  สิงหพงษ์ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมี 3.74
15 3534 ภคิน  รัตนอุดม ปริญญาตรี ปทุมวัน วิศวกรรม 2.66
16 3549 จริยา  มณีกาศ ปริญญาตรี ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.60
17 3553 สุริโย  พรมสวัสดิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 3.03
18 3579 อรภา  เจริญผล ปริญญาตรี มรภ.พระนคร การตลาด 2.37
19 3587 มานะ  ขันทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 2.83
20 3588 ณัฐภรณ์  จาตุรงคกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภาษาจีน 3.12
21 3589 นางสาว ปิยวรรณ  ประเสริฐสุทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 2.76
22 3592 นางสาว พุ่มพวง  อินทนิล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.71
23 3610 นวรัตน์  เล็กประเสริฐ ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.70
24 3614 นพวรรณ  เรืองจุติโพธิ์พาน ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ บัญชี 3.89
25 3625 นางสาวดารณี  เนียมสังข์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.05
26 3626 นางสาว รุ่งตะวัน  บุญญานันทกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.50
27 3627 นาย เศรษฐศิริ  ศรีโกมุท ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 2.89
28 3628 นางสาว ยลรดี  ศิริภิญโญชัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 2.91
29 3629 นางสาวเกษร  พัฒนสิงห์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารรัฐกิจและกฎหมาย 3.24
30 3630 นาย อนุวัตร์  ถาวรกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.30
31 3631 นางสาว นภา  วรรณะวงษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.02
32 3632 นาย ธเนศ  พงษ์โนรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 2.98
33 3633 นางสาว พรทิพย์  เมืองมั่น ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.66
34 3634 นางสาว ฉัทนา   สติมั่น ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.44
35 3635 เอมอมร  ตั้งจิตอารีย์ ปริญญาโท ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ 3.83
36 3636 สิริพร  วรยศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม 2.76
37 3637 วิภาวี  นานาสวัสดิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ การตลาด 2.75
38 3638 สุพรรษา  แป้นประเสริฐ ปวส. โรงเรียนเทคนิคพาณิชการสัตหีบ การบัญชี 3.71
39 3639 จิราภรณ์  ทองเทียนชัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.30
40 3640 กมลรัตน์  สุขพินิจ ปวช. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม พาณิชยกรรม 2.41
41 3641 วาสนา  วงศ์ศาจารย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.64
42 3643 นางสาวอัจฉราภา  ช่วยชู ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 3.46
43 3644 นางสาวนฤมล  ชำนาญกิจ ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 3.35
44 3645 นางสาวชมพูนุท  สอนนนท์ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ การบัญชี 2.43
45 3663 ศิรินภา  ฉายแสง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร พืชศาตร์ 2.56
46 3675 นางสาวสุชาดา  ใสสะอาด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.61
47 3676 จิรพรรณ  เฟื่องขจร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.30
48 3677 ชนาภา  สิริจิตตานนท์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรณารักษเเละสารสนเทศศาสตร์ 2.99
49 3678 ฉัตรแก้ว  วุฒิงพษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 2.70
50 3679 รัชพล  ธนะเกียรติวารี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.24
51 3680 จุฑามาศ  ทวิชสังข์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 2.34
52 3681 สุชาลี  โกสิยพันธ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจ 3.50
53 3682 อรรถพล  บัวสัมฤทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.33
54 3683 ธีรภัทร  รักษ์ศิริ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.37
55 3684 ฐาปะนะ  แก้วมณี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 3.26
56 3685 จารุพัฒน์  ฤทธิ์จรูญโรจน์ ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 2.89
57 3686 พรรณธร  เมืองงามสมบูรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 2.70
58 3689 ชนาธินาถ  ทองอยู่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 3.43
59 3809 นาย วทันยู  ครุตเนตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 3.54
60 3924 นฤพนธิ์  มรรคผลสมยัติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.39
61 3925 ปราณี  ดิษฐวงศ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 2.97
62 3926 นาย สุรศักดิ์  จันทะบุญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 2.74
63 3927 นางสาว เพียรรัตน์  มงคลจตุภัทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.31
64 3932 อิสเรศ  คงโพธิ์น้อย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 2.60
65 3933 นางสาวสุชาดา  ทรวงดอน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ การจัดการทั่วไป 2.96
66 3989 ลลิตา  สังคมศิลป์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2.81
67 4051 รุ้งจิรา    ช่วยบำรุง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 2.26
68 4052 อังครา  เตียวมั่งมี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาการจัดการ 3.17
69 4070 วรินยา  สำราญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 2.85
70 4071 วรารัตน์  สำราญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 2.63
71 4095 นางสาวมุทิตา  ภู่บัว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ 3.31
72 4096 นางจุฑาภัทร  เกตุจำปี ปริญญาตรี มหาวิทยลัยราชภัฎจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.25
73 4097 นางสาวศศิกานต์  วิศาลาภรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 3.16
74 4098 กชกร  บุตรชน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.16
75 4099 เพ็ญพร  ชวนะศักดิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.24
76 4100 กมลลักษณ์  บุญอนันธนสาร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 2.96
77 4101 นายวสุ   วิศาลาภรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 2.48
78 4106 วีริศ  แก่นสาร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 0.00
79 4174 เฉลิมศักดิ์  ลาณรงค์ชัย ปริญญาตรี assumtion university law 2.51
80 4176 อัญชณา  กองโชค ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี การบัญชี 2.51
81 4177 ปริญญา  ชูขำ ปริญญาตรี ม.หอการค้าไทย การตลาด 3.14
82 4180 อิทธิรัฐ  รุ่งเรือง ปริญญาตรี ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.36
83 4182 พิมลพรรณ  ชั้วเอ้ ปริญญาตรี ราชภัฎเพชรบุรีวลัยลงกรณ์ การจัดการทั่วไป 2.49
84 4183 นางสาว ยิ่งลักษณ์  ชั้วเอ้ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจันทรเกษม การจัดการทั่วไป 2.49
85 4184 ธันยพร  ศักดิ์สิงห์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา การบัญชี 2.22
86 4198 น.ส.ชุติภา  เอื้องนิมิตรบุตร ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม 2.39
87 4204 น.ส.แพรวฤดี  สุขสวัสดิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต บัญชี 2.60
88 4220 สันติภพ  เจนปกรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา นิเทศศาสตร์ 2.47
89 4224 พงศธร  หนูดำ ปริญญาโท National Institute of Developement Administration Economics 3.57
90 4228 ปิ่นมณี  ศรีคาน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รัฐประศาสนศาสตรํบัณฑิต 3.26
91 4229 โสรยา  ฉัตรสุริยาวงศ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มนุษยศาสตร์ 2.91
92 4230 จุฑามาศ  ฉัตรสุริยาวงศ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์ 2.18
93 4231 สุธนะ  ท่าหลวง ปริญญาตรี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศศบ. 2.91
94 4254 น.ส.กุลิสรา  เผ่าไทย ปวส. วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ การจัดการทรัพยามนุษย์ 3.63
95 4255 น.ส.วาสนา  อะกุลดี ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ การบัญชี 3.95
96 4256 น.ส.ณัฐญา  ชูแก้วไม้ ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี การบัญชี 3.10
97 4257 ฉัตรชัย  พฤกษชาติ ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ประมง 2.77
98 4258 น.ส.กมลชนก  มานุจำ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.27
99 4259 น.ส. พรพิมล  แต้มสาระ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การบริหารทั่วไป 2.66
100 4266 กรรญ์ธวรรณ  วิสูตรศิริฤกษ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 3.38
101 4267 กัณฑาวีฐ์  วิสูตรศิริฤกษ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 3.20
102 4268 ปัญจพัฒน์  วิสูตรศิริฤกษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.80
103 4269 น.ส.อภิญญา  อินทจร ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ การบัญชี 3.93
104 4270 น.ส.ยุพา  เที่ยงสืบสาย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.71
105 4271 น.ส.ปสุตา  จ้อยใย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.45
106 4277 ณัฐธิดา  สมพงศ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฟิสิกส์ 3.00
107 4278 ทัศนียา  เอียงเป้ ปวส. รร.เทคนิควิมลบริหารธุกิจ การบัญชี 0.00
108 4279 นางสาววีนัสนันท์  อ่อนศิระ ปวส. รร.เทคนิควิมลบริหารธุรกิจ การบัญชี 3.17
109 4280 รติรส  ไวยากรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การจัดการทั่วไป 2.93
110 4281 นางสาวผกามาศ  แก้วมา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธํญบุรี บริหารธุรกิจ 2.87
111 4282 พจนีย์  สัมฤทธิ์รินทร์ ปริญญาตรี ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ บริหารธุรกิจ 3.44
112 4283 นายคณรัตน์  ยินดีมิตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยุกระจายเสีย 0.00
113 4284 เบญจพร  คลังมี ปริญญาตรี ม.สงขลานครินทร์ ภาษาเกาหลี 3.35
114 4285 นางสาวลิสา  ใจสะอาด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต นิเทศศาสตร์ 2.27
115 4286 กิตติคุณ  มหุวรรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมโลจีสติกส์ 2.00
116 4287 พรพรรณ  อุตส่าห์ดี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมโลจีสติกส์ 0.00
117 4288 น.ส.นิตยา  กองศรี ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล การบัญชี 3.66
118 4289 พรรณสุภา  โพธิ์ย้อย ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.57
119 4290 รัตนโชติ  โพธิ์ย้อย ปริญญาตรี ราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมศาสตร์ 0.00
120 4291 บุษญา  แก้วสีโท ปริญญาตรี รามคำแหง รัฐศาสตร์ 3.19
121 4292 ยุทธพงศ์  จามรมาน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์ 3.16
122 4293 อนุวัตร  ไชยเพชร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.13
123 4294 เกื้อกูล  ใสสุทธิกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.68
124 4295 อภิมุข  สดมพฤกษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รัฐศาสตร์ 3.59
125 4296 มาฆพล  เครืออนันต์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.23
126 4297 นพฤทธิ์  บุญนรานันท์ ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัตนบริหารศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 3.20
127 4298 อรปรียา  ทองเนื้อนวล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำเเหง นิติศาสตร์ 2.74
128 4300 สัจธรรม  ไชโย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำเเหง นิติศาสตร์ 2.83
129 4301 สุพัตรา  คำภาอินทร์ ปริญญาตรี ม. ราชภัฏสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์ 2.75
130 4302 กรรณิกา  แสงเดือน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์ 3.15
131 4305 นาย เกริกเกียรติ  ทิพย์ชัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นิติศาสตร์ 2.24
132 4317 ว่าที่ร้อยตรีตรีหญิงวิภา  จันทร์น้อย ปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.75
133 4318 นางสาวกนกพร  เหล็กเพ็ชร ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลง ศิลปศาสตร์บัณฑิต 2.37
134 4319 นางสาวชุตุมา   สกุลพราหมณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การบัญชี 3.47
135 4320 นางสาวบุษบง  ยูงรัมย์ภัทร ปริญญาตรี ราชภัฏพระนคร บริหารการจัดการ 2.65
136 4321 นางสาวสุนิสา  เอี่ยมสำอางค์ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี บริหารธุรกิจ 2.81
137 4322 ผาณิต  ขุมทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม การบัญชี 2.68
138 4323 นายจตุพล  เพชรเสนา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - 2.20
139 4324 นางสาวจีรสุดา  ชนะวงศ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2.70
140 4325 ณัฐชนก  ปรึกษาทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3.02
141 4326 ชานนทร์  ช่างอาวุธ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 2.50
142 4327 ณัฐภัทร  ดีทองอ่อน ปริญญาโท KMUTT SEEM 3.62
143 4328 นางสาวชลธิชา  โพธิ์แดง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร เศรษฐศาสตร์ 2.61
144 4329 นางสาวปรียานุช  จันทร์คลองใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร นิติศาสตร์ 2.64
145 4330 รวินันทน์  คุณาจารย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นิติศาสตร์ 2.54
146 4331 ทัศนา  เจต์อนันต์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธรณีวิทยา 2.99
147 4332 นภัค  ศีติสาร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธรณีวิทยา 2.35
148 4333 ศศิธร   พงศ์สิฎานนท์ ปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ บัญชี 3.60
149 4336 เอื้ออารีย์  สอนเรืองวิทย์ ปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ บริหารธุรกิจ 3.22
150 4337 นภาพร  ติ๊บผัด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธรณีวิทยา 2.10
151 4338 ศิริกรณ์   ถวาย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธรณีวิทยา 2.46
152 4341 วารุณี  ชนะภัย ปวส. วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง การจัดการทรัพยากรมนุาย์ 3.27
153 4342 นายวทัญญู  บุญต้น ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รัฐประศาสนศาสตร์ 2.77
154 4343 น.ส.ปัญจพร  ประสงค์สำเร็จ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รัฐประศาสนศาสตร์ 3.33
155 4344 มาสลอง  เงินทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธรณีวิทยา 2.43
156 4347 มัลลิกา  อินทไชย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธรณีวิทยา 2.79
157 4348 นายอนุภาพ  เจสละ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์ 2.50
158 4355 นายภาณุวัฒน์  พวงทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.35
159 4356 นางสาวภัทราภรณ์  เกตุบรรจง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.89
160 4359 สาธิตา  บัณฑิตนันทิ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 3.03
161 4360 นายชาญชัย  เหล็กไหล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รัฐศาสตร์ 3.61
162 4361 กฤษณา  ระลึก ปริญญาตรี รามคำแหง เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 2.54
163 4362 นายปิยะวัฒน์  ภิญโญชัยถาวร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อสารมวลชน 2.43
164 4363 นางสาวอัจฉรา  ปรีชานุมาศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นิติศาสตร์ 3.18
165 4364 นางสาวสรารัตน์  พรหมศาสตร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นิติศาสตร์ 3.68
166 4365 ประสิทธิ์  เพ็ชรพวง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจ 3.44
167 4366 นายสราวุธ  ใจวงศ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.64
168 4367 นายอภิวัตน์  อินยะฤทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นิติศาสตร์ 2.81
169 4368 นางสาวอทิตยา  สีนอก ปริญญาตรี ม.ศรีปทุม นิเทศฯ 2.98
170 4369 นางสาวจุฑามาศ  กัณทะวงค์ ปริญญาตรี ม.ศรีปทุม นิเทศฯ 2.00
171 4370 นางสาวเสาวนีย์  ทองพิมล ปริญญาตรี ม.เกษตรฯ พืชไร่ 3.00
172 4371 นางสาวเบญจมาศ   อุ่นอ่อน ปริญญาตรี ม.ศรีปทุม บริหารธุรกิจ 2.74
173 4372 ธัญญ์นิธิ  ดนัยวรานนท์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณิตศาสตร์ 2.50
174 4373 อมรรัตน์  อยู่สถิตย์ ปริญญาตรี ม.ศรีปทุม บริหาร 3.45
175 4374 จิตสุภา  ภู่พันธ์ ปริญญาตรี ม.เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 2.00
176 4375 นางสาวน้ำฝน   กันทะมา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.92
177 4376 นายเอกชัย  แก้ววงษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.69
178 4377 พิมพรรณ  ปัญญามัง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธรณีวิทยา 2.22
179 4378 นายกรณฑ์พัทธ์  คุ้มพันธ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย 3.02
180 4380 นางสาวภัทรภร  ไกรนรา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร 2.45
181 4381 พรนิภา  ศิลปศร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธรณีวิทยา 2.45
182 4382 วรรณพงษ์  โมราราย ปริญญาตรี มสธ รัฐศาสตร์บัณฑิต 2.37
183 4383 ปิยภัทร์  จิตรากุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 2.75
184 4384 พุทธิพงษ์  นิยมกิจ ปริญญาตรี ศิลปากร วิศวกรรมศาสตร์ 2.60
185 4385 เอลิน  สุขสวัสดิ์ ปริญญาตรี ม.เชียงใหม่ ธรณีวิทยา 3.34
186 4386 กฤษณะพงศ์  คำลอย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.36
187 4387 กิตติพร  จำปาวดี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 2.87
188 4388 ชัชนันต์  เงินกลม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.50
189 4389 วัชรียา  ทองเกียว ปริญญาตรี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ บัญชี 2.06
190 4392 สุปราณี   เสาร์แก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.72
191 4393 สุพรรชนก  คุ้มพุ่ม ปริญญาตรี วิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บริหารธุรกิจ 3.01
192 4394 บุษกร  แก้วคุ้มภัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์ 3.00
193 4395 พรสินี  แท่นทิพย์ ปริญญาตรี ราชภัฏสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์ 2.30
194 4396 นายชาคริต  สืบสอน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 3.10
195 4397 วรพงษ์  เพ็ชร์ขาว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 3.45
196 4398 กิตติพศ  สุวรรณ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัฐประศาสนศาสตร์ 3.47
197 4399 พัสกร  วงศ์ดาว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังคมศาสตร์ 3.04
198 4400 พิมพ์พรรณ  กอบเพ็ชรหยก ปริญญาตรี มศว การเงินและการธนาคาร 3.03
199 4401 ธนาคาร  ละครแก้ว ปริญญาตรี ราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2.26
200 4402 บงกช  โพธิ์น้อย ปริญญาตรี บูรพา จีน 0.00
201 4403 มยุรี  โพธิ์น้อย ปริญญาตรี 0.00
202 4404 วัชรพงค์  เหล่าสุโพธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.46
203 4410 นิตยา  แก้วเก็บ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร การจัดการทั่วไป 2.50
204 4414 ธนพล  ปัญญาสาร ปริญญาตรี รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.75
205 4415 พีรณัฐ  ขำช้าง ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 3.46
206 4416 จันทร์เพ็ญ  ดีพิชัย ปริญญาตรี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนโลยีผลิตพืช 2.38
207 4417 โยษิตา  ธนีสันต์ ปริญญาตรี ม.เกษมบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาการจัการ 2.47
208 4419 นางสาวศิรินภา  สายลุน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม การเงินและการธนาคาร 2.69
209 4424 คนึงรักษ์  บุญประเสริฐ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2.76
210 4431 กาญจน์บัณฑิต  สนนุช ปริญญาตรี มรภ.สส. รปศ. 0.00
211 4432 ศลิษา  สนนุช ปริญญาตรี มรภ.จันทรเกษม การเงินและการธนาคาร 0.00
212 4437 กัลยา  สวนโพธิ์ ปริญญาตรี มร. นิติศาสตร์ 0.00
213 4453 สว่างไพร  พรมลิ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บริหารการจัดการ(การตลาด) 3.02
214 4456 ณัฐวีร์  โตสงคราม ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม 0.00
215 4457 สุมาลี   คัดทจันทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริหารธุรกิจ 3.28
216 4458 โกศล  ศุภกิจเดชา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การตลาด (คณะบริหารธุรกิจ) 3.77
217 4459 ศิริพร   นนทิพิเชฐ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาษาอังกฤษ 0.00
218 4460 ศศิภา  จันทร์เขียว ปริญญาตรี ม.ราชภัฎสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.74
219 4461 สุภาพร  สวยรูป ปริญญาตรี ม.ราชภัฎสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.75
220 4462 ธันยพร  ดวงจันทร์ ปริญญาตรี ม.ราชภัฎสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0.00
221 4463 อนุสรา  ผิวพรรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นิติศาสตร์ 2.71
222 4464 รัตติยา  ผิวพรรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มนุษยศาสตร์ 3.26
223 4465 ชุติมา  ภักดีเจริญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นิเทศศาสตร์ 2.89
224 4466 พงศกร  เกตุแก้ว ปริญญาตรี สงขลานครินทร์ บริหารธุรกิจ 2.67
225 4467 น.ส จีราวรรณ  เรืองรุ่งโรจน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3.60
226 4468 อัจจิตา  ใจธรรม ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชีววิทยา 3.09
227 4469 สุทธิ  เรืองมณีไพฑูรย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง 2.43
228 4470 รัตนลักษณ์  หิรัญวิริยะ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนโลยีชัวภาพ 2.70
229 4471 อมรรัตน์  พ่วงพลับ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชีววิทยา 3.29
230 4472 มัทนียา  ปั้นมูล ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชีววิทยา 3.30
231 4473 นางสาวมาลินี   อุ่นแอบ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชีววิทยา 2.61
232 4474 นางสาวสุภาภรณ์   ชนะโชติ ปริญญาตรี พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เคมี 2.90
233 4475 พิชาภัค  เชี่ยวประสิทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน 3.09
234 4476 ศิริรักษ์  ศิริโยธา ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคถณทหารลาดกระบัง เคมีสิ่งแวดล้อม 2.73
235 4477 วริษฐา  ศูนย์ปาน ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมีสิ่งแวดล้อม 2.55
236 4478 วราภรณ์  มงคลเคหา ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมี 2.82
237 4479 นางสาวสุชาดา  ประจง ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมดกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมีสิ่งแวดล้อม 2.89
238 4480 พัชจิรา  คดีพิศาล ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมีสิ่งแวดล้อม 3.11
239 4481 นางสาวธิดาพร  ฤทธิศร ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมดกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมีสิ่งแวดล้อม 3.03
240 4482 อลิษา  ขุนอาจ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมีสิ่งแวดล้อม 3.14
241 4483 วราภรณ์  ขาวสระคู ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เคมี 2.92
242 4484 ณัฐสิมา  บุญถาวร ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชีววิทยา 2.68
243 4485 วีนา  ทองดี ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลำปาง วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2.55
244 4486 นางสาวศิริยา  ฤทธิเดช ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนโลยีการผลิตพืช 2.75
245 4487 กนกวรรณ  เรืองรุ่งโรจน์ ปริญญาตรี มหาลบัยราชภัฎจันทรเกษม บริหารการตลาด 2.98
246 4488 ปวีณา  วังชัง ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมี 3.24
247 4489 มูนาดา  สลามเต๊ะ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมี 2.77
248 4490 ซอฟา  โมฮาเมด อาเมด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณิตศาสตร์ 3.09
249 4491 ทัศนีย์  ศรีจันทร์งาม ปริญญาตรี มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม บริหารธุรกิจ 2.74
250 4492 นางสาวกัญญา  แก้วใจใหญ่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร รัฐประศาสนศาสตร์ 2.87
251 4493 ภัทริตา  ทองพูลเอียด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การเงินและการธนาคาร 3.32
252 4494 นางสาวกุลิสรา  พูลธัญญะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาษาอังกฤษ 2.50
253 4496 นางสาวกรวิภา  ทองสอาด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การบัญชี 3.82
254 4497 นางสาวมิรันตรี  อัดสูงเนิน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การบัญชี 3.65
255 4498 นายกรวิฑิต  รวยทรัพย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิศวกรรมศาตร์ 2.14
256 4499 นานมารุต  สุทธิโกเศศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การจัดการ 2.46
257 4500 นางสาวนฤมล  สมศักดิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การจัดการ 2.74
258 4501 น.ส.ธนัญญา  ดีเลิศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การบัญชี 3.06
259 4502 น.ส.วราพร  มะโนวงศ์ ปริญญาตรี สถาบันราชมงคลล้านนา การบัญชี 2.75
260 4503 สมชนก  ศรสำราญ ปริญญาตรี ABAC IBM 2.37
261 4505 นางสาวศิรินทรา  มะมา ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พัฒนาการเกษตร 2.84
262 4506 ภูสนีย์  แก้วเกิด ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พืชไร่ 3.01
263 4507 อรอนงค์  อินตะโคตร ปริญญาตรี มสธ. บัญชี 2.30
264 4508 วุฒิกรณ์  เอี่ยมอินทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยลัยราชภัฏสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์ 2.23
265 4509 กันต์ธร  สงคราม ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ รังสิต วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม 3.22
266 4510 นางสาวมุนา  สะนิ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมี 2.52
267 4511 วาสนา  เสือุจุ้ย ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เคมี 2.70
268 4512 คัทลียา  ไชยสัตย์ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมี 2.41
269 4513 กิตติยา  เลาะลี ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมี 2.40
270 4514 สุทธิรักษ์  เด็ดดวง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร บริหารธุรกิจ 3.47
271 4515 วรันธร  ใจกุศล ปริญญาตรี - - 0.00
272 4516 สายชล  ดูพิมาย ปริญญาตรี สุโขทัยธรรมาธิราช นิติศาสตร์ 2.50
273 4517 อรอนงค์  ปรีสิทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม บริหารธุรกิจ 2.60
274 4518 ภาวิณี  มีทองคำ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 3.19
275 4519 ปิยะนุช  อาบีดิน ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นิเทศศาสตร์เกษตร 3.15
276 4520 ดารารัตน์  อุตรศรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิติศาสตร์ 3.26
277 4521 โชคดี  หอมกระจุย ปริญญาตรี ม.รามคำแหง นิติศาสตร์ 3.00
278 4522 นายพันธ์พิชญ์  ทองมี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณทิต 2.48
279 4523 โชติรัตน์  แสงเจริญวัฒนา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การเงิน 2.71
280 4524 โฉมศรี  แก้วชูชื่น ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาริชศาสตร์ 2.22
281 4525 โสรยา  ใบเต๊ะ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พืชสวน 2.95
282 4526 วริศรา   เผือกผาสุข ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมี 3.01
283 4527 ศิวะพร  แควชล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นิติศาสตร์ 2.22
284 4528 ทิพย์กมล  แสงเผือก ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมีอุตสาหกรรม 2.53
285 4529 น.ส.ศุภาวรรณ  อารักษ์รัตนกุล ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พัฒนาการเกษตร 3.11
286 4530 กรรณิการ์  นาคำ ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ บัญชี 2.91
287 4531 น.ส.แคทรียา  คำพวงค์ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พัฒนาการเกษตร 2.28
288 4532 เจษฎาทิพ  พงษ์หวั่น ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นิเทศศาสตร์เกษตร 2.66
289 4533 กรรณิการ์  พุทธอาสน์ ปริญญาตรี มรภ.พระนคร รัฐประศาสนศาสตร์ 2.94
290 4534 ญาณี  ค้ำจุน ปริญญาตรี ม.ราม การปกครอง 2.78
291 4535 รัตนติกาล  มาตย์ชู ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมีอุตสาหกรรม 2.79
292 4536 ปรัชญา  กามอย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาขานิติศาสตร์ 2.80
293 4537 เสาวภา  ศิริชัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์ 2.56
294 4538 ปฤณ  ทองศรีพราย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.96
295 4541 ไอยรินทร์  ชมเชยวิทย์ ปวส. วิทยาลัยเชตุพนพณิชยการ บัญชี 3.34
296 4542 กัลยาภัสร์  ธนบดีกุลธนันท์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต บริหารธุรกิจ 2.55
297 4543 รักชนก  เพชรใหญ่ ปริญญาตรี มสธ. การบัญชี 2.30
298 4544 กรณิกา  ใจเขียว ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมี 2.39
299 4545 กุมารี  สาริกบุตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บริหารธุรกิจ 2.70
300 4546 ปัญญา  ตราชื่นต้อง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ บริหารธุรกิจ 2.00
301 4547 นางสาวรุ่งทิวา  นารอง ปริญญาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น บริหารธุรกิจ 3.25
302 4548 ภาวิณี  ลาดนาจันทร์ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี บริหารธุรกิจ 3.25
303 4549 สุธาพร  โลหะการก ปริญญาตรี ม.พระนครเหนื้อ สถิติประยุกต์ 3.53
304 4550 แพรววดี  กลมจิตต์ ปริญญาตรี ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิตประยุกต์ 2.30
305 4551 นายภาคภูมิ  กลมจิตต์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การบัญชี 3.59
306 4552 ดวงสุดา  ศรีเงิน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.32
307 4553 กวินทรา  กำลังแก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาควิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ 3.00
308 4554 นางสาวธนาภรณ์   ผาสุข ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รัฐประศาสนศาสตร์ 2.30
309 4555 ธัญญารัตน์  ทวีธนะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 3.08
310 4556 ณัฐภรณ์  ใจจิตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 2.54
311 4557 อโนมา   พุจารย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เทคโนโลยีเซรามิกส์ 2.81
312 4558 น.ส.สุนันทา  สายปั้นเหน่ง ปริญญาตรี ราชมงคลคลอง6 บัญชี 9.99
313 4559 นางสาววรรณพร  ใจบุญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ รัฐประศาสนศาสตร์ 3.92
314 4560 นางสาวปวีณา  ใจบุญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บริหารธุรกิจ 2.56
315 4561 ฐิติกานต์  เมฆใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม การเงินการธนาคาร 3.31
316 4562 น.ส.ศิริวรรณ์   จันทร์ตื้อ ปริญญาตรี ม.ราม รัฐศาสตร์ 2.53
317 4563 นางสาวปัทมา  สัจจาแก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2.74
318 4564 น.ส.นิติพร  จันทร์ตื้อ ปริญญาตรี ม.ทักษิณ นิติศาสตร์ 3.06
319 4565 น.ส.นฤมล  นิตยาเทสน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ สตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.84
320 4566 รัตนาวดี  กลั่นเรืองแสง ปริญญาตรี ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมี 3.27
321 4567 สาริดา  ชวาลเกียรติธนา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.59
322 4568 วัทนนันท์  อัศวไชยวรกุล ปริญญาตรี rmutt mba 2.30
323 4569 สุดารัตน์  พูลพิพัฒน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สังคมศึกษา 2.89
324 4570 ฑิตฐิตา   เอกสะพัง ปริญญาตรี ม.รามคำแหง นิติศาสตร์ 0.00
325 4571 นายมนตรี  ขยัน ปริญญาตรี ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.50
326 4572 ดารณี  มีทองคำ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนโลยีการผลิตพืช 2.67
327 4573 นางสาวอลิษา  พุจารย์ ปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี บริหารธุรกิจ 2.66
328 4574 พิพัฒน์  แสนเปลี่ยน ปริญญาตรี มหาลัยนเรศวร นิติศาสตร์ 2.55
329 4576 นายณัฐศักดิ์  ใจปลื้ม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร นิติศาสตร์ 2.22
330 4577 ว่าท่ร้อยตรี เกียรติคุณ  ไชยมงคล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร นิติศาตร์ 2.87
331 4578 ภารดา  แสนเสริฐ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา นิติศาสตร์ 2.70
332 4579 กัญญาพัชร  เลาหสินนุรักษ์ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนโลยีการผลิตพืช 3.05
333 4580 ณัฐดา  คำภานนท์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี การตลาด 3.05
334 4581 สมถวิล  คำภานนท์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว การจัดการ 2.30
335 4582 นันทภาคย์ศา  ทีแสงแดง ปริญญาตรี ม.รามคำแหง บริหารรัฐกิจ 3.09
336 4583 บัวหลัน  กำมะถัน ปริญญาตรี ม.รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.56
337 4585 นางสาว มัณฑนา  เพชรรักษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาตร์ 2.90
338 4586 นางสาววัลลภา   สมพุฒ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นิติศาสตร์ 3.31
339 4587 ประภัสสร  วิจิตรจันทร์ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนโลยีการผลิตพืช 2.75
340 4588 รัศมิ์ธศิลป์  จีนสลุต ปริญญาตรี มหาลัยรามคำเเหง นิติศาสตร์ 2.71
341 4589 นายศราวุธ  มาเฉลิม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐประศาสนศาสตร์ 3.73
342 4590 นายจตุพล  แก่นจำปา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2.85
343 4591 น.ส.วิภาวี  อุทะกะ ปริญญาตรี ม.รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.43
344 4592 ฐปณต  ไมพานิช ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ 9.99
345 4593 วิภาวี  ฉิมบุญอยู่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2.13
346 4594 ชุติมา  พันธ์นารา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การจัดการทั่วไป 2.75
347 4595 นางสาวปิญนันท์  วณิชชากร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รัฐศาสตร์ 3.50
348 4596 เชษฐา  สายสุนทร ปริญญาตรี ม.ขอนแก่น นิติกร 3.09
349 4597 นางสาวเปรมจิต  มณีแกม ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ - 2.80
350 4598 นายปิยะณัฐ  บ่ายแสงจันทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2.58
351 4599 ประสิทธิ์  ฟูเอี้ยง ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช การจัดการ 3.00
352 4600 ศิริชัย  แก้วพรม ปริญญาตรี มทร.พระนคร การจัดการทั่วไป 2.56
353 4601 พรทิพย์  งีเกาะ ปริญญาตรี ม.ขอนแก่น นิติศาสตร์ 3.27
354 4602 นางสาวรุ่งราตรี  พารัตนะ ปวส. มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตโชติเวส คหกรรมศาสตร์ 2.60
355 4603 นางสาวภัทรรินทร์  มาบัว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ธุรกิจบริการ 2.80
356 4604 ภูมิพัฒน์  อิทธิอภินันท์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.65
357 4605 นางสาวจันทิมา   คุ้มบุ่งคล้า ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏพระนคร บริหารธุรกิจ 2.91
358 4606 จันทร์จิรา  นพคุณธรรมชาติ ปริญญาตรี มศว. พัฒนาชุมชนเมือง 2.88
359 4607 วรัญญา  วงษ์เนตร ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคนิคเกษตร 3.50
360 4608 สกลธร  บำรุงวิภูษณะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รัฐประศาสนศาสตร์ 2.76
361 4609 นายกฤษณธร  วัฒนา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การพัฒนาชุมชน 2.85
362 4610 นางสาวธนวันต์  พึ่งเจียม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.72
363 4611 วรเศรษฐ  กีฬา ปริญญาตรี ม.บูรพา นิติศาสตร์ 3.72
364 4613 พิชชานันท์  ขวัญประเสริฐ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐประศาสนศาสตร์ 2.99
365 4614 ณัฐนิช   สุดชูเกียรติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตร เศรษฐศาสตร์ 3.29
366 4615 น.ส.กัญญาภัค  บุญนิ่่ม ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 3.50
367 4616 กิตตินันท์  ทวีศุข ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.41
368 4617 สถาปัตย์  ส่งเสริม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาตร์ 2.40
369 4618 สารชัย  ตั้งเสถียร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.94
370 4619 พรรณศร  รุ่งช่วง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐประศาสนศาสตร์ 2.46
371 4620 วิภา  ยอดนุ่ม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐประศาสนศตร์ 3.20
372 4621 นายศุภกิจ  ประภาศิริกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐประศาสนศาสตร์ 2.41
373 4622 ทิวาพร  ละอองปลิว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการศัตรูพืช คณะเกษตร 2.16
374 4623 ฉัตรชัย  เปียชาติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.62
375 4624 พิชชาพร  บุญวัชรพันธ์สกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ 2.74
376 4625 ฎามา  สุขเรือน ปริญญาตรี มร ภ สวนสุนันทา รัฐประศาสนศาสตร์ 2.54
377 4626 ชุติกาญจน์  ศรีสว่าง ปริญญาตรี มร ภ สวนสุนันทา รัฐประศาสนศาสตร์ 2.70
378 4627 พิราอร  บุญวัชรพันธ์สกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัpเกษตรศษสตร์ สังคมศาสตร์ 2.92
379 4628 กิตติพงษ์   วงศ์วัฒนะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณาภูมิ การจัดการอุตสาหกรรม 2.61
380 4629 ชฎาทิพย์  ศิริวัวัฒนาวรากร ปริญญาตรี รามคำแหง บริหารธุรกิจ 2.50
381 4630 สุภรัตน์   อรัมสัจจากูล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ การจัดการทั่วไป 3.47
382 4631 ศศิธร  จันใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รัฐประศาสนศาสตร์ 2.88
383 4632 สิริจันทร์  บุตรวงษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณิตศาสตร์ 2.65
384 4633 ธนวัฒน์  พรพุทธากุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การเงินและการธนาคาร 2.33
385 4634 มุกรวี  แสงเปราะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รัฐศาสตร์ 2.48
386 4635 นางสาวไพบูลย์  ใจตรง ปริญญาตรี มรภ.สวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์ 3.22
387 4636 ณัฐณิชา  หาชะนะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมวัสดุ 3.01
388 4637 ณิชกานต์  คำภาพันธ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.26
389 4638 วลัยพัชร  ใจเรือน ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฟิสิกส์ประยุกต์ 2.40
390 4639 นางสาวศวิตา  ทัศนิยม ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฟิสิกส์ประยุกต์ 2.32
391 4640 อัณศยา  อำนาจ ปริญญาตรี รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.73
392 4641 นางสาวแพรวภิญญา  ฉายรักษา ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฟิสิกส์ประยุกต์ 2.41
393 4642 วัชรินทร์  เจริญสิงขรณ์ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฟิสิกส์ประยุกต์ 2.72
394 4643 พิมพ์นัดดา  มะโรงศรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาธารณสุขศาสตร์ 2.49
395 4644 นายยุทธนา  เชื้อน้อย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.06
396 4645 รสสุคนธ์  ราชคม ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฟิสิกส์ประยุกต์ 2.19
397 4646 ชลิตพงศ์  คงแสงดาว ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2.30
398 4647 น.ส.ชนิกานต์  ปานคง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.50
399 4648 นางสาวสุภาพร   แป้งทา ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.70
400 4649 นุชจรี  ฉิมชาติ ปริญญาตรี ม.ราชภัฎพระนคร การบริหารธุรกิจ 2.47
401 4650 จิณณพัต  บานเย็น ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.66
402 4651 ธัญญรัตน์  อุณารักษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาธารณสุขศาสตร์ 2.28
403 4652 วิไลวรรณ   ศิรินอก ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้้าคุณทหารลาดกระบัง ฟิสิกส์ประยุกต์ 2.39
404 4653 นางสาวจาริณี  วังสว่าง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.30
405 4654 ศิริพร  บุระพันธ์ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฟิสิกส์ประยุกต์ 2.64
406 4655 นางสาวศันสนีย์  พ่วงปาน ปริญญาตรี ราชภัฏนครปฐม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.07
407 4656 นายพุทธพล  ชะโกทอง ปริญญาโท สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 3.26
408 4657 เหมือนจันทร์  สุภาพ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐประศาสนศาสตร์ 2.87
409 4658 รัฐชนนท์  มั่นจันทร์ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฟิสิกส์ประยุกต์ 2.09
410 4659 วจี  สุดประเสริฐ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐประศาสนศาตร์ 3.80
411 4660 ระวิวรณ  หาหงษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐประศาสนศาตร์ 3.07
412 4661 ปฐมธิดา  พุ่มเจริญ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดการภาครัฐและเอกชน 3.20
413 4662 นายธนาเสรษฐ์   วีระธราพัฒน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 0.00
414 4663 น.ส.อังคณา  แก้วจ่าง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต การบัญชี 2.46
415 4664 วัชราภรณ์  เอกทวีกูล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.54
416 4665 เจตนิพัทธ์  เพชรบูรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ การจัดการทั่วไป 2.50
417 4666 ธนัชพร  ธานี ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชีววิทยาประยุกต์ 2.55
418 4667 นายรชานนท์  สายทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา นิติศาสตร์ 2.22
419 4668 น.ส.ธัญญามาศ  ผมเพชร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชฎัฏพระนคร บริหารธุรกิจ 3.52
420 4669 นางสาวพนิจนาฎ  พ่วงทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2.48
421 4670 นางสาวกนกวรรณ   นิลห้อย ปริญญาตรี มสธ 2.30
422 4671 นางสาวรัชนี  เหี้ยมหาญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 2.80
423 4673 ศศิภา  ศรีทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการศัตรูพืช 2.01
424 4685 นพวรรณ  ปานสีแข ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ 3.62
425 4689 ชฎาพร  จักรทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร นิเทศศาสตร์ 2.54
426 4690 นางสาวกมลพร  กล่องเพ็ชร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จักรพงษภูวนารถ การบัญชี 3.33
427 4691 นางสาวสุธิวรรณ  ฟูแก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะบริหารธุรกิจ 3.17
428 4692 สิรีธร  ดีแสน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประวัติศาสตร์ 2.89
429 4694 พรสุดา  เชื้อโนนแดง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประวัติศาสตร์ 2.43
430 4695 กนกกาญจน์  บุญเหมือน ปริญญาโท นิด้า การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3.30
431 4699 ดอลลี่  คาเดย์ ฟูปิง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นิิติศาสตร์ 3.23
432 4700 ศศิวิมล  ปลื้มจันทึก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาษาอังกฤต 2.40
433 4710 ชนาธิป  เศรษฐรักษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 2.69
434 4738 ปณิดา  โยมศรีเคน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 2.90
435 4739 น.ส.ณัชชนุตม์  ท่าสาคร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภูมิศาตร์ 2.61
436 4740 นางสาวเสาวลักษณ์  กันทวรวงศ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ 9.99
437 4741 มาลินี   วงค์หนายโกฎ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาค ก 2.92
438 4742 บุษยมาศ  นิลนนท์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.60
439 4743 นายกัมปนาถ  ปัชชาพงษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 3.33
440 4745 ยศพร  บุญทวี ปริญญาตรี ม.รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.62
441 4746 รัตนาภรณ์  เนื้อทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 2.08
442 4747 วลัยธร  ชมโคกกรวด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 2.00
443 4748 ดวงพร  บุญยืน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขากราเมืองการปกครอง 3.06
444 4749 จิตติมา  ดวงธนู ปริญญาตรี ม.เอเซีย การบัญชี 3.05
445 4753 นิรันดร์  สมจิตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 2.02
446 4754 สุชาวดี  ใกล้สว่าง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.45
447 4755 นางสาวรุ่งไพลิน  ไพศาลพงค์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รัฐประศาสนศาสตร์ 3.09
448 4756 นางสาวปัทมา  อนุอินทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาษาอังกฤษ 3.51
449 4757 นายธานี   เขียดทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3.50
450 4758 นายกฤษฎา  อื้อฉาว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา การปกครองท้องถิ่น 2.69
451 4759 พงษ์พัฒน์  ผันอากาศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 3.26
452 4760 นางสาววนิดา  สุจิตตวัฒนะ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 3.36
453 4761 ณัฐธิดา  เจริญชัยยนท์ ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ฯ 3.14
454 4762 ชัชวาล  ประกอบกิจ ปริญญาตรี ม ขอนแก่น นิติศาสตร์ 2.96
455 4763 นาย ศุภกร  แสงพนัสธาดา ปริญญาตรี ราชภัฎสวนสุนันทา รัฐประศาสนศาสตร์ 2.40
456 4764 กิตติชัย  เสริมสินสายทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กฎหมาย 2.22
457 4765 เพ็ญนภา  ศิรินุพงค์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัญฑิต การบัญชี 2.68
458 4766 ปณิธาน  สาทา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 2.89
459 4767 นางสาวนิษฐารัตช์  ณรงค์วรธันย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 2.13
460 4769 ภาณุพันธ์  บุญแจ้ง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 2.50
461 4770 นางสาวจินตรา  ครองสถาน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิติศาสตร์ 2.57
462 4771 เสาวลักษณ์  พาทิดี ปริญญาตรี มรภ.สวนสุนันทา วิทยาศาสตร์ 3.18
463 4772 นาย ธรรมธารา  วังวิวัฒน์ขจร ปริญญาตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาษาอังกฤษ 3.56
464 4773 นวพล   กล้าหาญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 3.29
465 4775 วิริยาพร  โยมศรีเคน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทคโนโลยีการเกษตร 2.66
466 4776 พงษ์ศักดิ์  สิทธิภาพ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สหกรณ์ 2.56
467 4778 วัชรากรณ์  ถมจอหอ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 2.80
468 4781 นายอาชวิน  โคตรแสง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 2.23
469 4785 นางสาวพรนภา  รุ่งเรืองศรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รัฐประศาสนศาสตร์ 3.20
470 4786 นายสมัย  มาตรวังแสง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 3.78
471 4791 กิ่งกาญจน์  ชัยกูล ปริญญาตรี มหาวิทยาล 0.00
472 4792 สาลินี  สกุลหงษ์ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรมมแมคคาทรอนิกส์ 2.50
473 4808 รุ่งศักดิ์  ขามเกาะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2.93
474 4810 อัจฉราพรรณ์  แสง. ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต การบัญชี 2.13
475 4811 รัตนาวดี  คงที่ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 2.60
476 4812 ลัดดาวัลย์  ไชยวงษ์วัฒน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.42
477 4815 อนิรุธ  ภักดีถิ่นไพร ปริญญาตรี ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.54
478 4817 ณิชารีย์  อ่ำเพชร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นิติศาสตร์ 0.00
479 4821 ชุติมา  ใหญ่แก่นทราย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การบัญชี 3.41
480 4823 นายธีรภัทร  พุ่มขุน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เคมี 3.43
481 4824 นายวิทวัส  ชูบัว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 3.06
482 4825 ธีรวัตร  ฉิมประสงค์ ปริญญาตรี ม ขอนแก่น นิติศาสตร์ 2.60
483 4851 ธารีรัตน์  โยมบุตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 3.40
484 4852 กมลวัทน์  โภคบุตร ปริญญาตรี สงขลานครินทร์ นิติศาสตร์ 2.98
485 4853 ภัทรพงศ์  วิศิษฏ์พิทยา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต นิติศาสตร์ 3.41
486 4854 ชลธิชา  ดวงหิรัญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.62
487 4855 อทัยรัตน์  รักนุ่ม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.82
488 4860 จีระนันท์  ทีปีเนตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.96
489 4861 นางสาวจิตรา  แก้วอุ่นเมือง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 3.00
490 4862 วาสนา  มิตรดี ปริญญาตรี ม.ราม บริหารธุรกิจ 2.63
491 4863 ลักขณา  สมีหวัง ปริญญาตรี ม.ราม นิติศาสตร์ 2.49
492 4864 นางสาววนิดา  รักขะนาม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.77
493 4865 น.สศิริพร  วิสัตธะนาม ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ การบัญชี 2.51
494 4866 นายกฤษฎา  เมตตา ปวส. วิทยาลัยการอาชึพวิเชียรบุรี อุตสาหกรรม 3.14
495 4869 ศิริวรรณ  ประเสริฐปาน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.65
496 4870 ภารดี  สงวนปุญญศิริ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.67
497 4871 วิชาดา  ปุจฉาการ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหาระุรกิจ สาขาการบัญชี 2.67
498 4874 ศศรัช  เฟื่องผล ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช นิเทศศาสตร์ 2.45
499 4875 รัชนก  กันทาไชย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.74
500 4886 Pzwqkwqx  Pzwqkwqx ยปรƒร”ยญยญร’ยตรƒร• Pzwqkwqx jbLEEnNbTyphCMU 0.00
501 4896 นันทพร  มีหมื่นไวย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3.02
502 4904 วิศัลย์ศยา  กล้าหาญ ปริญญาตรี ราชภัฎนครปฐม บริหารธุรกิจ 0.00
503 4906 นางสาวสราลี  จิตต์คำภา ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 3.14
504 4907 เตือนจิต  ทองแก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คอมพิวเตอร์ 2.56
505 4912 จุฑารัตน์  นวลสกุลนิภา ปริญญาตรี รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.50
506 4915 นางสาวศศิวรรณ  หมื่นหน้าบุราณ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐประศาสนศาสตร์ 0.00
507 4916 นายณัฐพล  ค่อมบุญ ปริญญาตรี เทคโนฯพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เครื่องกล 0.00
508 4917 นางสาวจิราพัชร  แก้วชาติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐประศาสนศาสตร์ 3.30
509 4918 นางสาวปรีชญา  คงแก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐประศาสนศาสตร์ 2.46
510 4919 อรุณรัตน์  ขวัญมงคล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นิติศาสตร์ 2.91
511 4921 นางสาวจิราพัชร  คำอุดม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ สาธารณสุขชุมชน 2.00
512 4922 ธีรวุฒิ  ศิวสรานนท์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเลคโทนิกส์ 3.07
513 4923 สราลี  จิิต์คำภา ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 0.00
514 4924 ธัญญภาพร  สิงห์ครุ ปริญญาตรี มหาวิทยาเซ็นต์จอห์น บริหารธุรกิจ 2.02
515 4925 นายเจษฎา  สีดำ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รัฐศาสตรบัณฑิต 3.35
516 4926 ทัณฑิมา  มีแก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มนุษศาสตร์ สื่อสารมวลชน 2.67
517 4927 ชลธิชา  เรืองฤทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การพัฒนาชุมชน 2.66
518 4928 นางสาวมาศวิภา  เตโช ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 2.68
519 4929 นายวธัญญู  พัฒชะนะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 2.58
520 4930 เกศสุดา  สงฆัง ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 0.00
521 4931 นางสาวเบญจา  หยดย้อย ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บริหารธุรกิจ(บัญชี) 3.64
522 4932 นายฉัตรชัย  เลี้ยงบุญประคอง ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.28
523 4933 จิรัญดา  อุ่นเพ็ง ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมี 2.05
524 4944 จันทิรา  ปรางค์รักยิ้ม ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส บัญชี 3.00
525 4945 สาวิตรี  วิมาลา ปริญญาตรี รามคำแหง มนุษย์ศาสตร์ 2.75
526 4946 ปาเจรา  เอี่ยมสะอาด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อสารมวลชน 2.48
527 4947 ศรีสุดา  นฤภัย ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมี 2.75
528 4951 นายทรงกลด  อาจแก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาธารณสุขชุมชน 3.17
529 4952 ชลธิชา   เรืองฤทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การพัฒนาชุมชน 2.66
530 4957 ภัทร์นฤน  พัฒนา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุระกิจ สาขาการบัญชี 2.77
531 4958 ดารณี  เลยะกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ฟิสิกส์ 2.81
532 4959 สุทธินี  ขุขันธิน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ชีววิทยา 2.64
533 4960 นันทนี  ขุขันธิน ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ 2.86
534 4961 สุภาวดี  ปิดตาลาคะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อุตรสาหกรรมอาหารและการบริการ 3.08
535 4962 นายอธิวัฒน์  แก้วลอดหล้า ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิติศาสตร์ 2.72
536 4963 นางสาวจุฑามาศ   โชคโสด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิติศาสตร์ 2.44
537 4964 นางสาวจุฑามาศ  โชคโสด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิติศาสตร์ 2.44
538 4965 วรางคณา  ปิดตาลาคะ ปริญญาตรี ม.ขอนแก่น 0.00
539 4966 ชฎาภรณ์  สุวรรณ ปริญญาตรี ม.ขอนแก่น 0.00
540 4970 วีรานันท์  ไตรยสุทธิ์ ปริญญาตรี มทร.รัตนโกสินทร์ การบัญชี 3.19
541 4972 นางสาวขนิษฐา  เคลือบขุนทด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิติศาสตร์ 2.80
542 4973 กันต์กนิษฐ์  รำพึง ปริญญาตรี มจพ. สถิติประยุกต์ 2.23
543 4974 กุลนันท์  รำพึง ปริญญาตรี มจพ. วิศวอุสาหการ 0.00
544 4975 ฐิติวรรณ  เเสงภักดีจิต ปริญญาตรี มจพ. วิศวกรรมไฟฟ้า 0.00
545 4976 วีรพงศ์  ศรีวัง ปริญญาตรี พระจอมเหลกล้ 0.00
546 4977 กีรติ  นุชปั้น ปวส. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0.00
547 4978 ศิรินภา   วาจาใจ ปริญญาตรี รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.67
548 4979 ศิริวรรณ  เขียวแดง ปริญญาตรี ราชภั 3.00
549 4980 จิรัฏฐ์ชัย  นิมมานสมบูรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร 2.68
550 4982 จิราพร  แสงประจักษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.60
551 4984 กุสุมา  สิทธิวงศ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัฐศาสตร์ฯ 2.96
552 4989 สุพรรณสิทธิ์  กล่อมเกลี้ยง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บริหารธุรกิจ 2.54
553 4990 พลอยชมพู  วุฒฑมี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคมี 2.51
554 5009 สุพัตรา  ฉลองขวัญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประวัติศาสตร์ 3.08
555 5013 กิดาการ  ลึสุรพงศ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3.10
556 5028 ชุณห์  มั่งแพร ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ช่างก่อสร้าง 2.91
557 5030 วราชิต  ขรรค์แก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.68
558 5031 ศรัญญา   พิมหาญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาธารณสุขศาสตร์ 2.87
559 5032 ชนน์ชนก  จันทร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.62
560 5033 ปิยะวัฒน์  วงศ์สนิท ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รัฐประสานศาสตร์ 2.09
561 5035 มลฤทัย  ผลผลา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.19
562 5074 นาย วชิระ  ศรีโห้มี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี บริหารธุรกิจ 2.51
563 5075 นายตรียศ   ศรีสุวรรณ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมศาสตร์ 2.80
564 5076 สุจิตตรา  พินิจสัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.79
565 5077 อรนุช  เสียงใหญ่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.32
566 5078 นางสาววิจิตรา  ชัยรัตน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาชีวอนามัยและควาทปลอดภัย 2.80
567 5079 อริษา  จันทร์ทำ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.82
568 5080 นางสาวกุลสินี  ชูศรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.11
569 5082 นายวัฒชาติ  ชูศรี ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศึกษาศาสตร์ เอกพลศึกษา 3.35
570 5088 น.ส.ผกามาศ  ขาวสุด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.62
571 5089 นางสาวสุธาสินี  คงความสุข ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บริหารธุรกิจการเกษตร 2.98
572 5096 นางสาวชลธิชา  บุตรภูงา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดการการพัฒนาสังคม 2.65
573 5101 อัมพร  โพธิ์จันทะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 3.34
574 5102 สรายุทธ  อุนจะนำ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.30
575 5108 สิทธิกร  ศรีสมบูรณ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อสารมวลชน 3.05
576 5111 ปฏิพัทธ์  จันทร์รุ่งเรือง ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.12
577 5112 เกศนี  พรามนัส ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บัญชี 3.01
578 5113 ธรรมรัตน์  มาแจ้ง ปริญญาโท มจพ. วิศวกรรมไฟฟ้า 3.15
579 5124 นางสาววิภาสินี  ดวงปัญญา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัญชี 2.56
580 5125 กาญจนา  โคตรสีเมือง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาธารณสุขศาสตร์ 2.35
581 5126 ว่าที่ ร.ต.อนุรักษ์  คำภิระวงศ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศิลปศาตร์ 2.54
582 5127 นางสาวศรินทร์รัศม์  ธีรกุลเดชอุดม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.52
583 5128 นางสาวณัฐปวีร์  ตามวงศ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.34
584 5129 นิตบา  จันทร์เมือง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พืชศาสตร์ 2.81
585 5130 พิไลพร  ภูเม็ด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.56
586 5131 ภัทร  เทศวานิช ปริญญาตรี มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี 2.80
587 5132 สรณีย์  จอกแสง ปริญญาตรี รามคำแหง บริหารธุรกิจ 2.77
588 5133 อุดมทรัพย์  สุขสา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.46
589 5134 อารดา  วิเชฏฐพงษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.29
590 5136 น.ส.จิราภรณ์  สร้อยระย้า ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม การบัญชี 2.06
591 5137 อภิณห์พร  ตั้งพีระสิทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา บริหารธุรกิจ 2.73
592 5138 พีรดา  สุขเงิน ปริญญาตรี ม.รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.34
593 5139 อารีย์   ราเหม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นิติศาสตร์ 2.30
594 5140 ตูแวสารีฮะ  ลอนิ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 0.00
595 5141 พิสชา  เสียงใหญ่ ปริญญาตรี ราชภัฏสวนสุนันทา รัฐประศาสนศาสตร์ 2.95
596 5142 นางสาวกาญจนา  กันยา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.50
597 5143 ตฤณพงษ์  ทับทิมสี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.51
598 5144 น.ส.พสุชา  แปงนุจา ปริญญาตรี ม.ราชภัฎจันทรเกษม การบัญชี 2.14
599 5145 รัตนชัย  สุขศิิริมัช ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การผลิตพืช สาขาพืชไร่ 2.65
600 5146 บุญธิภา  คำดี ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคนิคเกษตร สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร 2.98
601 5147 นางณัฐรดา   ฟูแสง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎวลัยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมย์ การจัดการทั่วไป 2.15
602 5148 ฐกร   เจษฎาภัทรกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารรัฐกิจ 3.03
603 5149 วันชัย  โพธิ์พันธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2.43
604 5150 เมธาพร  นิ่มแย้ม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 2.61
605 5151 ณัฐวุฒิ  ฮวยขันธ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมโยธา 2.22
606 5152 อธิรัชต์  บุญรอด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นิติศาสตร์ 2.60
607 5153 ตรีรัตน์  เจริญลาภ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.28
608 5154 ภัคนันท์พร  สดชื่น ปริญญาตรี วิทยาลัยทองสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.24
609 5155 พูนสวัสดิ์  ทองเงิน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บริหารธุรกิจบัณฑิต 2.83
610 5156 นางสาว ชนิกานต์  ศรีวิเศษ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การประชาสัมพันธ์ 2.91
611 5162 อดิศร   ธรรมิกานนท์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมโยธา 2.10
612 5163 น.ส.หัสดาภรณ์  ทองแช่ม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การบัญชี 2.43
613 5164 สุกัญญา  กิตณรงค์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บัญชี 2.38
614 5165 ชนันภรณ์  ชมพุฒ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัญชีบัณฑิต 2.37
615 5167 บุญฤทธ์  ชนะสงคราม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี รัฐประศาสนศาตร์ 2.41
616 5168 นายณัฐวุฒิ  คำยัง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.45
617 5169 วิภารัตน์  เกิดวัน ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีสุรนารี อนามัยสิ่งแวดล้อม 3.06
618 5176 อนุพงศ์  เฟื่องฟุ้ง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีประทุม วิศวะกรรมศาสตร์ 2.01
619 5177 วราพร  สำเภางาม ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พัฒนาการเกษตร 2.62
620 5178 วนิดา  สำเภางาม ปริญญาตรี ูบูรพา การบัญชี 2.45
621 5181 อรุณรัตน์  บุรกรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 2.67
622 5182 เด่นนภา  คำทา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารรัฐกิจ 3.16
623 5183 พัชร   เชิดชิด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บัญชีบริหาร 2.00
624 5184 ศิริพร  ทศทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บัญชีการเงิน 2.48
625 5186 สมฤดี  ซาวคำเขตต์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.60
626 5187 ณฑิตา  ณ ลำพูน ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3.67
627 5188 ศิริศักดิ์  เข็มแดง ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บริหารธุรกิจ เอกการเงินและการตลาด 3.52
628 5189 จิตวัฒน์  รุ่งสาคร ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 3.59
629 5190 ภัทรภร  จิรมหาโภคา ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การจัดการการท่องเที่ยว 3.60
630 5191 ปรพล  นิมมานเทวินทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การจัดการทั่วไป 2.75
631 5192 กุนลดา  เสนติ๊บ ปริญญาตรี มหาวิทยาราชภัฏจันทรเกษม การจัดการทั่วไป 2.90
632 5193 ฐนกร  เจริญสุข ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตร์ การปกครอง 3.27
633 5194 มนัญญา  จันทร์เลิศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อสารมวลชน 2.80
634 5195 ภิรมย์  เอียดดำ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3.00
635 5196 ทิวาพร  เย็นไธสง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 2.47
636 5197 นิศากร  ติ๊บปิ่นวงศ์ ปริญญาตรี ม.นเรศวร ชีววิทยา 2.16
637 5198 ธานี  ลีละพงศ์ประสุต ปริญญาตรี รามคำแหง วิทยาการคอม 2.36
638 5199 นางสาวดาวเรือง  เมืองจันทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้ารไทย บัญชี 2.42
639 5200 ปัญสินา  มหาราชเสนา ปริญญาโท NIDA เศรษฐศาสตร์การเงิน 3.25
640 5201 วีรยุทธ์   ศรีนวล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาศาสตร์การกีฬา 2.68
641 5202 เฉลิมขวัญ  ศรีสำราญ ปริญญาตรี เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริหารธุรกิจ 9.99
642 5203 สวรรยา  อิสมาเอล ปริญญาเอก NIDA นิติศาสตร์ 4.00
643 5204 ธนาภรณ์  เกิดขวัญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.70
644 5205 ณภัทร  ธนะหิรัญญา ปริญญาโท นิด้า Mpa 3.46
645 5206 นายภัทรกร  กาวิชัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต บริหารธุรกิจ 3.16
646 5207 สุชาวิณี   ดีประเสริฐ ปริญญาตรี สถาบันเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมีสิ่งแวดล้อม 2.48
647 5208 นางสาวนาฎณารีย์  วังงาม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.58
648 5209 นวรัตน์  ปานเจิญ ปริญญาตรี ศิลปากร วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 2.29
649 5210 ธิดาพร  สินจิตร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การระหว่างประเทศ 3.29
650 5211 ฐิตินันท์  ทะรินทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย บริหารธุรกิจการตลาด 3.11
651 5212 สิรินญา  ตันติกิตติชัย ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 3.53
652 5213 อัญรัตน์  วาณิชย์เจริญ ปริญญาโท NIDA รัฐประศาสนศาสตร์ 3.15
653 5214 อุบลรัตน์  แพเจริญชัย ปริญญาตรี เกษตรศาตร์ เศฐษฐศาตร์ 2.88
654 5215 รุณี  ไกรทอง ปริญญาโท nida สารสนเทศ 3.00
655 5216 สิริวิมล  สมจิตต์ ปวส. วิยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา บริหารธุรกิจ 3.38
656 5217 กรวิกา  ปุณณวัฒน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.51
657 5218 นุรักษ์ศิลป์  ทิพย์รักษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครุศาสตร์ 3.32
658 5219 นพดล  ม่วงรุ่ง ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเครื่องกล 3.38
659 5220 รวีวรรณ   เรืองอร่าม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการ 3.03
660 5221 รินอาภา  อิงคะวณิช ปริญญาโท NIDA การจัดการโลจิสติกส์ 3.66
661 5222 สรัญญา   เกษสาคร ปริญญาตรี ม.บูรพา ภาษาอังกฤษ 3.63
662 5223 กันยพัชร์  จินายง ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พ พัฒนาสังคม 3.33
663 5224 น.ส. พรณิภา  ไพรพฤกษลักษณ์ ปริญญาโท สถานบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.62
664 5225 พิมพ์กมล  สมบูรณ์ ปริญญาตรี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ การเงิน 3.51
665 5226 นพรัตน์  เจริญพรธนารักษ์ ปริญญาตรี มทร.กรุงเทพ การบัญชี 9.99
666 5227 ชลันธร  อนันต์ไวทยะกิจ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เศรษฐศาสตร์ 3.73
667 5228 พรินทร์  วงศ์จินดา ปริญญาตรี แม่ฟ้าหลวง นิติศาสตร์ 3.42
668 5229 พีรดา  สุเมธพิพัธน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดการการท่องเที่ยว 3.49
669 5230 สุนัดดา  ศิริสวัสดิ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น การบริหารการศึกษา 3.50
670 5232 ธฤดี  พัฒนะ ปริญญาตรี รามคำแหง มนุษย์ศาสตร์ 2.49
671 5233 พิมพ์ชนก  ต๊ะอาจ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภาษาอังกฤษ 3.34
672 5234 สุพิชชา  เอกระ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.84
673 5235 นวรัตน์  ตั้งซุยยัง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีชีวภาพ 2.45
674 5236 เมธณี  วิชัยวงค์ ปริญญาตรี มหาลัยลาดกระบัง คุรุศาสตร์ 2.40
675 5237 น.ส.วรรณนภัส  ติ้งสมชัยศิลป์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นิติศาสตร์บัณฑิตย์ 2.84
676 5238 อมรรัตน์  ตั้งสันติกุล ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถมศึกษา 3.22
677 5239 น.ส.รัตนา  ช่างเหล็ก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร รัฐประศาสนศาตร์ 3.05
678 5240 รัตตรินทร์  เรืองแจ่ม ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐประศาสนศาสตร์ 3.55
679 5241 ชลิตา  ชูนาค ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นิเทศศาสตร์ 2.45
680 5242 ธัญญลักษณ์  ไข่รักษ์ ปริญญาตรี มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ภาษาจีน 0.00
681 5243 น.ส.พัชรินทร์  มณีวรรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สังคมวิทยาแลมนุษยวิทยา 2.50
682 5244 พากฤต   กฤตยพงษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนิเทศศาสตร์ 2.42
683 5245 วิภาวรรณ  เสนาะกลิ่น ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นิเทศศาสตร์ 2.43
684 5246 น.ส.เบญจพร  คุ้มภัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศิลปศาสตร์ 2.93
685 5247 ทศพล  กองทรัพย์เจริญ ม.6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัฐศาสตร์ 2.53
686 5248 เอกชัย  สอนบุญชู ปริญญาตรี มรภ วไลยอลงกรณ์ รัฐประศาสนศาตร์ 3.66
687 5249 สุรีพร  หีมเบ็ญหมัด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นิเทศศาสตร์ 3.10
688 5250 ศิธิษา  กุลมลิวัลย์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง การบัญชี 3.31
689 5251 เลิศดนัย  วัธนจิตต์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริหารธุรกิจ 2.75
690 5252 น.ส.อนุสรา  กระบวนรัตน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต บัญชีบัณฑิตย์ 2.75
691 5253 พิเชฐ  โสภณแพทย์ ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 3.78
692 5254 สรัสนันท์  วิิรยศิิร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 2.33
693 5255 ธัญญา  รอดนิตย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.79
694 5256 พิชิตชัย  กิ่งพวง ปริญญาโท NIDA รัฐประศาสนศาสตร์ 3.77
695 5257 นางสาวเสาวลักษณ์  อ่อนน้อม ปริญญาตรี รามคำแหง การเมืองการปกครอง 2.57
696 5258 โชคชัยชาญ  วิโรจน์สัตตบุษย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฺ เศรษฐศาสตร์เกษตร 3.61
697 5259 ภัทราภา  บุญจวบ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนโลยีการผลิตพืช 2.27
698 5260 จุฬาพรรณ์  ชาญประโคน ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ การจัดการทั่วไป 2.71
699 5261 แพรวนภา  กองทิพย์ ปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิติศาสตร์ 3.34
700 5262 จินตนา  จันทะวงศ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 2.63
701 5263 จันทร์ฑิมา  ปัญญาสาร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถิติประยุกต์ 3.06
702 5264 พัทธานันท์  แก้วเศรษฐศักดิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐประศาสนศาสตร์ 3.61
703 5265 กมลพงศ์  พัฒนาฤดี ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถิติประยุกต์ 3.04
704 5266 ศรัญญา  เอื้ออังคณากุล ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บริหารธุรกิจ 3.29
705 5267 นางสาวอรพรรณ  เพ็ชรมณี ปริญญาตรี รชภัฏสวนสุนันทา สถิติประยุกต์ 3.14
706 5268 จุติมน  กรกุม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การโรงแรม 3.54
707 5269 ขวัญชนก  เต็นพิพัฒน์ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นิเทศศาสตร์เกษตร 3.23
708 5270 วิศวะ   ศรีติมงคล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.93
709 5271 วัชราภรณ์  เหลี่ยมสิงขร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบริหารการเงิน 2.80
710 5272 นายสอง  พันสาย ปริญญาตรี ราชภัฏสวนสุนันทา สถิติประยุกต์ 2.72
711 5273 อรณัฐ  มณีนาค ปริญญาโท NIDA FIRM 3.15
712 5274 ศินีนาฎ   พูลเกื้อ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การจัดการ 3.22
713 5275 เบญจรัตน์  ขันทอง ปริญญาตรี ม.หอการค้าไทย บัญชี 3.21
714 5276 อารยา  เกิดศรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาษาอังกฤษ 2.00
715 5277 นางสาวเกศิณี  จันทร์ดี ปริญญาตรี มรภ.พระนคร บริหารธุรกิจ 2.26
716 5278 ชฎากร  สังข์บุญเรืือง ปริญญาโท สถาบัณพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต 3.30
717 5279 นายรักษ์พงศ์  ทองเด็จ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สารสนเทศศาสตร์ 2.41
718 5280 อัครวุฒิ  ชโลธร ปริญญาตรี มรภ.พระนคร รปศ 2.50
719 5281 นางสาวรัตติญา  เชยเกตุ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร รัฐประศาสนศาสาตร์ 2.35
720 5282 ชลธิชา  หริ่มเพ็ง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี บริหารธุรกิจ 3.05
721 5283 กวีวรรณ  ศรีวัฒนา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร คอมพิวเตอร์ 2.47
722 5284 นางสาวสุทัศนีย์  ศรีวิชัยจันทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พลังงานทดแทน 2.46
723 5285 จุฬญา  ชูเกื้อ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคนิคการเกษตร 2.94
724 5286 น.ส สุรีย์  นามบุญเลิศ ปริญญาตรี ม.รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.48
725 5287 ลลิดา   ห่อเจริญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต การจัดการ 2.72
726 5288 อรอนงค์  บุญใช้ ปริญญาตรี มทร.ตะวันออก บริหารธุรกิจ 2.34
727 5289 นิติพงษ์  อ่วมจินดา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เศรษฐศาสตร์ 3.20
728 5290 นรินทิรา  ไตรยราช ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาโรคพืช 2.51
729 5291 นางสาวสุพิชา   เชยเกตุ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคประจวบฯ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.01
730 5292 นันทพร  เลอลักษณ์ศิลป์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.62
731 5293 อัจฉรา  แสนฟ้างำ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีชีวภาพ 2.69
732 5294 มาลีวัลย์  แก้วกระบิล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีชีวภาพ 3.60
733 5295 วิจิตตรา  วรเกตุ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เศรษฐศาสตร์ 2.82
734 5296 มหิธร  กาญจนภาชน์ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.23
735 5297 ปรียานุช  เฟื่องเงิน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถิติ 2.12
736 5298 อพชินี  วิเชียร ปริญญาตรี สจล เทคนิคเกษตร 2.70
737 5299 ปิยวรรณ  ชาลีวรรณ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บริหารธุรกิจ 3.02
738 5300 ทิพย์ทิวา  คนซื่อ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ (ปกครอง) 2.69
739 5301 ประกายแก้ว  ใจเดียว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา รัฐศาสตร์ 3.46
740 5302 ดานียาน  คลังข้อง ปริญญาโท ม.รามคำแหง 0.00
741 5303 รวมพร  บุญยะภาศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์ 3.23
742 5304 เติมศักดิ์  สายประยงค์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำเเหง นิติศาสตร์ 2.65
743 5305 ดารารัตน์  พลสังข์ ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.03
744 5306 สุรีพร  พระสุนิน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบริหารการเงิน 2.65
745 5307 สมิทธ์  เทพกุล ปริญญาตรี ม.กรุงเทพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.11
746 5309 ธนพร  สวนอินทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2.85
747 5310 กัลยกร  ชาริโท ปริญญาตรี สวนดุสิต ปกติ 2.32
748 5311 กิตติพงศ์  โพชสาลี ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.23
749 5312 ศิริรัตนา   สิงห์สายกวิน ปริญญาโท mahidol university international college Tourism and Hospitality management 3.24
750 5313 อรวดี  ภูผาลาด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การพัฒนาชุมชน 2.47
751 5314 สโรชา  เทพกุล ปริญญาโท NIDA บริหารธุรกิจ 3.16
752 5315 ณัฐกานต์  ดีสวัสดิ์ ปริญญาตรี สจล เทคนิคเกษตร 2.42
753 5316 นายพีรภัทร  โชติวงษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการประมง 2.60
754 5317 นารีรัตน์  ชัยชาญ ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) การจัดการระบบสารสนเทศ 3.30
755 5318 ทิพวรรณ  โมฬี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.95
756 5319 รวิวรรณ  พวงสำลี ปริญญาตรี ศิลปากร การจัดการ 3.08
757 5320 อภิลักษณ์  สุวรรณรังษี ปริญญาโท ม.ธุรกิจบัณฑิต MBA 3.20
758 5321 ดุจนาถ  โพธิ์ทอง ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม 3.90
759 5322 พริมรดา  สกุลว่องมงคล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การตลาด 3.62
760 5323 กิตติธารา   อืนธิศร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 2.03
761 5324 มลธิชา  บุญปัญโญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2.73
762 5325 กุลธิดา  สะอาด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เคมี 2.70
763 5326 ปาจารีย์  สิริวันต์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2.64
764 5327 พันธ์ศักดิ์  กมลศริ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การจัดการโลจิสติกส์ 2.30
765 5328 ปนัดดา  โคกแปะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริหารการเงิน 2.40
766 5329 ไปรยา  กาญจนประภาส ปริญญาตรี ศรีนครินทรวิโรฒ เศรษฐศาสตร์ 3.30
767 5330 นางสาว ธนาทิพย์  ตางาม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 2.85
768 5331 น.ส. สนารัตน์   กลิ่นชื่น ปริญญาโท NIDA ISM 3.20
769 5332 จิตราโสภิณ   อะช่วยรัมย์ ปริญญาตรี มห่วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ชุมชน 2.50
770 5333 นายสัจจพัฒน์   ยิ่งรัตนกุล ปริญญาโท NIDA ISM 3.19
771 5334 ศตนันท์  สื่อกลาง ปริญญาตรี ม.บูรพา ประวัติศาสตร์ 2.13
772 5335 นูรียะห์  อุเซ็ง ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ อาหารและโภชนาการ 3.29
773 5336 กรองทอง  นิลอร่าม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดการการท่องเที่ยว 3.73
774 5337 กนกวรรณ  ต๊ะม่าน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา รัฐศาสตร์ 3.39
775 5338 นางสาวจุฑามาศ  แพงเวียง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2.78
776 5339 ณัฐวดี   สำราญฤทธิ์ ม.6 มทร.พระนคร บริหาร 3.51
777 5340 กำธร  ธรรมมงคลชัย ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2.43
778 5341 วิญญู  สีอ่อร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มนุษยศาสตร์ 3.09
779 5342 น.ส. พัชร์ทิตา  แก้วอ่อน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รัฐศาสตร์ 3.65
780 5343 ประภัสสร  ภู่ภักดีพันธ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครุศาสตร์ 2.75
781 5344 นางสาวนงลักษณ์  ใจไทย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 2.65
782 5345 เมธินี  หงษ์เวียงจันทร์ ปริญญาตรี มรภ.สวนสุนันทา สถิติประยุกต์(สถิติธุรกิจการเงิน) 2.89
783 5346 เขมณัฏฐ์  ปาลคำ ปริญญาตรี ม.ราชมงคลธัญบุรี ชีววิทยา 2.30
784 5347 พิมพ์ชนก  ปิยาสกุลรัตน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา รัฐศาสตร์ 2.99
785 5348 จีรวรพัฒน์  เขียวสี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คอมพิวเตอร์ 2.62
786 5349 ปัญญารัตน์  เคหะจุ้ย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์ 3.51
787 5350 ขัตติยาภรณ์  แสงคำ ปริญญาตรี ม.ขอนแก่น นิติศาสตร์ 2.03
788 5351 อลิษา  สีชนกประเสริฐ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดการการท่องเที่ยว 3.20
789 5352 วิชญะ  จ้อนเมือง ปริญญาตรี ม.ขอนแก่น นิติศาสตร์ 2.78
790 5353 โญธิชา  แสงนิล ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถิติประยุกต์ 3.35
791 5354 พัชราวลี  บุณยศรีสวัสดิ์ ปริญญาโท มหิดล สิ่งแวดล้อม 3.54
792 5355 ศุภรดา  คณารักสมบัติ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ 3.76
793 5356 นายสุวิทย์  พันธ์นารา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมชลประทาน 2.55
794 5357 ฐปนีวรรณ  ศรีจันทา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาศาสตร์บัณทิต 2.15
795 5358 ชุติมา  ศรินโรจน์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 3.54
796 5359 เอมศิริ  อันพรหมมา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เคมี 2.83
797 5360 ศราวุธ  เลิศศรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สัตวศาสตร์ฯ 2.95
798 5361 พิชชาภา  รัตนบุรี ปริญญาตรี มหิดล เทคโนโลยีชีวภาพ 3.07
799 5362 มาริสา  ชะบา ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม 3.03
800 5363 กัณณิกา  นวลแจ่ม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม การโฆษณา 3.10
801 5364 ณัฐาพร  จริยะปัญญา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสรบัณฑิต 3.46
802 5365 นิภา  ไพบูลย์ ปริญญาตรี ม.รามคำแหง วิทยาศาสตร์ 2.50
803 5366 น.ส จันทร์เพ็ญ  โคระดา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี บัญชีบัณฑิต 2.53
804 5367 สุไรด๊ะ  อีซอ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถิติประยุกต์ 3.66
805 5369 เจนจิรา  สันทาลุนัย ปริญญาตรี มหิดล เทคโนโลยีชีวภาพ 3.00
806 5370 รุ่งฤดี  เปรมเกิด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร เศรษฐศาสตร์ 2.40
807 5371 ดาวสิรี  การสาสนะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เศรษฐศาสตร์ 3.00
808 5372 วรพัชร์  ศิริกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.00
809 5373 นางสาวชีรีน  นิภารัตน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.89
810 5374 นันทภัก  บุตรเสน ปริญญาตรี ราชภัฎอุดรธานี บธบ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.11
811 5375 สุวรรณา  เพ็ญชอบ ปริญญาตรี KMITL การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม 3.10
812 5376 บรรพต  สังข์ทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร เศรษฐศาสตร์ 2.70
813 5377 ปาริชาต  หมู่พยัคฆ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร เศรษฐศาสตร์ 2.00
814 5378 อันธิกา   ลิวาภรณ์ ปริญญาตรี ม.ศรีปทุม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.44
815 5379 นัฐธิดา  ล้อประกานต์สิทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตรบัณฑิต 2.61
816 5380 กัณตรัตน์  ปริเปรมกุล ปริญญาตรี มอ. วิทยาการจัดการ 3.00
817 5381 นางสาวธัญวลัย  อสุณีย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี 2.44
818 5382 จิณณวัตร  ต่ายเทศ ปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานี การจัดการครัวและภัตตาคาร 3.12
819 5383 กรรณิการ์  ปริเปรมกุล ปริญญาโท NIDA Information Technology Management 3.39
820 5384 ภรณ์ทิพย์  ส่งพิริยะกิจ ปริญญาโท นิด้า การจัดการภาครัฐและเอกชน 3.00
821 5385 นส. อรอุมา  อิสมัญ ปวช. โรงเรียนเอกวิทย์อ่อนนุชบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.74
822 5386 จันทนา  ไกรรัตน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร จุลชีววิทยา 2.89
823 5387 จุฑามาศ  จันทร์บ่อน้อย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาศาสตร์ เคมี 2.89
824 5388 ชนิศา  รัตนนิตย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ 3.16
825 5389 จุฑารัตน์  หงษ์จินดา ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม 3.31
826 5390 ชุติมา  จินาวัฒน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดการ 3.21
827 5391 ภัสสิรินทรง  วิศวเวช ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มนุษยนิเวศศาสตร์(คหกรรมศาสตร์)วิชาเอกโภชนาการชุมชน 2.38
828 5392 ลลิตา  พวงมณี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร การบริหารธุรกิจ 3.29
829 5393 ชนิสรา  ศรีสมุทร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.34
830 5394 หทัยรัตน์  เชยเปลี่ยนวงศ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดการ 2.84
831 5395 ศศิภา  ศรีทิพากร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีชีวภาพ 3.20
832 5396 อัมพวรรณ  การพันธ์ ปริญญาตรี - - 0.00
833 5397 โสภิดา  แย้มสัตย์ธรรม ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บริหารธุรกิจ 2.23
834 5398 มัฌชิมา  ศิริมาศ ปริญญาตรี ม.เกริก การจัดการ 2.87
835 5399 ดวงกมล  แดงกระจ่าง ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 3.36
836 5400 ธมลวรรณ  จันปุ่ม ปริญญาตรี ม.ราชภัฏจันทรเกษม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.49
837 5401 อมรรัตน์  อินจันทร์ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.47
838 5402 อัญชลิกา  บุญมาแย้ม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 0.00
839 5403 พิชญาภา  เจริญ ปริญญาตรี 3.90
840 5404 สุกัญญา  เปี่ยมโนรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การจัดการ 3.38
841 5405 ภัสสิรินทร์.   วิศวเวช ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มนุษยนิเวศศาสตร์ เอกโภชนาการชุมชน(คหกรรมศาสตร์) 2.38
842 5406 กิตตินันท์  สุขขุนทด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 0.00
843 5407 เพียงตะวัน  การีม ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมศาสตร์ 2.90
844 5408 น.ส. ธนวรรณ  เทพนิมิตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิดรฒ 3.00
845 5409 อรดา  อิสลาม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม 3.31
846 5410 อรปวีณ์  จงเจริญ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมไฟฟ้า 2.75
847 5411 ทิพาพรรณ  นันตเวช ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขยขอนแก่น สารสนเทศทางการสื่อสาร 3.30
848 5412 สมฤทัย  ริดมัด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม 2.46
849 5413 นางสาวธวัลรัตน์  ฉัตรอนันทเวช ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เอก อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3.39
850 5414 วัชรายา  มาศแจ้ง ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าค 0.00
851 5415 พรรษมล  เรียงทอง ปริญญาตรี ศิลปากร มานุษยวิทยา 3.33
852 5416 สุขเกษม  วีรชัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.95
853 5417 สุภาวดี  บรรหาร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์ 3.62
854 5418 นิศาชล  ชัยมงคล ปริญญาตรี ศิลปากร มานุษยวิทยา 3.26
855 5419 สุธาวรรณ  เอี่ยมใย ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.97
856 5420 วริฐา  จันทรา ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การประมง 2.19
857 5421 กัญญาลักษณ์  หนุเกื้อ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ 3.58
858 5422 น.ส.นิษฐเนตร์  เฉลิมวรรณ์ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศิลปศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ) 2.55
859 5424 ดารณี  เสือเย๊ะ ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.70
860 5425 อุรินธา  เฉลิมช่วง ปริญญาตรี ศิลปากร มานุษยวิทยา 3.33
861 5426 สมชาย  คำนำ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.08
862 5427 ปิยะดา  เตมะศิริ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.69
863 5428 นางสาวอัจฉรา  แก้วอินทนิน ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การผลิตพืช สาขาพืชไร่ 2.48
864 5429 กรพินธุ์  กลั่นเมฆ ปริญญาโท NIDA HR 3.55
865 5430 ปรีดิ์  พิมพ์สวุรรณา ปริญญาโท NIDA GSPA 3.82
866 5431 ศรินธร  หอมสุวรรณ ปริญญาโท ม.รามคำแหง รัฐประศาสนศาสตร์ 3.33
867 5432 พิชญาภา   เจริญ ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ 2.44
868 5433 วุฒิพงษ์  นุชเทียน ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดุริยางค์ไทย 3.10
869 5434 อัจฉรา  เลากุลศานต์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ 3.02
870 5435 พรพิมล  พรไพศาลศักดิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 3.84
871 5436 ธนพร  ศรีกรินทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ 2.41
872 5437 โซเฟีย  อาดำ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีพระ​จอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีชีวภาพ 3.10
873 5438 จิดาภา  สุขีลักษณ์ ปริญญาโท NIDA HROD 3.33
874 5439 นางกฤติญดา  ขวัญสู่ ปริญญาโท มหามกุฎราชวิทยาลัยศรีล้านช้าง รัฐศาสตร์ 3.87
875 5440 นายเกรียงศักดิ์  สุน้อง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา รัฐศาสตร์ 3.51
876 5441 นายทวีศักดิ์  นาคม่วง ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.01
877 5443 จงไท  เพ็งแข ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล รัฐประศาสนศาสตร์ 3.68
878 5444 อริสรา  เตมีศิลปิน ปริญญาตรี ม.กรุงเทพ บริหารธุรกิจ 2.04
879 5445 พิรอร   เหล่าดำรงกูล ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 3.55
880 5446 รุ่งทิวา  บัวดี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 3.31
881 5447 ณิชชา  เก้าเอี้ยน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.94
882 5448 ภาวิดา  ดาราฉาย ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ประมง 3.30
883 5449 ศิริพร  ขจิตโสภณพันธ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บริหารธุรกิจ 2.98
884 5450 รัตติกาล  สายวัน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บัญชี 3.74
885 5451 นางสาวจุฑารัตน์  สมันจิตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา รัฐศาสตร์ 2.94
886 5452 รัชชพงษ์  ศิริฤกษ์อุดมพร ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ 3.49
887 5453 โสรญา  สุวรรณฝน ปริญญาตรี Thammasat Environmental Science 3.25
888 5454 เภารำไพ  โชติเชย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.49
889 5455 ก้องภพ  มีลาภ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถิติ 2.21
890 5456 น.ส.จีระประภา  ว่องเจริญโชควรการ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีชีวภาพ 3.02
891 5457 นางสาว ฉัตรตรีรัตน์  ชูทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจ 3.00
892 5458 งามพักตร์  แซ่ตั้ง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีชีวภาพ 3.27
893 5459 อัจฉรา  สุทธิธรรมเจริญ ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏจันทรเกษม นิเทศศาสตร์ 3.30
894 5460 นายอานนท์  โคตพัฒน์ ปริญญาตรี มหวิทยาลัยมหิดล หูหนวกศึกษา 3.55
895 5461 สุภาภัค  พฤทธิเทพ ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3.77
896 5462 กัลยธรณ์  พรหมวิสุทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีชีวภาพ 3.21
897 5463 นางสาวกรปวีณ์  ธงรัตนะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.75
898 5464 สิริทิพย์  ครรภาฉาย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม 3.12
899 5465 ธีรธัช  ปิยพัฒนมงคล ปริญญาตรี KMUTNB Agro-Industrial Food and Environmental Technology 3.40
900 5466 สุชาวลี  ขุนทอง ปริญญาตรี ม.ศิลปากร รัฐประศาสนศาสตร์ 3.32
901 5467 พรพรรณ  สะสมทรัพย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร นิเทศศาสตร์การโฆษณา 2.81
902 5468 นางสาวพิชชาพร  ฉายทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม 2.27
903 5469 พรพระเทพ  เลี่ยมชาญชัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม 2.36
904 5470 อังคณา  ทองเรือง ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม 2.94
905 5471 นายศรายุธ  ทัณฑิกามาศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รัฐศาสตร์ 2.48
906 5472 ณิชนันท์  บุญนิ่ม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสากหรรมเกษตร อาหาร และส่ิงแวดล้อม 2.54
907 5473 นางสาว ชมพูนุช  หัสชัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.38
908 5474 สโรชา  หง่าสงฆ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 2.72
909 5475 นางสาว อภิญญา  เถาหมอ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 2.40
910 5476 ธีรนาฎ  ดิษฐสร้อย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีชีวภาพ 2.70
911 5477 เกศวรี  นัยสุภาพ ปริญญาตรี KMUTNB AFET 2.89
912 5478 อรุณี  พ่อค้า ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม 2.47
913 5479 อภิญญา  ทิชัย ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 2.99
914 5480 ดาริน  สกุลแก้ว ปริญญาตรี สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม 2.94
915 5481 ชลลดา  บัวแก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม 2.43
916 5482 ธนพร  ไวพานิชการ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม 2.58
917 5483 พิรพร  จิตพงศ์สถาพร ปริญญาตรี พระจอมฯพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม 2.39
918 5484 ชลธิชา  บัวแก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุลชีววิทยา 2.26
919 5485 ยุวดี  มูลทองชุน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม 2.65
920 5486 สุธินี  ปฏิรูปานนท์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 2.79
921 5487 ณัชพล  ธนกัญญา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ธรมมศาสตร์ วิศวกรรม 2.83
922 5488 สุภาพร   เศวตไพบูลย์กิจ ปริญญาตรี ม.ขอนแก่น นิติศาสตร์ 3.01
923 5489 สากล  ภู่อาวรณ์ ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏหมูบ้านจอมบึง บริหารธูรกิจ 2.50
924 5490 จุฬารัตน์  ทรายหมอ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อุตสาหกรรมเกษตร 2.80
925 5491 อภิษฎา  อรัญพูล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 2.57
926 5492 สิภาลักษณ์  เสถียรุจิกานนท์ ปริญญาโท 0.00
927 5493 กิติยา  ธรรมโชติกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ธุรกิจการบิน 2.91
928 5494 ชญานิษฐ์  สุนทระ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ประมง 2.74
929 5495 ภัทรา  เทียมชัยภูมิ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 2.91
930 5496 อิสริยา  ไทยพยัคฆ์ ปริญญาโท 0.00
931 5498 ภักดิ์พล  ดีเจย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ 3.58
932 5499 พรหมพิริยะ  เรืองรัตน์ ปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ การบัญชี 2.71
933 5500 จิราภา  ไกรสิทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี 2.83
934 5501 นส.วราภรณ์  กองแก้ว ปริญญาตรี มจพ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารเเละสิ่งเเวดล้อม 2.50
935 5502 ปาริชาต  ประทุมพล ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี 3.34
936 5503 จุฑารัตน์  ธำรงธิติทัศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชถัฏสวนสุนันทา รัฐประศาสนศาสตร์ 3.44
937 5504 สุรินทร์  อินจันทร์ ปริญญาโท วิทยาลัยราชพฤกษ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3.76
938 5505 ภูวนารถ  ภูมิมินทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม 2.27
939 5506 ธัญญาเรศ  เพชรคำ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐประศาสนศาตร์ 2.94
940 5507 จ.อ. กิตติศักดิ์  ไชยสุวรรณ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า 3.31
941 5508 ณัฐธิดา  แพทย์ประสิทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.45
942 5509 อรเนตร  มีป้อม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม 3.18
943 5511 กัณมณี  แสงสุข ปริญญาตรี สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม 2.78
944 5512 นางสาวกุลชญา  พัฒนกุลตระกูล ปริญญาตรี ม. รามคำแหง รัฐศาสตร์บัณฑิต 3.22
945 5516 ฐานิศา  สันตยานนท์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.63
946 5517 ธันยาภรณ์  สุขมาก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 3.18
947 5518 ดาริกา  ไชยนามน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 3.10
948 5520 วรัญญา  สะลาม ปริญญาตรี ม.บูรพา เศรษฐศาสตร์ 3.06
949 5521 พฤกษจิกา  บุตรทะยัก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาการจัดการ 3.64
950 5522 สาวิตรี  ผดุงลม ปริญญาตรี สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคนิคเกษตร (นิเทศศาสตร์เกษตร) 2.50
951 5523 ศุภกาญจน์  หล่ายแปด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พืชสวน 3.60
952 5524 นางสาวนูรียะห์   เข็มกลัด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธาชลประทาน 2.67
953 5525 น.ส.อารียา  คงวงศ์เสถียร ปวส. วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บริหารธุรกิจ 3.53
954 5526 ประเสริฐ  บุญศรี ปริญญาตรี ม.รามคำแหง บัญชี 2.00
955 5527 นางสาวสุพัตรา  สมบูรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ 2.74
956 5528 ณัฐธนา  พันธุเณร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อสารมวลชน 2.32
957 5529 สุภาพร  ชื่นชม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร คอมพิเตอร์ธุรกิจ 2.81
958 5530 สุธาสินี  สังฤทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร เศรษฐศาสตร์ 2.65
959 5531 ศิริรัตน์  อินทร์หอม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยปทุมธานี นิติศาสตร์ 3.36
960 5532 เอมมิกา  ทองอุ่น ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จิตวิทยาชุมชน 3.40
961 5533 ภัสสินี  เจริญศิริ ปริญญาตรี สถาบันการบินพลเรือน การบิน 3.10
962 5534 มิรันต  ปุงบางกะดี่ ปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ การเมืองการปกครอง 3.40
963 5535 จริภาพร  หิรัญเกิด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ปกครอง 2.52
964 5536 ชนกพร  ไทยอุดม ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 2.56
965 5537 พงษ์พันธ์  อังศุภมงคล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นิติศาสตร์ 3.07
966 5538 กิตติชัย  อ่วมสวยศรี ปริญญาตรี เกษตรศ่าสตร์ จิตวิทยา 3.08
967 5539 กันยพัชร์   จินายง ปริญญาโท นิด้า พัฒนาสังคม 3.33
968 5540 นางสาวกรณิศ  ปาระเมษสถิตย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต รัฐศาสตร์ 2.83
969 5541 กัญญารัตน์  ทุสาวุธ ปริญญาโท NIDA การเมืองฯ 0.00
970 5542 ธณพล  จันทร์ทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาศาสตร์ 0.00
971 5543 ศิริกัญญา   สังฤทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครุศาสตร์ 3.60
972 5544 น.ส.อำภาพรรณ  โอฬารสิทธิผล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจ 2.44
973 5545 ชนกานต์  รักชาติ ปริญญาตรี KMITL เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 2.22
974 5546 หรรษา  วุฒิยา ปริญญาตรี ม.ราชภัฏสุรินทร์ นิเทศศาสตร์ 2.72
975 5547 รวิสรา  วีจารณา ปริญญาตรี มหาวิทลัยราชภัฏราชครินทร์ บริหารธุรกิจ 2.31
976 5548 น.ส.แงทราย  สีสะอาด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 2.84
977 5549 ภาณุมาศ  วุฒิวิชญานันต์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จิตวิทยาชุมชน 3.39
978 5550 คุณานนต์  หมายดี ปริญญาตรี มีหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 3.32
979 5551 นายอภิรักษ์  มิ่งชัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์บัณฑิต 2.36
980 5552 นางสาวสุภาภรณ์  มะโนธรรม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริหารธุรกิจ การบัญชี 2.96
981 5553 กิตติ  ศรีเทพ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.61
982 5554 น.ส.กฤษรีญา  มาชาวป่า ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก รัฐประศาสนศาสตร์ เอกการปกครองท้องถิ่น 3.10
983 5555 นางสาวอิงอร  หลงหา ปริญญาตรี ม.รามคำแหง มนุษยศาสตร์ 2.59
984 5556 นายณัฐชนน  เอี่ยมนามกุล ปริญญาตรี KMUTT Chemical Engineering 2.28
985 5558 คณาธิป  นับแสง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร รัฐประศาสนศาสตร์ 2.45
986 5559 สิทธิตา  ปึงตระกูลเจริญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.25
987 5560 นายอัชวิน  ทิพยรัตน์ ปริญญาตรี ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.71
988 5561 ผอูน  ดิลกเฉลิมกุล ปริญญาตรี นิด้่า hr 3.34
989 5562 มาริสา  คงทวี ปริญญาตรี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สถิติประยุกต์(สถิติธุรกิจการเงิน) 3.16
990 5563 นางสาวกอรปแก้ว  ผินมณี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีชีวภาพ 3.19
991 5564 นายวาทิน  วงรักษา ปริญญาตรี ม.ราชภัฎมหาสารคาม ภาษาอังกฤษ 2.41
992 5565 นายวาทิน  วงรักษา ปริญญาตรี ม.ราชภัฎมหาสารคาม ภาษาอังกฤษ 2.41
993 5566 จันจิรา  ปัญญานิติกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ 3.17
994 5567 ปาริชาติ  เปิ้นวงษ์ ปริญญาโท NIDA รปศ 3.66
995 5568 พีรพล  พิศพงศ์ ปริญญาตรี DPU บริหารธุรกิจ 2.51
996 5569 กลอยใจ  กางกรณ์ ปริญญาโท มจพ. ไฟฟ้า 3.15
997 5570 นายกิตติพงค์  สุขศรีวรรณ ปริญญาตรี รามคำแหง พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3.00
998 5571 นางสาวฐิติกมล  สิทธิสอน ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3.46
999 5572 วัลวิสา  สร้อยโสม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.24
1000 5573 วรรณภาพร สุริวงษ์ขันธ์  แม็คมูลเล็น ปริญญาตรี ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การบัญชี 3.17
1001 5574 สุนิสา  สุขโภชน์ ปริญญาตรี มรภ. สวนสุนันทา สถิติประยุกต์ 3.83
1002 5575 สรินยา  นวนหมวก ปริญญาตรี ม.รามคำแหง การบัญชี 2.60
1003 5576 ปิยนันท์  รักดี ปริญญาตรี ม.ศิลปากร การเงิน 3.18
1004 5578 สินีนาถ  บุญสำเร็จ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 3.21
1005 5579 คมกฤช  อินทคง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร การตลาด 2.69
1006 5580 ศิรินันท์  สิงห์พลงาม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รัฐประศาสนศาสตร์ 2.93
1007 5581 ปัทมา  ธีรประถัมภ์ ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎนครสวรรค์ การจัดการทั่วไป(บัญชี) 2.24
1008 5582 ธันชนก  กำปั่นทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.60
1009 5583 กฤตธี  นรภัยพิพากษา ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา การจัดการทั่วไป(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 2.35
1010 5584 นางสาวนัยนา  ชูเงิน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2.75
1011 5585 เสาวลักษณ์  อินทร์แจ้ง ปริญญาตรี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ บริหารธุรกิจ 2.06
1012 5586 วิชชุดา  ลีบ่อน้อย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2.47
1013 5587 อรรัมภา  พิสิฐวรกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3.35
1014 5588 สุกัญญา  แซ่หั่น ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.55
1015 5589 จันทร์ทิพ  เกิดดี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 3.02
1016 5590 ทรัพย์สิณี  อนุรักษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 3.17
1017 5591 อำพร  ถวิล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณิตศาสตร์ 2.63
1018 5592 สุดาภรณ์  เพ็งศรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.80
1019 5593 ภัชราภรณ์  แก้วคำศรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครุศาสตร์ ภาษาไทย 3.34
1020 5594 ปัฐมาพร  สวนขวัญ ปริญญาตรี ม.บูรพา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2.73
1021 5595 นางสาวจุมพิตา  แหร่มบรรเทิง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สาขาวิชาการจัดการ 2.27
1022 5596 นางสาวนันทนา  เพ็งพันธ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.43
1023 5597 ภาพิมล  จันทวงษ์วาณิชย์ ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ การระหว่างประเทศ 3.57
1024 5598 เทพบุตร  เล็กใจซื่อ ปริญญาตรี มหาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.76
1025 5599 ศุภกร  วิจักษณบดี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.34
1026 5600 สุรัชดา  ชูวิจิตร ปริญญาตรี ม.ศิลปากร คอมพิวเตอร์ 3.18
1027 5601 นภสร  วิจักษณบดี ปริญญาโท รามคำแหง นิติศาสตร์ 4.00
1028 5602 จินตนา  พุ่มศรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร เศรษฐศาสตร์ 2.54
1029 5603 ถนัดเกียรติ  โรหิตเสถียร ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 3.20
1030 5604 ศิริรัตน์  แซ่จึง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร คอมพิวเตอร์ 2.53
1031 5605 ภูมิพัฒน์  ปิยะวิวัฒนกุล ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ จิตวิทยาคลินิก 3.60
1032 5606 นวพนธ์  เป้าทอง ปริญญาตรี เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์ 2.78
1033 5607 กนกพร  ชูทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) 3.16
1034 5608 ปวริศร์  ืรางเริ่ม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.50
1035 5609 พรพิมล  กุมมาร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา เศรษฐศาสตร์ 2.56
1036 5610 ธัชพร  ภูมาศวิน ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.84
1037 5611 นายคมกฤช  การสมเพียร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จิตวิทยา 3.00
1038 5612 แม้นจันทร์  จิตรเย็น ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2.82
1039 5613 ตวงพร  รอดพิทักษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.16
1040 5614 ชัชฎาพร  ฉายปรีชา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พรัะนคร MBA 3.25
1041 5615 เสาวภา  ยุบลเพ็ชร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร รัฐประศาสนศาสตร์ 3.36
1042 5616 สิทธิโชค เปาอินทร์  อรุณฤกษ์ถวิล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นิติศาสตร์ 3.24
1043 5617 พิสิษฐ์  ล้วนแก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม การจัดการคอมพิวเตอร์ 3.00
1044 5618 นุชวงศ์  คงสืบ ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3.08
1045 5619 วีรวัตร  บุณยรังกาญจน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 3.02
1046 5620 นางสาวจุฑาลัษณ์   สมัครลาน ปริญญาตรี แม่ฟ้าหลวง การท่องเที่ยว 2.86
1047 5621 นารีรัตน์  เพชรมุข ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2.54
1048 5622 นางสาววิภาดา  สมัครลาน ปริญญาตรี บรูพา สารสนเทศคอมพิวเตอร์ 2.03
1049 5624 นางสาวพัชรดา  โล่ห์ทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.36
1050 5625 วรินธร  โชคบัญชา ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 3.30
1051 5626 อำนวย  แซ่เตีย ปริญญาตรี ม.หอการค้าไทย เศรษฐศาสตร์ 2.49
1052 5627 สุจิตรา  อุ่นเจริญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา คณิตศาสตร์ สาขาสถิติ 2.74
1053 5628 รัศมี  คิดรักเมือง ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.00
1054 5629 ระพีพัฒน์  วันทยา ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ ปรัชญา 3.47
1055 5630 กุลวยา  จารุโลจนางกูร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 3.65
1056 5631 จิดาภา  สาเสน ปริญญาตรี รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.59
1057 5632 ชนิษฐา  พูนสุข ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี 2.45
1058 5633 ชญาภรณ์  มณีวรรณ์ ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎสวนดุสิต การบัญชี 2.74
1059 5634 อุ้มทิพย์  สังข์ขาว ปริญญาตรี หอการค้าไทย นิติศาสตร 0.00
1060 5635 นภภัค  สีหมงคล ปริญญาตรี มทร.อีสาน นครราชสีมา บริหารธุรกิจ (การบัญชี) 2.56
1061 5636 วันวิสา  สีหมงคล ปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2.78
1062 5637 นางสาวชนิดา  อินปา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 2.78
1063 5638 นายจิรวัฒน์  ศิริแสน ปริญญาตรี มทร.ล้านนา การบัญชี 2.82
1064 5639 ศิริพรรณ  จันตา ปริญญาตรี ม.รามคำแหง การโรงแรม 3.08
1065 5640 นายธีระพงศ์  ยังเหล็ก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกษตรศาสตร์ 3.15
1066 5641 สราทิพย์  อัญชลิสังกาศ ปริญญาตรี ม.ศิลปากร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2.90
1067 5642 ณัฏฐิกา  นวลเต็ม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ สาธารณสุขศาสตร์ 2.85
1068 5643 นางสาว ชัญญา  มีจินดา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล เทคโนโลยีการอาหาร 0.00
1069 5644 นางสาวมะลิวรรณ   ชุมเสน ปริญญาตรี ม.อุบลราชธานี รัฐศาสตร์ 3.23
1070 5645 ธิดารัตน์  ชาลีมาตย์ ปริญญาตรี ราชภัฏเลย ครุศาสตร์บัณฑิต 2.80
1071 5646 วลัยภรณ์  บัวสุวรรณ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2.53
1072 5647 นาย ธเนศพล  ศาลิรัศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3.00
1073 5648 กฤษฏิพงษ์  สร้างสุขดี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาศาสตร์บัณฑิต 3.24
1074 5649 สุรณา   มหาพล ปริญญาตรี แม่ฟ้าหลวง นิติศาสตร์ 2.66
1075 5650 นายนัฐพงษ์  ถูกคะเนย์ ปริญญาตรี ม.ราชภัฏจันทรเกษม เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.67
1076 5651 ธิดารัตน์  จิบจันทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อสารมวลชน 2.57
1077 5652 ชริยา  บุญครอบ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2.23
1078 5653 ทิพวัลย์  ด่านบรรจง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.58
1079 5654 สุพรรณี  วงษ์ชาลี ปริญญาตรี มศว ประสานมิตร ภาษาเพื่ออาชีพ 3.08
1080 5655 กัญญลักษณ์  หอมหวลธนังพูน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.88
1081 5656 ยุภาพร  เดชครอบ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย การบัญชี 3.37
1082 5657 กัญญาพร  ช้อยเชิดสุข ปริญญาตรี มทร.รัตนโกสินทร์ บัญชี 3.67
1083 5658 ยุพาภรณ์  ศรีทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช การบัญชี 2.44
1084 5659 สุฑามาศ  สุมาลย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คหกรรมศาสตร์ 3.47
1085 5660 สุพจน์  บารมี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.50
1086 5661 ภาคภูมิ  แก้วคุณเมือง ปริญญาตรี ม.เอเชียอาคเนย์ วิศวกรรมศาสตร์ 0.00
1087 5662 ศุภลักษณ์  พุทธรักษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 2.63
1088 5663 วาสิตา  เทพวงษ์ ปริญญาตรี รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.53
1089 5664 เสกสรรค์  คนฟูม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.40
1090 5665 ทัศน์ทยา  นิภารัตน์ ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฟิสิกส์ 2.48
1091 5666 วัชรวรรณ  สุตะโคตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริหารธุรกิจ 2.49
1092 5667 ทิพย์วารี  ชูเดชปัญญาดี ปริญญาตรี ศิลปากร การจัดการการท่องเที่ยว 2.50
1093 5668 พุทธิสรค์  ศรีดามา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 2.77
1094 5669 สุภาวดี  นาคง ปริญญาตรี ม.รามคำแหง การบัญชี 2.66
1095 5670 นางสาวอมรรัตน์  อุทัยเรืองตระกูล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.47
1096 5671 นายฐาปกรณ์  ฉางแก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รัฐศาสตร์ 2.50
1097 5672 ภัทริณี  เจริญธรรม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร บริหารธุรกิจ(การบัญชี) 3.00
1098 5673 ขวัญชนก  เหล่าอั้น ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.42
1099 5674 โชติศักดิ์  รักธรรม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.64
1100 5675 ปิยกุล  สีสุขใส ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร รัฐประศาสนศาสตร์ 2.44
1101 5676 ปิ่นเกล้า  ภูดทิพย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคราม บริหารธุรกิจ (การบัญชี) 2.80
1102 5677 นางสาวประเทือง  ภูทอง ปริญญาตรี ม.อุบลราชธานี รัฐประศาสนศาสตร์ 2.99
1103 5678 รุจิรา  ไชยโชค ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคราม การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2.80
1104 5679 นางสาวสุภาวดี   เสนาะเสียง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รัฐศาสตร์ 2.92
1105 5680 กรรณิการ์  มีมาก ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชีววิทยาประยุกต์ 3.14
1106 5681 ณัฐชญา  ศิริศักดิ์ธนูชัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดการการท่องเที่ยว 2.62
1107 5682 จีรนันท์   เศตวงษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาการจัดการ 2.82
1108 5683 อลงกรณ์  ขีดสูงเนิน ปริญญาตรี ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รัฐประศาสนศาสตร์ 2.73
1109 5684 จริยา   นิยมแสง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บัญชี 3.30
1110 5685 นายธรรมรัฐ  ถาวรรัตน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นิติศาสตร์ 2.22
1111 5686 สุภาภร  ฤทธิศักดิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2.97
1112 5687 รัตติยาพร  ทองญวน ปริญญาตรี มศว. คณะสหเวชศาสตร์ 2.75
1113 5688 นางสาววรพิชชา  ศิริยา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ บัญชี 3.50
1114 5689 โชติรส  งามชูเกียรติ ปริญญาตรี CU จิตวิทยา 3.60
1115 5690 ศศิประภา   หัตถกรรม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ 2.80
1116 5691 ชมพูนุท  กิจแก้ว ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์ 2.92
1117 5692 ศิรวัฒน์  ทักขินัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิศวกรรมชีวภาพ 2.13
1118 5693 สมพร  วงศ์ขันคำ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บริหารธุรกิจ 3.27
1119 5694 พาขวัญ  ตันเฮง ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมีอุสหกรรม 2.59
1120 5695 นภสร  จันทร์กุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การตลาด 3.51
1121 5696 นาถนภา  เกิดก่อวงษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร นิติศาสตร์บัณฑิต 2.75
1122 5697 นัฐพงษ์  สิทธิผล ปริญญาตรี มหาวิทยาลยอุบลราชธานี รัฐศาสตร์ 2.40
1123 5698 ชิติพนธ์  เฉื่อยฉ่ำ ปริญญาตรี มหิดล เคมี 2.85
1124 5699 อภิชาติ  ศรีสุวรรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีชีวภาพ 2.45
1125 5700 นางสาวพนิดา  คงเทียม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร การจัดการทั่วไป 2.80
1126 5701 จุฑาทิพย์  ปรีการ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การส่งเสริมสุขภาพ 3.75
1127 5702 ชัชพงศ์   คุ้มวานิช ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 1.98
1128 5703 นางสาวสุรีพร  เสถียรอินทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.96
1129 5704 สรณ์วิชญ์  ทิพย์รัตน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.76
1130 5705 น.ส.ชยาภรณ์  อุไรพันธุ์ ปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 2.94
1131 5706 น.ส.ศรีสุดา  วงศ์เพียรกิจ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส 3.62
1132 5707 น.ส.สิริพร  วงศ์เพียรกิจ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3.67
1133 5708 นางสาวสุพิชญา  พรหมบุญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.14
1134 5709 ศุภลักษณ์  ดาโสม ปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส 3.53
1135 5710 นายศุภชัย  เสนตา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การส่งเสริมสุขภาพ 3.44
1136 5711 ศิริธันว์  อยู่อินทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การส่งเสริมสุขภาพ 3.35
1137 5712 นางสาวสร้อยสุดา  ปราณีค ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิศาสตร์ 3.06
1138 5713 นางสาวณัฐพร  ใจน้อย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิศาสตร์ 2.83
1139 5714 นางสาวพรรณนิภา  มณีปกร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว 2.69
1140 5715 นายสุทธิชัย  สร่างโศก ปริญญาตรี ม.ทักษิณ วทบ.เคมี 2.80
1141 5716 นางสาวสุพรรณี  พิลารัตน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิศาสตร์ 2.95
1142 5717 ปุรฉัตร  หาสุนทรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม 2.72
1143 5718 นางสาวลัดดาวัลย์  นันตุ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ บริหารธุรกิจ 2.67
1144 5719 วรวิทย์  พยุงเกียรติบวร ปริญญาตรี ธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ 2.59
1145 5720 อัจฉราพรรณ  คชเดช ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุนษยศาสตร์ 2.98
1146 5721 สมฤทัย  ชุ่มทวี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ 3.50
1147 5722 พัณณ์วรินทร์  อินโท่โล่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประเมินราคาทรัพย์สิน 2.30
1148 5723 ลมสงบ  หอมเศรษฐี ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ 2.70
1149 5724 นางสาวนุชนารถ  จันทร์ทอง ปริญญาตรี รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.60
1150 5725 เอื้ออัญ  แสนสุข ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ 2.90
1151 5727 เกียรติศักดิ์  โพธิเจริญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.43
1152 5728 ศุภิสรา  แย้มมณี ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ 3.83
1153 5729 จันทนา   ศุภสิทธิกุล ปวช. พณิชยการตั้งตรงจิตร การเลขานุการ 2.35
1154 5730 ภัณฑ์ชนา  อินอ่อน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 2.87
1155 5731 พิราวรรณ  ธนะสมบูรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รัฐประศาสนศาสตร์ 2.79
1156 5732 ฉัตรวิมล  เต่าทอง ปริญญาตรี หอการค้าไทย นิเทศศาสตร์ 2.39
1157 5733 พิชยารักษ์  กลิ่นหอมรื่น ปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานี การจัการครัวและศิลปะการปะกอบอาหาร 1.93
1158 5734 สุภาวรรณ  ศรีทุมมี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถิติ 2.45
1159 5735 ยุวดี  จันทร์นาค ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โฆษณาและประชาสัมพันธ์ 2.88
1160 5736 สุนีรัตน์  รัตนโพธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การตลาด 2.41
1161 5737 พฤกษา  ศศิธร ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3.05
1162 5739 อรพันธ์  ชูมณี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร โฆษาประชาสัมพันธ์ 2.67
1163 5740 พงษ์ศักดิ์  ผิวรักษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บรรณารักษ์ศาสตร์ 2.70
1164 5741 ชัยวัฒน์  สุระวัง ปริญญาตรี พระจอมเกล้าธนบุรี อิเล็กทรอนิกส์ 2.84
1165 5742 อรพินท์  สุระวัง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บัญชี 3.61
1166 5743 วีรยุทธ  บุตรตา ปริญญาตรี ม.ราชภัฏลำปาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.44
1167 5744 น.ส.นรินทร์พร  แก้วไพรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อสารมวลชน 2.49
1168 5745 นายวุฒิพงศ์  ผจงจิตสม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.88
1169 5746 ศิรภัสสร  หงษ์สำเริง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดการการท่องเที่ยว 2.57
1170 5747 พิมพ์ชนก  เตี่ยวหู ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การบัญชี 2.67
1171 5748 เจริญชัย  แซ่อึ้ง ปริญญาตรี มทร.พระนคร เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2.86
1172 5749 ธารทิพย์  เกียรติสุวรีณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3.10
1173 5750 ศุภมาศ  ตัณฑสุทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาษาอังกฤษ 2.82
1174 5751 นายศุภฤกษ์  สัังข์แก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 3.09
1175 5752 ธารทิพย์  เกียรติสุวรรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ 3.10
1176 5753 วราภรณ์  วงษาเวียง ปริญญาตรี ม.ธนบุรี บัญชี 2.90
1177 5754 วัลลภ  มูลกัน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.39
1178 5755 เอ็มอร  ขันแข็ง ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช บัญชี 2.30
1179 5756 จักรกฤษณ์  หนูช่วย ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เครื่องกล 2.81
1180 5757 สิทธาพล  คงทอง ปริญญาตรี รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.76
1181 5758 ภาวิณี  แก้วกรูด ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประมง 2.60
1182 5759 สุภาวดี  บัวผา ปริญญาตรี ม.ราชภัฎราชนครินทร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.55
1183 5760 ณัฐพงศ์  บัวผา ปริญญาโท ม.บูรพา รัฐประศาสนศาสตร์ 3.75
1184 5761 ขวัญสุดา  บิลหรีม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ 3.04
1185 5762 กมลชนก  บิลหรีม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เศรษฐศาสตร์ 2.67
1186 5763 นายศิริชัย  ขำงาม ปริญญาตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รัฐประศาสนศาสตร์ 2.80
1187 5764 จิราพร  จันทร์จิระศานติ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จิตวิทยา 3.19
1188 5765 อาทิตยา  สุขพันธ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ 3.10
1189 5766 มรรยาท  บุรมัธนานนท์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ 3.10
1190 5767 เรวดี  แซ่ลิ้ม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต การเงินและการธนาคาร 2.85
1191 5768 ธนกฤต  เหล่าสัจจะ ปริญญาโท อัสสัมชัน นิติศาสตร์ 3.69
1192 5769 ณัฐณิชา  พันธ์โสตถี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ 3.70
1193 5770 นางสาวศิราพร  เขาเขียว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.57
1194 5771 ธัชพล  บุญถูก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคนิคการแพทย์ 3.42
1195 5772 เนตรนภา   วุฒิ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม 2.75
1196 5773 ธนา  จรูญสมาธิศักดิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมโยธา 2.51
1197 5774 ขนิษฐา  จำนงค์จิตต์ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมี 2.55
1198 5775 ธนานพ  เอื้ออารี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ูภูมิสถาปัตยกรรม 2.65
1199 5776 ไกรศักดิ์  กรกัมพล ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2.49
1200 5777 โสมธิดา  เทพชู ปริญญาตรี มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร์ จิตวิทยา 2.65
1201 5778 ชนรดี  ทองสร้าง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีทางทะเล 2.48
1202 5779 กนกพร  ขวัญสังข์ ปริญญาตรี ม.สงขลานครินทร์ บริหารธุรกิจ 3.33
1203 5780 อัจจิมา  โพธิ์เกลี้ยง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การจัดการ 2.61
1204 5781 ธานันญา   โกยรัมย์ ปริญญาตรี มหาลัยรามคำแหง บัญชี 2.62
1205 5782 นที  สินเสมอ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.56
1206 5783 วัชรินทร์  ขวัญรุย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร การประมง 2.85
1207 5784 นายวุฒิชัย  อุตะปะละ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนวัฒวิทยา 2.61
1208 5785 อาภาพร  สุริยะ ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 2.78
1209 5786 อุมาภรณ์  ทองดี ปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3.50
1210 5787 นาวิน  สนธิทรัพย์ ปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3.54
1211 5788 นางสาวสาลินี  จะรักษรัมย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม การเงินและการธนาคาร 2.38
1212 5789 นางจุไรรัตน์  ชั้นกลาง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บริหารธุรกิจ การบัญชี 9.99
1213 5790 สราลี  บุญดีสมโชค ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พลศึกษา 3.41
1214 5791 เทอดศักดิ์  กมุทชาติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารรัฐกิจ 2.50
1215 5792 ว่าที่ร้อยโทบวร  บุตะเดช ปริญญาตรี สถาบันเทคโยโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บริหารธุรกิจ 2.26
1216 5793 นางสาวบุษราคัม  ใบทอง ปริญญาตรี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาธารณสุขศาสตร์(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 2.61
1217 5794 วันวิสาข์  บุญเรือง ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การประมง 2.32
1218 5795 นางสาว ลลิตา  ลาตีฟี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) เทคโนโลยีการเกษตร 3.18
1219 5796 อดิศักดิ์  สัตรีวงค์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.65
1220 5797 อภิสิทธิ์  ศรีวะสุทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 2.20
1221 5798 จิตติมา  ศิลปชัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 2.13
1222 5799 วิสา  ชั้นกลาง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อุตสาหกรรมท่องเที่่ยว 2.76
1223 5800 ศรีวรา  รัตนะธาดา ปริญญาตรี มหิดล ศิลปศาสตร์ 3.31
1224 5802 ปรียานุช  จันทร์แจ่ม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.33
1225 5803 เชาวริน  ปีนัง ปริญญาตรี มทรส. เทคโนโลนีสารสนเทศ 2.03
1226 5804 นางสาวประภาพร  กล่ำโทก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา การประมง 2.53
1227 5805 จตุพร  นาคทองดี ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การประมง 3.05
1228 5806 พิมประภา  ฤทธิ์จันดี ปริญญาตรี ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา การโรงเเรม 2.26
1229 5807 บุษยมาส  ทิพย์ลมัย ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ การโรงแรม 2.68
1230 5808 พงกชธร  ศรีวิไล ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เกษตรศาตร์ 2.30
1231 5809 จิรพร  อินต๊ะพันธ์ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมีสิ่งแวดล้อม 2.95
1232 5810 กิตติพงษ์  พงษ์ด้วง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2.08
1233 5811 ณัฏฐณิชชา  ประภาโส ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทบาเขตกาฬสินธุ์ ประมง 3.16
1234 5812 พิมพ์พจี  จันทโกศล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 3.09
1235 5813 ยุวันดา  ยีกา ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน) วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2.60
1236 5814 นางสาวศรีสุวรรณ  ปะป้าน ปริญญาตรี ม.ศิลปากร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2.48
1237 5815 วีระญา  สวายพล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) 2.40
1238 5816 ธนพร  นามะสนธิ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การประมง 2.18
1239 5817 นัจนันท์  คุณรักษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบัญชี 3.18
1240 5818 กรณ์  ธาดาฐิติกรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การจัดการทั่วไป 3.59
1241 5819 นางสาวกชวรรณ   กางกรณ์ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การประมง 2.70
1242 5820 อลงกรณ์  ถิระสัตย์ ปริญญาตรี รามคำแหง รัฐศาสตร์ 3.45
1243 5821 สรารัตน์  เสนีวงษ์ ปริญญาตรี มรภ.สวนสุนันทา นิเทศศาสตร์ 3.12
1244 5822 เชษฐ์สุดา  ธาดาฐิติกรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การจัดการทั่วไป 3.27
1245 5823 นางสาวณัฐวลี  ร้อยชั่ง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2.00
1246 5824 ปิยฉัตร  ทองนุ่น ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาศาตรบัณฑิต 2.44
1247 5825 ธนาวุฒิ  ชนะทอง ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การประง 2.26
1248 5826 สิริลักษณ์  หงษ์สัมฤทธิ์ ปริญญาตรี ม. เกษตรศาสตร์ ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.65
1249 5827 มานพ  พรหมประสิทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.06
1250 5828 ศศิกานต์  หงษ์สัมฤทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประมง การจัดการประมง 0.00
1251 5829 น.ส. สุพัตธร  ทรัพย์พนาพรชัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิติศาสตร์ 2.76
1252 5830 เนตรนภา   ร่างน้อย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม การจัดการ 3.00
1253 5831 วรรณนิภา  จันทนู ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาศาสตร์ 3.34
1254 5832 นายศราวุธ  บุญหวาน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โทรคมนาคม 2.10
1255 5833 ฐิรัศท์ชา  รอดตัว ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณทิต 2.97
1256 5834 น.ส.ภัทรภร   แซ่เตียว ปริญญาตรี หอการค้า นิติศาสตร์ 2.91
1257 5835 นางสาว สุธารัตน์  แลพวง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.02
1258 5836 ชุติมา  อ่อนดี ปริญญาตรี ราชภัฏจันทรเกษม จีั การจัดการทั่่วไป 3.43
1259 5837 อรทัย  จันสร้อย ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประมง 2.34
1260 5838 จักรพงษ์  เกื้อรอด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.61
1261 5839 เมธาสิทธิ์  ช่วยศรีนวล ปริญญาตรี รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.64
1262 5840 ปวีณา  พรหมสว่างศิลป์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จิตวิทยา 3.35
1263 5841 นายธนาลักษ  คงเจริญถิ่น ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รัฐศาสตร์การปกครองท้องถิ่น 2.91
1264 5842 ชนิกานต์  จิตรศิริ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2.30
1265 5843 น้ำฝน  ช่างสลัก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 2.08
1266 5844 วษวรรณ  สุวรรณรักษ์ ปริญญาตรี ลาดกระบัง ประมง 2.56
1267 5845 มณฑิรา  จันทพิมล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสวนสุนันทา แพทย์แผนไทยประยุกต์ 2.75
1268 5846 นางสาวนันทวรรณ  บุตรโคษา ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสต์ทางทะเล 2.43
1269 5847 นางสาวดุลยรัตน์  เศวตรพัชร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3.16
1270 5848 จิดาภา  เศรษฐธรรม ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.84
1271 5849 ฝนทอง  รองเมือง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 2.19
1272 5850 ศศิธร  สำเนียงวรรณ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.40
1273 5851 วรรณวิภา  มุดสูงเนิน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บริหารธุรกิจ การบัญชี 2.77
1274 5852 นางสาวหนึ่งฤทัย  ธนนิเวศ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3.11
1275 5853 อภิรัฐ  อุเทนดากรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.79
1276 5854 นางสาวผกามาศ  ออระเอี่ยม ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม 2.57
1277 5855 เมธิกา  เดชนครินทร์ ปริญญาตรี ม.เกษตร วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2.37
1278 5856 อนันตชัย  คงผล ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การประมง 2.07
1279 5857 ธัญพิสิฐ  เกียรติก้องคีรี ปริญญาตรี ลาดกระบัง อุตสาหกรรม 2.50
1280 5858 นางสาวสุชาดา  ธงชาย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร สาธารณสุข 3.01
1281 5859 ฐิตาพร  แสงมะหะหมัด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง 2.04
1282 5860 อมรรัตน์  สายเสียง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วาริชศาตร์ 2.40
1283 5861 พงษ์พัฒน์  ช่างเรือ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 2.08
1284 5862 สุภาพร  ทองทิพย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2.00
1285 5863 นางสาว ปัทมา  ซาตะนัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วาริชศาสตร์ 2.88
1286 5864 ปิยะนุช  แสงมะหมัด ปริญญาตรี มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี เทคโนโลยีลารสนเทศธุรกิจ 2.34
1287 5865 ประภัสสร  เบ็ญพาด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชีววิทยาประมง 2.34
1288 5866 ชนาภา  ล้วนรัตน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วาริชศาสตร์ 2.62
1289 5867 นายพัฒนา  เพชรกรด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชีววิทยาป่าไม้ 3.16
1290 5868 อรุณกมล  เบ็ญพาด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดการบัณฑิต 2.99
1291 5869 รวีพร  แสงมะหะหมัด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ 3.03
1292 5870 จิราพร  แสงสมี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เทคโนโลยีอาหาร 2.96
1293 5871 สุกฤตา  เพ็งโคตร ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สัตวศาสตร์ 2.82
1294 5872 จิตภาณี  เสาร์บดีรักษ์ ปริญญาตรี ม.เกษตร บางเขน เทคโนโลยีชีวภาพ 3.14
1295 5873 มณีรัตน์  สุทธิศักดิ์สุนทร ปวส. โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน บริหารธุรกิจ 2.67
1296 5875 ปภาวดี  ชนบุญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา รัฐศาสตร์ 2.77
1297 5876 ยุวดี  เคน้ำอ่าง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา รัฐศาสตร์ 3.23
1298 5877 นางสาวชลธิชา  พวงลำเจียก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การส่งเสริมสุขภาพ 2.98
1299 5878 ลลิตา  งามละม่อม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา รัฐศาสตร์ 3.26
1300 5879 โศภิตตา  แก้วบริบัติ ปริญญาตรี ม.รามคำแหง สื่อสารมวลชน 2.53
1301 5880 อติลักษณ์   อภิวงค์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสื่อสารมวลชน 3.01
1302 5881 ภคพล  วงษ์สง่า ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช รัฐประศาสนศาสตร์ 2.40
1303 5882 ณัฐนันท์  อ่ำนก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา รัฐประศาสนศาสตร์ 3.70
1304 5883 นายโยธิน  เวชพงษ์ ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ ชีววิทยาป่าไม้ 3.44
1305 5884 อรวรรณ  สงสอาด ปริญญาตรี มหาลัยจันทรเกษม การจัดการทั่วไป 2.78
1306 5885 บุญรัตน์  มีแสง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจ(บัญชี) 2.50
1307 5886 กนกรัตน์  จันทรู ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร มานุษยวิทยา 3.04
1308 5887 ถิรเดช  เขียวงามดี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิติศาสตร์ 2.34
1309 5888 นางสาวสุนีย์  สามีหวัง ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต บริหารธุรกิจ 2.67
1310 5889 ขวัญตระกูล  บุตรพรหม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวชนิทัศน์ 2.53
1311 5890 ทัศน์ดาว  พ่วงชัง ปริญญาตรี สุโขทัยธรรมธิราช บริหารธุรกิจ 2.20
1312 5891 นายภูวิวัจน์  สลักคำ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.48
1313 5892 นฤสรณ์  มิทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม วิทยาศาสตร์ 2.87
1314 5893 พิมพ์ชนก  ทองโชติ ปริญญาตรี ราชภัฏร้อยเอ็ด การบัญชี 3.11
1315 5894 นางสาวสุนิษา  สังข์เกื้อ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นิติศาสตร์ 2.72
1316 5895 ชัญญ์ณะนิษฐา  สิงห์ครุธ ปริญญาตรี ม.ราชฎัชจันทรเกษม เทคโนโลยีการเกษตร 2.79
1317 5896 นายวีระศักดิ์  ทองสุข ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.78
1318 5897 นางสาวมานิตา  ทิพย์รักษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.56
1319 5898 พลอยไพลิน  คำอาทิด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การบัญชี 2.27
1320 5899 ขนิษฐา   ทับิทม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นิเทศสาสตร์ 2.73
1321 5900 นารี  บุญมาลา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ การบัญชี 3.25
1322 5901 ชุมนุมพร  มงคล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร วารสารศาสตร์ 3.91
1323 5902 นายปวินทร์  คลังข้อง ปริญญาตรี ม.รามคำแหง คอมพิวเตอร์ 3.15
1324 5903 พิลาวรรณ  สืบบุก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต 2.60
1325 5904 สุพีรพัชร์  พิมพ์มาศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาษาฝรั่งเศส 2.44
1326 5905 ขนิษฐา  ทับทิม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ นิเทศศาสตร 2.73
1327 5906 นันทภัค  รมยสมิต ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3.15
1328 5907 อัจจิมา  รจิตานนท์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภาค ก. 2.69
1329 5908 วัชราภรณ์  จำปีเรือง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภาค ก. 2.74
1330 5909 นายประมวล  อ่อนแสง ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3.38
1331 5910 เฑียรมณี   พีรบุศราสิทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ธุรกิจการบิน 2.55
1332 5911 นางสาวเมษา  เพชรดี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วาริชศาสตร์ 2.39
1333 5912 ศศิมาพร   มากอนันต์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาศาสมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) 3.40
1334 5913 เสาวนีย์  สาบุตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุรนารี สาธารณสุขศาสตร์ 2.41
1335 5914 นางสาวจิราภรณ์  ศรีทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.97
1336 5915 ศิริยุภา   ซุนพัง ปริญญาตรี มหาวิทยาลับเชียงใหม่ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 3.21
1337 5916 นายพงศธร  รักษาการ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.81
1338 5917 ชานนท์   คำเวียงสา ปริญญาตรี มหาวิทยาลับเชียงใหม่ เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.75
1339 5918 นายธีร์วริศ  หินนก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.91
1340 5919 ปฐากูล  รอดคง ปริญญาตรี ราชภัฏพระนคร รัฐประศาสนศาสตร์ 2.63
1341 5920 น.ส.ภัทรวดี  ดอนประดู่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รัฐประศาสนศาสตร์ 2.30
1342 5921 ณิชาภา  มะฮูเซ็ฯ ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ การจัดการทั่วไป 2.70
1343 5922 นางสาวเมธิณี  หวังพิทักษ์ ม.6 โรวเรียน นวมินทร์ทราขินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า คณิต-อังกฤษ 2.83
1344 5923 ชนะชล  จันต๊ะสุรินทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รัฐประศาสนศาสตร์ 3.68
1345 5924 พรพิมล  แว่นทอฃ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เคมี 2.60
1346 5925 ประภัสสร  เพชรส้ม ปริญญาตรี รามคำแหง การบัญชี 2.93
1347 5926 ธิดารัตน์  สีฟ้า ปริญญาตรี รามคำแหง นิติศาสตร์ 0.00
1348 5927 สันติภาพ  ศรีเเก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำเเหง การปกครอง 2.77
1349 5928 นางสาวณัฐณิชา  วงษ์ยี่ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติ 2.55
1350 5930 บุษราคำ  ระยับศรี ปริญญาตรี รามคำแหง การบัญชี 0.00
1351 5931 นางสาวผาณิต  นิธิฐิมณีรัตน์ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติ 2.64
1352 5932 อรุณลักษณ์  นิยม ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ ;วิศวกรรมป่าไม้ 2.96
1353 5933 น.ส.นิภาวรรณ  พรอินทร์ ปริญญาตรี รามคำแหง บัญชี 2.60
1354 5934 พัชรา  หนูทับ ปริญญาตรี รามคำแหง สื่อสารมวลชน 2.73
1355 5935 กนกวรรณ  แก้วขาว ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์ สถิติ 2.43
1356 5936 เรืองชุณห์  เล้าบัณฑิต ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ 2.10
1357 5937 นายวัชระ  ปรีทุ่ง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนวัฒนวิทยา 3.14
1358 5938 ศุภกร  ลีวัฒนาการ ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ วิศวกรรมป่าไม้ 2.66
1359 5939 น.ส.จิราวรรณ  ฤกษ์ประกอบ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมีสิ่งแวดล้อม 2.92
1360 5940 ภาณุพงศ์  โปรยสุรินทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนวัฒนวิทยา 2.53
1361 5941 ชิชนก  เสถียรคมสรไกร ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติ 2.61
1362 5942 พุทธิมน  ชาติสมบัติกุล ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ การจัดการป่าไม้ 2.17
1363 5943 วลัยลักษณ์  ภูริยากร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์-การจัดการป่าไม้ 2.84
1364 5944 นายวัชรินทร์  ภูริยากร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 0.00
1365 5945 ชินภัทร์  เพชรสลับแก้ว ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี ไทย ญี่ปุ่น วิศวกรรมยานยนต์ 2.49
1366 5946 น.ส.กนกพร   ศรีเมือง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เอเชียศึกษา(ภาษาเกาหลี) 3.22
1367 5947 กันตินันท์  ทวีกิจนะวันชัย ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์ 2.46
1368 5948 จิราพร  แนวกลาง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนวัฒนวิทยา 2.81
1369 5949 นายสิทธิพร  รอดไพรสม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการป่าไม้ 2.42
1370 5950 ณัฐกฤตา  แก้วพวง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การบัญชี 3.00
1371 5951 น.ส.อนัญญา   สุธรรมมา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร บริหารธุรกิร 2.54
1372 5952 นายวุฒิพงศ์  ฤทธิชัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.89
1373 5953 อาภาภรณ์  วิจิตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการป่าไม้ 2.20
1374 5954 คุณากร  สุขนิธิ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุรักษวิทยา 2.27
1375 5955 อรวรรณ  สดใส ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุรักษวิทยา 2.08
1376 5956 พรพิศุทธิ์  เล้าบัณฑิต ปริญญาตรี ศิลปากร นิเทศศาสตร์ 2.71
1377 5957 จีราพา  ทองเกิด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนวัฒนวิทยา 3.10
1378 5958 นายกิตติศักดิ์  ปัญญา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ 2.30
1379 5959 พันธิวาห์  หลอดคำ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ 2.03
1380 5960 ฉัตรชัย  ปันแก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนวัฒนวิทยา 2.34
1381 5961 ดารารัตน์  สงลา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนผลิตภัณฑ์ 2.01
1382 5962 บัณฑิตย์  วณิชย์เศรษฐ์ ปริญญาโท TU Math&Stat 3.51
1383 5963 สิรีมาตร  จิตปาโล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชีววิทยาป่าไม้ 2.88
1384 5964 อาคม  ม่วงเทศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รัฐประศาสนศาสตร์ 2.11
1385 5965 พัฒนพันธ์  เจือจันทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ชุมชน 2.06
1386 5966 ปวีณธิดา  นุ้ยเย็น ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนวัฒนวิทยา 2.88
1387 5967 สิริภักดิ์  ศรีศิลารักษ์ ปริญญาตรี ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.53
1388 5968 วัลดี  แย้มทิม ปริญญาตรี ราชภัฎสวนสุนันทา การจัดการทั่วไป 2.01
1389 5969 ปชาบดี  ปุ่มสีดา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การปกครอง 3.10
1390 5970 นางสาวทรรศนีย์  มุขสุวรรณ ปริญญาตรี ,. 0.00
1391 5971 นายวราวุฒิ  คำพานุช ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การปกครอง 2.54
1392 5972 นายตุลยวัฒน์  หอมภู่ ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ การจัดการป่าไม้ 2.06
1393 5973 วราภรณ์  ช่วยสมบูรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันมา การบริหารธุรกิจ 3.09
1394 5974 กรวรรณ  ชั้นกลาง ปริญญาตรี ราชภัฎนครราชสีมา บริหารธุรกิจบัณฑิต 3.14
1395 5975 นางสาวชลมาส   ซกซื่อ ปริญญาตรี ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.32
1396 5976 วราพงษ์  อิศรางกูร ปริญญาตรี ม.รามคำแหง จิตวิทยา 3.23
1397 5977 นางสาวยโสธรา  ลาดำ ปริญญาตรี ม.ราชภัฏสกลนคร ศิลปศาสตร 3.36
1398 5978 นางสาวนุสรา  ชายสมุทร ปริญญาตรี ม.รามคำแหง มนุษย์ศาสตร์ 2.50
1399 5979 เพ็ญสุรัศมิ์  เกียรติโภคะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนวัฒนวิทยา 2.60
1400 5980 ปาริชาต  พงศ์พรม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์การกีฬา (การออกกำลังกายและการกีฬา) 2.90
1401 5981 นันทิยา  อายุวัฒนะ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ช่างอุตสาหกรรม 2.50
1402 5982 นางสาวศุภรัตน์  เทพรักษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บริหารธุรกิจ (การบัญชี) 3.09
1403 5983 นางสาวสุพิน  มาไกล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.47
1404 5984 นายถิรพุทธิ์  ประเสริฐไทย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.87
1405 5985 นางสาวธันญรัตน์  พึ่งศรีไสย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.75
1406 5986 ศศิมาภรณ์  ไวยศิลป์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.98
1407 5987 ปัญญา  ดีเลิศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คุรุศาสตร์ 3.57
1408 5988 กนกพร  ดีสวัสดิ์ ปริญญาตรี มทร.ตะวันออก (จักรพงษภูวนารถ) การบัญชี 3.77
1409 5989 นายณัฐภัทร  มีกิริยา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงภูวนาถ การบัญชี 3.68
1410 5990 ณัฐนารี  รัตนสำเนียง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ชุมชน สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2.48
1411 5991 ชุติมา  เล่งอี้ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.32
1412 5992 พชรกร  โชติวุฒิเดชา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาหารและโภชนาการ 2.93
1413 5993 สิริพร  กังวาฬ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.43
1414 5994 ศิวดล  ภิบาลทรัพย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2.34
1415 5995 รวีพร  ฉิมฉวี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บัญชี 2.28
1416 5996 นายสุราษฎร์  พลแสน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2.89
1417 5997 นส.มัทนา  คลธา ปวส. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.30
1418 5998 นางสาวจุฑารัตน์  บุญยะโกวิทย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี 2.15
1419 5999 สมฤทัย  ทองพรหม ปริญญาตรี ม.เกษตร วิศวกรรม 2.50
1420 6000 ภาณุพงษ์  ไพรศรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 2.47
1421 6001 ธณัฏฐา  สาลี ปริญญาตรี รามคำแหง บัญชี 2.62
1422 6002 มนาสภ์  จากวงษ์ ปริญญาตรี มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ การบัญชี 3.13
1423 6003 วันเพ็ญ  ชูเชิด ปริญญาตรี รามคำแหง บัญชี 0.00
1424 6004 มลจิรา  ทองเทพ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรม 0.00
1425 6005 รัตน์ติศักดิ์  ปราบปัญจะ ปริญญาตรี ราชภัฏสวนดุสิต การจัดการ 2.65
1426 6006 วรรณดี  จุลพงศ์ ปริญญาตรี รามคำแหง บัญชี 2.82
1427 6007 นายนิรุตติ์  ชัยจันทร์ ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ชุมชน สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3.05
1428 6008 ธนกร  ศรีวิชัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เศรษฐศาสตร์ 2.68
1429 6009 ตุลาลักษณ์  คำศรีระภาพ ปริญญาตรี รามคำแหง บัญชี 2.62
1430 6010 ณัฐวดี  แย้มสาย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โยธาชลประทาน 2.26
1431 6011 พจนรรถ์   รีเรืองชัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ประมง 2.96
1432 6012 กฤติยา  อินทร์ฉ่ำ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร นิเทศศาสตร์ 2.81
1433 6013 นายจิรเมธ  นกนอก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โยธาชลประทาน 2.70
1434 6014 วรรณวนัช  บัวแย้ม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ โยธา-ชลประทาน 3.27
1435 6015 จตุพล  จิตระงับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจ 2.55
1436 6016 ธัญชนก  ปรีชาศิลป์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ประมง 2.34
1437 6017 สุธีราพร  เข้าใจการ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ บริหารธุรกิจ 2.65
1438 6018 วรรณา  เคาว์เจริญสุข ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจ 3.53
1439 6019 พัฒนะ  เพียรโป้ย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประมง 2.30
1440 6020 วชิราภรณ์  วงษ์กันหา ปริญญาตรี ราชมงคลพระนคร วิทยาศาสตร์การอาหาร 3.23
1441 6021 นายกฤษดา  ศรีสง่า ปริญญาตรี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนวัฒนวิทยา 2.83
1442 6022 กัญญภัทร  แก้วพงษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล สาธารณสุขศาสตร์ 2.95
1443 6024 ภัทราภรณ์  อินทรศักดิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.72
1444 6025 สุทธิชา  คงคลอด ปริญญาตรี ม.ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ การท่องเที่ยว 3.23
1445 6026 ประสิทธิ์  วิรุณพันธ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รัฐศาสตร์ 2.52
1446 6027 ชุดาภา  ภัทรกรรม ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นิเทศศาสตร์การตลาด 3.63
1447 6028 น.ส.เมธาวี  ภู่กำเหนิด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 2.34
1448 6029 อนงค์ภัทร  เหมลา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พืชสวน 2.07
1449 6030 มัญชุรัศมิ์  เถื่อนสุคนธ์ ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 3.38
1450 6031 สุวดี  คงปาน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล สาธารณสุขศาสตร์ 2.73
1451 6032 คัทลียา  คุ้มชนะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 3.05
1452 6033 มณีรัตน์  พรหมดนตรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ประมง 2.98
1453 6034 นิภาภรณ์  แซ่หลี ปริญญาตรี รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.48
1454 6035 สุรศักดิ์  ผาลี ปริญญาตรี รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.67
1455 6036 ปณิชา  รัศมี ปริญญาตรี รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 2.66
1456 6037 ธนกฤต  รัศมี ปริญญาตรี รามคำแหง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2.23
1457 6039 เมวิกา  ศรีฉ่ำ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เศรษฐศาสตร์ 3.00
1458 6040 บุณยนุช  จันประเสริฐศรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เศรษฐศาสตร์ 2.90
1459 6041 นายณัฐพล  สันแก้ว ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการ 3.36
1460 6044 ผุสดี  ผาลี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.65
1461 6045 ดวงจันทร์  ไค่นุ่นกา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.55
1462 6046 มรกต  อันนันนับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถิติ,สื่อสารมวลชน 2.91
1463 6047 บุษราคัม  อันนันนับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3.53
1464 6048 นายกรีฑาพล  ดนตรี ปริญญาตรี ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.60
1465 6049 ภาณุพล  หมื่นทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.06
1466 6050 วชิราภรณ์  ปานสอง ปริญญาตรี ศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา 2.88
1467 6051 ภาวินี   น้อยตะลิ ปริญญาตรี ม. รามคำแหง มนุษย์ศาสตร์ 2.35
1468 6052 ทิฆัมพร  อ่อนนุ่ม ปริญญาตรี รามคำแหง รัฐสาสตร์ 2.50
1469 6053 นายธีรวัฒน์  เรืองมาก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนวัฒนวิทยา 3.14
1470 6054 เชาวลิน  พวงนุ้ย ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ วนวัฒนวิทยา 3.14
1471 6055 ชนนิกานต์  คำวะรัตน์ ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ วนวัฒนวิทยา 3.11
1472 6056 นาย ปุณภพ  ปลื้มกุศล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีชีวภาพ 2.52
1473 6057 น.ส.ศรัญญาพัชญ์  ลีวิวัตนาพร ปริญญาตรี ABAC Communication Arts 2.75
1474 6058 อภันตรี  นุชดำรงค์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3.15
1475 6059 ชวิศา  วงษ์ประเวศน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3.32
1476 6060 วัลย์ลิยา  มุุ่งการงาน ปริญญาตรี ม.ราชภัฎจันทรเกษม บริหารธุรกิจ 2.48
1477 6061 ภาวริศ  บุญวงษ์ ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา ศิลปศาสตร์ 2.11
1478 6062 อมรพรหม   จันทร์สำราญ ปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การสื่อสารประยุกต์ 3.34
1479 6063 ยุวดี  นุชดำรงค์ ปริญญาตรี ม. ธุรกิจบัณฑิต วารสารศาสตร์ 2.82
1480 6064 จิตรา   บุญประเสริฐ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 0.00
1481 6065 กาสลอง  บุญประเสริฐ ปริญญาตรี ราชภัฎสวนสุนันทา การบริหารจัดการทั่วไป 0.00
1482 6066 วนกมล  ปลีื้มใจ ปริญญาตรี ม.ศรีปทุม บริหารธุรกิจ 2.46
1483 6067 นางสาวยำละ  แคยิหวา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐประศาสนศาสตร์ 2.92
1484 6068 นายธนเมศร์  พุทธาโร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นิติศาสตร์ 2.14
1485 6069 ภาศินีย์  แขขุนทด ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 2.94
1486 6070 นางสาวธนิดา   บุญเสน ปริญญาตรี มหวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.52
1487 6071 นางสาววรัชยา   เกาะหมาน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 0.00
1488 6072 พรพรรณ  เขียวแก้ว ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง การบัญชี 3.30
1489 6073 จารุวรรณ  ทองมี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การจัดการ 3.60
1490 6074 ณวรรธน์  พรหมบุญแก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2.03
1491 6075 อนัญญา  คงแสนคำ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบัญชีและการจัดการ 2.99
1492 6076 จีราวรรณ  ชลอ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาษาและสังคม 3.54
1493 6078 วไลภรณ์  วรรณสังข์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การตลาด 3.20
1494 6079 สุดารัตน์  จันทร์ประทัด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เคมี 2.40
1495 6080 น.ส.สุภิญญา  ภูมิคอนสาร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 3.48
1496 6081 เอกพจน์  อูปแก้ว ปริญญาตรี รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.31
1497 6082 นางสาวพรรณพนัช  ปัญญาทิพย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะการสื่อสารมวลชน 3.63
1498 6083 นายกานต์  แก้วชนะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2.21
1499 6084 นายโชคชัย  ก้านชารี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิด วิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ 2.80
1500 6085 นางสาวกนกวรรณ  ทองใบ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ 2.30
1501 6086 พิเชษฐ  พวงแก้ว ปริญญาตรี วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.47
1502 6087 นิพัทธา  พูลทรัพย์ ปริญญาตรี ศิลปากร วิทยาการจัดการ 2.70
1503 6088 วรรณิสา  คนใหญ่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.57
1504 6089 ศิรประภา  ธรรมศร ปริญญาตรี ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.61
1505 6091 สุภาวดี  แก้วพ่วงเสก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 0.00
1506 6092 นส.คณิดา  เว้าสูงเนิน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปกติ 3.03
1507 6093 วสิษฐ์  เพ็งรัศมี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริหารธุรกิจ 3.26
1508 6094 นางสาวชญาดา  มะลิโชติ ปริญญาโท ม.รามคำแหง สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ 3.51
1509 6095 อรทัย  รัตนมณี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.56
1510 6096 กาญจนา  บุญศิริชัย ปริญญาตรี รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.77
1511 6097 จารุณี  พลายด้วง ปริญญาตรี มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ การจัดการทั่่วไป 2.89
1512 6098 อัจจิมา  หาญชนะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ 2.94
1513 6099 ศศิกมล  พรรณบัตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ 2.53
1514 6100 ณัฐพร  ยิ่งยวด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาศาสตร์การกีฬา 3.49
1515 6101 กมลชนก  กวยรักษา ปริญญาตรี มหาวิยาลัยมหิดล ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 2.93
1516 6102 นางสาวภัชณภา   ชูเอียด ปริญญาตรี ม.รามคำแหง การบัญชี 2.50
1517 6103 นายกมล  เพชรส้ม ปริญญาตรี ม.รามคำแหง 0.00
1518 6104 นางสาว ฤดีมาศ  พอบาล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี การโรงแรม 3.54
1519 6105 วรรณวิศา  แย้มเยื้อน ปริญญาตรี ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.50
1520 6106 ฐิดายุ  นวลสกุลกฤป ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครุศาสตร์ 2.86
1521 6107 นางสาวกนกวรรณ  นิตย์กุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 3.21
1522 6108 รัตติกาล  สมยาวะกาศ ปริญญาตรี ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.36
1523 6109 ญาณิศา  สมยาวะกาศ ปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ 3.52
1524 6110 น.ส.ปริฉัตร   โกนขุนทด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) 3.30
1525 6111 ประภาศรี  โกมลสิงห์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ 3.76
1526 6112 ณัฐญดา  กาฬบุตร ปริญญาตรี ม.หอการค้าไทย บริหารธุรกิจ 2.03
1527 6113 ภิญญพัชญ์  ชมภูนุช ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนผลิตภัณฑ์ 2.17
1528 6114 เคียงขวัญ  นิลลักษณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การบัญชี 2.85
1529 6115 ณัฐฐิตา  มีทอง ปริญญาตรี รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.75
1530 6116 กนิษฐา  บัวโรย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร รัฐประศาสนศาสตร์ 3.47
1531 6117 สุณีพร  อินเต้ ปริญญาตรี 0.00
1532 6118 พจนีย์  บัวโรย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2.08
1533 6119 กรกฏ  สามง่ามไกร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์ 2.71
1534 6120 น.ส.ปุณยนุช  สันติเจริญธรรม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ 3.33
1535 6121 จีรภัทร์  ประเสิรฐสุวรรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.78
1536 6122 นายชวภณ  อุบลสุวรรณ ปริญญาตรี ม.รามคำแหง จิตวิทยา 3.59
1537 6123 ธนัชชา  พุธเพ็ง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.85
1538 6124 กุสุมา  วัฒนสิทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนผลิตภัณฑ์ 2.49
1539 6125 วัชราพร  ธรรมโชติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 2.64
1540 6126 วรกิตติ์  ศรีชะเอม ปริญญาตรี ม.ศิลปากร รัฐประศาสนศาสตร์ 2.47
1541 6127 สุวรรณดี  นุชเจริญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชฎัชเพชรบุรี การจัดการทั่วไป 2.47
1542 6128 นายธรรมนิตย์   คำทราย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อสารมวลชน 2.59
1543 6129 แคทรียา  ทำมิตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.79
1544 6130 กรแก้ว  มิตรเมฆ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์ 2.50
1545 6131 วารุณี  เขียวอ่อน ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ การตลาด 2.30
1546 6132 นางสาว จันทิวา  ทองภูเบศร์ ปริญญาตรี รามคำแหง นิติศาสตร์ 3.00
1547 6133 วัชราวลี  สถาพร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.54
1548 6134 สุดาภรณ์  จิตต์ถวิล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.65
1549 6135 ปุญชรัสมิ์  ชวดบัว ปริญญาตรี ม.รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.74
1550 6136 ณฐกร  สุทธิสุนทร ปริญญาตรี ม.รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.98
1551 6137 นางสาวลลิต์ภัทร  ทวีชีพ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 3.41
1552 6138 นายพงศ์ภิรัตน์  ขันทะวงค์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.83
1553 6139 มนสิชา  ชวดบัว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บัญชี 2.57
1554 6140 จันทรัตน์  พลับศิริ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาษาและสังคม 3.20
1555 6141 ปิยาพร  สุชิน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 3.38
1556 6142 นางสาวจันทิวา   ทองภูเบศร์ ปริญญาตรี รามคำแหง นิติศาสตร์ 3.00
1557 6143 ถิราภา  ภราดรธรรม ปริญญาตรี มก. วนผลิตภัณฑ์ 2.47
1558 6144 วนิดา  ชูประเสริฐ ปริญญาตรี มจพ. สถิติประยุกต์ 2.75
1559 6146 นาลิน  หอมพญา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 2.14
1560 6147 วิไลวรรณ  แต้มกระโทก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อสารมวลชน 3.10
1561 6148 กัลย์สุดา  จันทร์ศรีสุริยวงศ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ 3.40
1562 6149 สัณฑวัฒน์  รับพร ปริญญาตรี รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.70
1563 6150 นางสาวกรณิการ์  วงษ์มิตรแท้ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมป่าไม้ 2.15
1564 6151 ดลยา  พลเสน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศีรนครินทรวิโรฒ การส่งเสริมสุขภาพ 3.02
1565 6152 นางสาวภัทรพร  วันพิรัตน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี การบัญชี 2.92
1566 6153 ชลรดา  เสียงทิพย์อนุกูล ปริญญาตรี ม.กรุงเทพ บัญชี 2.68
1567 6154 นายคฑาวุธ  เรืองจันทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขค ปีตตานี ภาษาและวรรณคดีไทย 2.75
1568 6155 ดวงกมล  แจ่มจันทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 3.20
1569 6156 น.ส.วลัยลักษณ์  สงขำ ปริญญาตรี ม.ราชภัฏสวนดุสิต ศิลปศาสตร์ 2.19
1570 6157 อธิวัฒน์  เทพสุธรรม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.60
1571 6158 เมตตา  ประดิษฐพงษ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐประศาสนศาตร์ 3.66
1572 6159 ธิติมา  หงคำเมือง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รัฐศาสตร์ 2.27
1573 6160 เสริมศักดิ์  สรวญรัมย์ ปริญญาตรี มทร.รัตนโกสินทร์ ภาษาอังกฤษ 3.03
1574 6162 นางสาววีรวัลย์  วงศ์ศรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.50
1575 6163 นางสาวปนัดดา  หวานชะเอม ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 3.54
1576 6164 นส.สมพร  ไชยพันธ์ ปริญญาตรี ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.50
1577 6165 นาย อภิชิต  แสงจันทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธมมธิราช รัฐประศาสนศษศตร์ 2.30
1578 6166 นางสาว บังอร  จิตรสมาน ปวส. พณิชย์การสยาม บริหารธุรกิจ 2.55
1579 6167 สุพัตรา  กัญญาคำ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การตลาด 2.36
1580 6168 นางสาวสารุณี  บุรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บัญชี 3.00
1581 6169 นายดำรงค์  แก้วพรมชัย ปริญญาตรี ABAC Marketing 3.19
1582 6170 เยาวลักษณ์   สินบุญรอด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.66
1583 6171 รุ่งโรจน์  เกิดจันทึก ปริญญาตรี รามคำแหง 2.72
1584 6172 ทวีป  รุ่งเรือง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุดิต รัฐศาสตร์ 2.67
1585 6173 จิรนันท์  พลเวียง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การท่องเที่ยวและการโรงแรม 0.00
1586 6174 สุภัสสรา  บุดอินทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บัญชีบัณฑิต 0.00
1587 6179 วัชราพร  ประเสริฐ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราขภัฏพระนคร รัฐประศาสนศาสตร์ 2.78
1588 6180 ชุติมา  คงศาสตรา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราขภัฏพระนคร รัฐประศาสนศาสตร์ 2.80
1589 6181 อชิรญา  วาปีโก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.68
1590 6182 ทักษิณา  เทียนปัญจะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.97
1591 6183 นายพีร  พวงมาลี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการป่าไม้ 2.97
1592 6184 นางสาวปฏิญญา  ศุภรัตน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาตร์ 3.58
1593 6186 วิภา   หลักโคตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิสารสนเทศ 3.00
1594 6187 นางสาวอัญชลี  อ๋องสุทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 0.00
1595 6188 นางสาวอัญชลี  อ๋องสุทธิิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การบัญชี 2.58
1596 6189 นางสาวกัญญาภัค  ศรีโชค ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร การบัญชี 2.69
1597 6190 นายคมสัณฑ์  พิณวานิช ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.22
1598 6191 อารีรัตน์  อิสมัญ ปวช. โรงเรียนพณิชยการมีนบุรี การบัญชี 2.61
1599 6193 ศรัญญา  วิเชียรกัลยารัตน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาปัตยกรรมภายใน 2.90
1600 6194 นางสาวกัญญ์ฐิตา  รุ่งสาโรจน์ ปริญญาตรี ธุรกิจบัณฑิต นิติศาสตร์ 2.30
1601 6195 นางสาวมนัสวี  นนท์พรมมา ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปฐพีวิทยา 3.17
1602 6196 นิโลบล  นิติรัตน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.00
1603 6197 ปิยะภรณ์  สอนกลิ่น ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนโลยีการเกษตร (ปฐพีวิทยา) 2.94
1604 6199 ภาณี  จ่ายอ๋อง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ 2.20
1605 6200 นฤมล  กะแตเซ็ง ปริญญาตรี ม.รามคำแหง การตลาด 2.68
1606 6201 เกษราภรณ์  ปิ่นทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการประมง 2.06
1607 6202 สมฤดี  พิพิธกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิสารสนเทศ 2.86
1608 6203 อรวีรา  เนียมเปี่ยม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการประมง 2.72
1609 6204 น.ส.ไพลิน  มีชัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลับราชภัฏพระนคร รัฐศาสตร์ 3.01
1610 6205 ปาจรีย์  วงศ์วชิมาเภท ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ 3.40
1611 6206 ภาวินี  บัณฑิต ปริญญาตรี ม.มหาสารคาม ภูมิสารสนเทศ 2.62
1612 6208 สีตลา  รัศมี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประวัติศาสตร์ 2.55
1613 6209 ปิยพร  สุขกำเนิด ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.32
1614 6210 เทวิกา  ทรัพย์พลี ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 3.12
1615 6211 ธัชพงศ์  บุญบูรา ปริญญาตรี ม.รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.59
1616 6212 สุรินาต  ท่วมไธสง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 2.59
1617 6213 นางสาว ปิยดา  ข้องสาย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รัฐศาสตร์ 2.76
1618 6214 ไอริณ  นาคปานเสือ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 2.67
1619 6215 นายสารัช  รัศมี ปริญญาตรี มจธ วศ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 2.20
1620 6216 วนิดา  จารุประสาน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิสารสนเทศ 3.00
1621 6217 ปวีณ์กร  มิ่งเชื้อ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถิติ 3.66
1622 6218 ธัญวรัตน์  ใจเพียร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิสารสนเทศ 2.81
1623 6220 ประภัสสร  คำแก้ว ปริญญาตรี ม.รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.62
1624 6226 วราพรรณ  เครือมา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การจัดการอุตสาหหกรรม 2.51
1625 6227 พภัสสรณ์  เสริมบุญไพศาล ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 3.41
1626 6228 นางสาวภัสสินี  เจริญศิริ ปริญญาตรี สถาบันการบินพลเรือน การบิน 3.10
1627 6229 ธัญญาพร  เศรษฐภาพร ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การวัดและควบคุม 3.23
1628 6230 สมบัติ  พิสลยบุตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ การจัดการทั่วไป 2.84
1629 6231 ผดุงขวัญ  มากเกิด ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก การบัญชี 3.07
1630 6232 พักตรา  คุณประทุม ปริญญาโท ม.ขอนแก่น บริหารธุรกิจ 3.50
1631 6233 รัฐพล  ธนังเศรษฐ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การจัดการทั่วไป 2.20
1632 6234 นางสาวสิรินาถ  มณีชัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภาษาไทย 3.25
1633 6235 นางสาวกันติชา  หัศบำเรอ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ เศรษฐศาสตร์ 3.08
1634 6236 นางสาวกัลนรัตน์  กระดุมจิตวิชญ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รัฐประศาสนศาสตร์ 2.02
1635 6237 นส.สายใจ  กีรติยานันทน์ ปริญญาโท นิด้า ภาษาและการสื่อสาร 3.21
1636 6238 นิรุติ  เปียลาวัลย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.13
1637 6239 สุจิรา  ไชยชนะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจฯ 2.01
1638 6240 นายราเชนร์  มาบัว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาตร์ 2.36
1639 6241 นางสาวผัลย์ศุภา  ว่องเจริญวัฒนา ปริญญาตรี 0.00
1640 6242 สุขนิสา  วรประยูร ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นาฏศิลป์ไทย 3.90
1641 6243 ภัทราพร  เนาวรัตน์ธนากร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3.50
1642 6244 ปารณีย์  บุญรอด ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี 2.35
1643 6245 นางสาวจิณห์   อินทร์ศรี ปริญญาตรี 0.00
1644 6246 นางจุติมา  กระจายโภชน์ ปริญญาตรี 0.00
1645 6247 น.ส.ปิยธิดา  อ่อนใจอารย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การบัญชี 2.69
1646 6248 น.ส.ขวัญใจ  สิงห์บุะบผา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต บริหารธุรกิจ 3.21
1647 6249 สุนันทา  สุขเขียว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การบัญชี 3.21
1648 6250 นายทิพเนตร  อัศวตั้งตระกูลดี ปริญญาตรี มหาวิทยาเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี อุตสาหกรรมเครื่องกล 2.70
1649 6251 นางสาวขวัญใจ  สิงห์บุบผา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต บริหารธุรกิจ 3.21
1650 6252 สราลี  มีมูซอ ปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี การบัญชี 3.20
1651 6253 นางสาวณัฐกมลวิภา    ทองขุนดำ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การบัญชี 3.10
1652 6254 นุชนาถ  อินนิล ปริญญาตรี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ บัญชี 2.78
1653 6255 จินตนา  หนูแจ่ม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การบัญชี 2.36
1654 6256 นายจักรพงษ์  ฉุ้นย่อง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.93
1655 6257 นางสาว พัชราภรณ์  หมั่นนางรอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รัฐศาสตร์ 3.56
1656 6258 พีรกร  สิมะรักษ์อำไพ ปริญญาตรี จุฬาฯ วิทยาศาสตร์การกีฬา 2.80
1657 6259 ทิพอาภา  อุ่นศิริ ปริญญาตรี มหาวิยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.56
1658 6260 ศิริพร  จักรสุวรรณ์ ปริญญาตรี ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 2.56
1659 6261 อุมาพร  พุทธรักษา ปริญญาตรี ม.จันทรเกษม บริหารธุรกิจ 2.68
1660 6263 สาโรจน์  อนารัตนุกุล ปริญญาตรี ม.สงขลานครินทร์ การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3.91
1661 6264 นางสาว จุฑามาศ  หลเมฆ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง การจัดการการท่องเที่ยว 2.57
1662 6265 ปิยะพงษ์  วังเหมือย ปริญญาตรี มหาสารคาม รัฐศาสตร์ 3.04
1663 6266 สมหมาย  พราหมวิเศษ ปริญญาตรี ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.85
1664 6267 นางสาวเสาวณีย์  สุวรรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดการการท่องเที่ยว 3.10
1665 6268 นางสาวอังคณา  แพใหญ่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.44
1666 6269 กุลนรี  หงษ์ยนต์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต บริหารธุรกิจ 2.84
1667 6270 นิธิพัฒน์  วชิรอังศนา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บริหารธุรกิจ 3.31
1668 6272 นิรามัย  สังวังเลาว์ ปริญญาตรี ม.หอการค้าไทย บัญชี 2.23
1669 6273 พิมพกานต์  อุตตา ปริญญาตรี มรภ.อุตรดิตถ์ คอมฯธุรกิจ 2.82
1670 6276 มลนิรา  อัศฤกษ์ ปริญญาตรี รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.39
1671 6277 รักชนก  สิทธิโยธี ปริญญาตรี รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.33
1672 6278 ชุมพล  พหลยุทธ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ เทคโนโลยีอุตสหกรรม 2.95
1673 6279 น.ส.พิมพิไล  สิทธี ปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี เศรษฐศาตร์ 3.55
1674 6281 อรัญญา  กี้ข้อ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ทัศนศิลป์ 3.03
1675 6282 รัตนาภรณ์  สร้อยผาบ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม 3.29
1676 6285 จิดาภา  วงศ์สัมพันธ์ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาษาอังกฤษ 3.84
1677 6286 อรวรรณ  ยิ้มเที่ยง ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาษาอังกฤษ 3.29
1678 6288 ทวีพงษ์  พรมเขจร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมวัสดุและโลหะการ 2.02
1679 6292 นันทพร  อินทรสกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว 3.08
1680 6293 ณภาภัช  แก้วมณี ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาษาอังกฤษ 2.67
1681 6294 นายวิทยา   ชัยยะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 3.06
1682 6295 ศุจินันท์  สาตยศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภาษาไทย 2.97
1683 6296 ร.ต.ปองพล  ชัยฤกษ์ ปริญญาตรี รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.50
1684 6297 ดวงรัตน์  พุฒเอก ปริญญาตรี ม.ราชภัฏกาญจนบุรี การบัญชีการเงิน 3.20
1685 6298 ธนวัฒน์  สัมพันธ์สันติกูล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวะโยธา-ชลประทาน 2.10
1686 6299 ลลิดา  วชังเงิน ปริญญาตรี ม.แม่ฟ้าหลวง วิทยาศาสตร์ 2.82
1687 6300 อัจฉราพรรณ  ปันบุตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.05
1688 6301 ณิชาภัทร  อินลังกา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ 2.87
1689 6302 กนกรัตน์  ปัญญาวัง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริหารธุรกิจ 2.31
1690 6303 อรษา  มาศทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช รัฐประสาศาสตร์ 2.52
1691 6304 นายพลวัฒน์  ยืนลิบ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช รัฐประสาศาสตร์ 3.20
1692 6305 สุรีฉาย  พุทะะรา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2.87
1693 6306 อรวรรณษา   ตรีภพ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม นิติศาสตร์ 2.28
1694 6307 พัชราพร  กลัดคำ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสาร 2.91
1695 6308 สัพพัญญู  ศรีภูพาน ปริญญาตรี สถาบันการพละศึกษาจังหวัดชัยภูมิ นิเทศศาสตร์ 2.30
1696 6309 วิชชุดา  ทองทา ปริญญาตรี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พืชสวน 2.63
1697 6310 อลิศรา  ภูริวัฒนคุณ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง 2.50
1698 6311 รัชพล  เขียวศร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก บริหารธุรกิจฯ 2.75
1699 6312 วราภรณ์  เจียระธรรม ปริญญาตรี ราชมงคลตะวันออก ว.จักรพงษภูวนารถ โลจิสติกส์ 3.26
1700 6313 พรชนก  จอมจันทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาษาฝรั่งเศส 2.82
1701 6314 นางสาวณัฏฐ์ณิชา  สุวรรณประทีป ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การตลาด 3.35
1702 6315 เบญจมาศ  บุญสำเร็จ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บริหารธุรกิจ 3.14
1703 6316 นางสาวชัญญาพัทธ์  บุษบา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โฆษณาและประชาสัมพันธ์ 2.50
1704 6317 รุ่งทิวา  สุขเจริญ ปริญญาตรี ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง 2.94
1705 6319 นางสาวปุญภา   ผลสิริ ปริญญาตรี ม.รามคำแหง ศิลปศาสตร์บัณฑิต 2.49
1706 6320 นางสาววศินี   ทองอู๋ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บริหารธุรกิจ 2.70
1707 6321 คัคนางค์  บุตรดา ปริญญาตรี มหาวิทยาบัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.18
1708 6322 นางสาวจุฑามาศ  ทิพย์สุมณฑา ปริญญาตรี มทร.บพิตรภิมุข จักรวรรดิ์ บริหารธุรกิจ 2.42
1709 6323 นางสาวสุพัตรา  ภูยาทิพย์ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 0.00
1710 6324 สุทธิพร  วงศ์วิลาศ ปริญญาตรี ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.53
1711 6326 นัตพันธ์  คงนิล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์ 0.00
1712 6327 ฉัตรชัย  ปณีตะผลินทร์ ปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ การเมืองการปกครอง 3.53
1713 6328 ยุพินญา  ปณีตะผลินทร์ ปริญญาโท ม.รามฯ การตลาด 3.55
1714 6329 นวรัตน์  ปณีตะผลินทร์ ปริญญาโท ม.รามฯ การเงิน 3.57
1715 6330 น.ส.จินตนา  ศรีอนันต์ ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีชีวภาพ 3.06
1716 6331 นายธนานันต์  สุวรรณโพธิ์รุ่ง ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์ 2.50
1717 6332 ณัฐมนตร์  สุขสม ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรและการสอน 3.40
1718 6333 นางสาวน้ำเพชร   กะการดี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีชีวภาพ 2.34
1719 6334 นางสาว จิดาภา  อำพันเรือง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ชีววิทยา 2.24
1720 6335 ยุวรีย์   สุมหะ ปริญญาตรี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พืชสวน 2.40
1721 6336 ธนัท  รัตนวรางค์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์ 2.51
1722 6339 นิธิตา  เร้าเลิศฤทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สัตวศาสตร์และเทศโนโลยีการเกษตร 2.74
1723 6340 ณัฐพงษ์  รู้หลัก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา รัฐศาสตร์ 3.31
1724 6341 สุรางค์รัศมิ์  สุทิน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร อักษรศาสตร์ 3.01
1725 6343 นางสาวรพีพรรณ  สิกขชาติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3.72
1726 6346 อภิชญา   สมบุตร ปริญญาตรี ราชมงคลธัญบุรี ศิลปศาสตร์ 3.25
1727 6347 อรณิชา  ศรีศักดิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นิเทศศาสตร์ 2.59
1728 6350 พรทิพย์  โนนศิลา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การตลาด 2.94
1729 6351 ปิยนุช  โนนศิลา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์ 3.01
1730 6352 สุภาภรณ์  แก้วพวง ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รปศ. 3.22
1731 6353 นายวรพงษ์  ขุนปักษี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 2.41
1732 6354 น.ส.จุฑาทิพย์  ชินบุตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บริหารธุรกิจ 3.27
1733 6355 น.ส.พิตตินันท์  วงษ์สวัสดิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วิทยาศาสตร์และเทโนโลยี 2.60
1734 6356 ตุลาลักษณ์  จั่นบำรุง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จิตวิทยา 2.44
1735 6357 วนิดา  เชื้อเจริญสุขผล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา(การวิจัยทางสังคม) 2.99
1736 6358 น.ส.อุ่นเรือน  จวงกระโทก ปริญญาตรี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ การจัดการทั่วไป ศิลปศาสตร์บัณฑิต 2.95
1737 6359 จิตติญา  ศาสนะสมบัติ ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ สังคมวิทยา 2.42
1738 6360 พิชชาภา  เมฆใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ธุรกิจการบิน 3.70
1739 6361 นายดรณ์  บุญรอด ปริญญาตรี มหาลัยสุโขทัย รัฐศาสตร์ 2.50
1740 6362 วัชราลักษณ  สุขแสวง ปริญญาตรี หอการค้า บริหารธุรกิจ 2.03
1741 6363 ภราดร  เมืองตัง ปริญญาตรี ม.รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.50
1742 6364 ชลวานิช  สังฆะสา ปริญญาตรี รามคำแหง รัฐศาสตร์ 9.99
1743 6365 ศิรินทรา  สุทธิประภา ปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ วิจัยทางสังคม 2.80
1744 6366 อชิิร  จินตนะวณิช ปริญญาตรี มหาวิทยายัลยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.02
1745 6367 ธีร์  จันเจอบุญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.56
1746 6368 มณีรัตน์   นิมิตพัฒนา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นิติศาสตร์ 2.55
1747 6369 กฤษฎา  กิ่งชา ปริญญาตรี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ นิติศาสตร์ 2.91
1748 6370 จุฑามาศ  ทุวิลา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เคมี 2.73
1749 6371 กมลวรรณ  สามกองงาม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เคมี 2.68
1750 6372 มณีรัตน์  หมุดหมั้น ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชีววิทยาประยุกต์ 3.06
1751 6373 ชลลดา  จิรัตฐิวรุตม์กุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เคมี 2.61
1752 6374 ฤดีมาศ  ภู่ทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เคมี 2.85
1753 6375 กิ่งแก้ว  สีชัง ปริญญาตรี รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.45
1754 6376 พีภานุ  โตธนเศรษฐ ปริญญาตรี รามคำแหง วิศวกรรมศาสตร์ 2.50
1755 6378 ปริยาภัทร  วันนา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 2.68
1756 6379 น.ส.มณิฐกานต์  ธัญพิสิษฐ์เดชา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.55
1757 6380 มินตรา  พิมสาร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล สิ่งแวดล้อม 2.81
1758 6381 ประภาพรรณ  มีทอง ปริญญาตรี ม.มหิดล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3.01
1759 6382 สิรดา  อ่อนเจริญ ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 2.68
1760 6383 ทิพย์อาภรณ์  บุบผาชาติ ปริญญาตรี มหิดล วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม 2.73
1761 6384 นายบัญชา  ขวัญแก้ว ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 3.15
1762 6385 อภิญญา  แถมสุข ปริญญาตรี มหิดล สิ่งแวดล้อม 3.49
1763 6386 นาฏยา  จังเจริญจิตต์กุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล สิ่งแวดล้อม 3.19
1764 6387 ศรัณยา  ภักดีวุุฒิ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลฟิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3.15
1765 6388 ณภัทร  ภูวพานิช ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การระหว่างประเทศ 3.33
1766 6389 ผ่องอำไพ  ตระการรุจิรัตน์ ปริญญาตรี ม.รามคำแหง การตลาด 2.43
1767 6390 ภัทริกา  บรรเทิงสุข ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จุลชีวิทยาและปรสิตวิทยา 2.65
1768 6391 จิตตพล  บุษบรรณ ปริญญาตรี มหาลัยธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 2.86
1769 6392 นายสรัณยู  ทองศิริ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.60
1770 6393 นางสาวกาญจนา  รื่นเนตร ปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.24
1771 6394 กนกวรรณ  เชาวกิจ ปริญญาตรี มธ. รัฐศาสตร์ 3.25
1772 6395 รติกร  ภาณุไพบูลย์ ปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.41
1773 6396 นีรนุช  รัตนรัตน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 2.50
1774 6397 วีระวัชร์   ธงเกียรติเจริญ ปริญญาตรี มหิดล สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 3.00
1775 6398 นายธวัชชัย  จันทร์ศิริ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทย์ภาคการเกษตร 2.78
1776 6399 พัชรี  คำประเวช ปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 3.28
1777 6400 นางสาวบังอร  จันทนคร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ การจัดการทั่วไป 3.33
1778 6401 รัชนีวรรณ  จิระพงศ์พัฒนา ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 3.44
1779 6402 พิมพ์พรรณ  อโณทัยนาท ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 2.57
1780 6403 อภิวัฒน์  อินทร์นก ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 3.50
1781 6404 สกุณี  เกิดผิวดี ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 2.86
1782 6405 ปรียาลักษณ์  จันทร์สอาด ปริญญาตรี ม.ราชภัฎสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์ 2.51
1783 6406 ณิชนันทน์  ศิริโชคสกุลวงษ์ ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 2.00
1784 6407 จันทร์ทิยา  หงษ์ทอง ปริญญาตรี มเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์(โยธาและสิ่งแวดล้อม) 2.14
1785 6408 ศิริพร  ศรีประสม ปริญญาตรี มทร.รัตนโกสินทร์์์ 0.00
1786 6409 บรรทร  ใจดี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 2.57
1787 6410 นิษารัตน์  เผือกเอี่ยม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2.45
1788 6411 ภูวดล  เจียวเจริญพาณิชย์ ปริญญาตรี ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.70
1789 6412 นางสาววรศรี  เขียวเรืองงาม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.50
1790 6413 นายรอหมาน  มุเส็มสะเดา ปริญญาตรี รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.75
1791 6414 ศศิรดา  วีระสุนทร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ 2.81
1792 6415 พิมพ์พร  เห็นสว่าง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์ 2.69
1793 6416 สุพรรษา  พลศักดิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาษาไทย 3.43
1794 6417 นิกร  จันทนคร ปริญญาตรี ราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออก วิศวกรรมโยธา 2.70
1795 6418 ปานไพลิน   โชควิวัฒน ปริญญาตรี เกษมบัณฑิต บริหารธุรกิจ 3.94
1796 6419 สุธานี  นวลจันทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.60
1797 6420 ณัฎฐศรัณยุ์  ศรีีมันตะ ปริญญาตรี มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย วิศวกรรมโยธา 3.00
1798 6421 รุจิรา  จริตงนม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจ 2.64
1799 6422 เครือวัลลิ์  นนทะเสน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ การพัฒนาชุมชน 3.45
1800 6423 ปิยนาฏ   ชาติสุวรรณ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจ 2.78
1801 6424 อดิศร  วรรณา ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ 2.20
1802 6425 กิตติยาพร  โรจน์วิเชียรรัตน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.62
1803 6426 นายสุรศักดิ์  ทองเกียว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นิติศาสตร์ 3.24
1804 6427 นางสาวญาณินทุ์  ศะสิรัตน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สหกรณ์ 2.62
1805 6428 นายศุภณัฐ  ศิริรุ่งวัฒนชัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.76
1806 6429 ณัฏฐ์พัฒณ์  ฐีระเวช ปริญญาตรี มทร.ตะวันออก โลจิสติกส์ 3.06
1807 6430 ณัฏฐ์พัฒณ์   ฐีระเวช ปริญญาตรี มทร.ตะวันออก โลจิสติกส์ 3.06
1808 6431 นภาพร  เทพรักษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2.94
1809 6432 อธิภัทร  รัตนรัตน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.94
1810 6433 จริญญาพร  ผาลาศาสตร์ ปริญญาตรี มหาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.61
1811 6434 ปราณี   ศรีสงคราม ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 3.25
1812 6435 นางสาว พัชราภรณ์   เขาแก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบรี บริหารธุระกิจ 3.06
1813 6436 นายพงศภัค  อยู่บุรี ปริญญาตรี ม.กาญจนบุรี พลศึกษา 2.48
1814 6437 เฉลิมพร  จินดาเพ็ง ปริญญาตรี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ วิศวกรรมศาสตร์ 3.24
1815 6438 ปุณยนุช   อิ้ววังโส ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เทคโนโลยีชีวภาพ 2.59
1816 6439 กฤตย์  บุญชนะวิวัฒน์ ปริญญาตรี ม.ราม บริหารรัฐกิจ 2.51
1817 6440 ศิริพงษ์  กันเผือก ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00
1818 6441 นายธนเดช  เจือจารย์ ปริญญาตรี มหาวิทบาลัยราชภัฏเลย วิทยาศาสตร์ 2.34
1819 6442 นายกรกฎ  มั่งชม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เครื่องกล 3.15
1820 6443 ธนพร  วงษ์ดนตรี ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3.93
1821 6444 นางสาวกรกนก  บุตรธิจักร ปริญญาตรี มสธ. บริหารรัฐกิจ 2.30
1822 6445 น.ส.ปริญญา  ไชยสิทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 3.63
1823 6446 ปุริสา  คำมะวงค์ ปริญญาตรี ม.ขอนแก่น นิติศาสสตร์ 2.60
1824 6447 ทิพวรรณ  ช่วยอักษร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ธุระกิจการโรงแรม 2.48
1825 6448 นางสาวพิชญ์สินี  พงษ์โชติคุณ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกริก MBA. บัญชี 3.36
1826 6449 ศุภรานันท์  กาพย์พิมาย ปริญญาโท ม.เกริก รัฐประศาสนศาสตร์ 3.92
1827 6450 นางสาวสุภมาส  อุตสาหะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.38
1828 6451 ณิชกานต์  จำปาทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0.00
1829 6452 น.ส.วรนิษฐ์  นิธิเสถียรรัฐ ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 2.32
1830 6453 นายพงษ์นริศร์  ึุคุมคณะ ปวช. วิทยาลัยนาฏศิลป นาฏศิลป์โขน 3.23
1831 6454 อัมภรณ์ทิพย์  สุขใส ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.27
1832 6455 พรรณราย  แฉล้มรักษ์ ปริญญาตรี มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ ระบบสารสนเทศทางคอมฯ-คอมฯธุรกิจ 2.29
1833 6456 นางสาวพิราวรรณ  มะลิจันทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร รัฐประศาสนศาตร์ 2.65
1834 6457 วรเศรษฐ  สิทธร ปวส. รร.เทคนิควิทยา ช่างไฟฟ้า 2.50
1835 6458 ธัญลักษณ์  สิงหเรศร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อสารมวลชน 2.53
1836 6459 น.ส.ฐิตินันท์  พาทา ปริญญาตรี ราชภัฏพิบูลสงรามสงคราม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.48
1837 6460 ณัฐธิภรณ์  รัฐมณีสมบัติ ปริญญาตรี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซอุปถาน 2.27
1838 6461 นางสาวโยธกา  โกชิน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก คณะสาธารณสุขฯศาสตร์ 3.24
1839 6462 นางสาวอมรรัตน์  ทับทิม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีลพบุรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณทิต 2.81
1840 6463 ประไพพรรณ  ผิวผา ปริญญาตรี ม.กรุงเทพ มนุษยศาสตร์ 2.01
1841 6464 สุรสีห์  ช่อนาม ปริญญาตรี รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.65
1842 6465 เยาวลักษณ์  รอดสม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช การบัญชีสาขาวิทยาการจัดการ 2.30
1843 6466 สาริสา  พุ่มสว่าง ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี บริหารธุรกิจสาขาการจัดการ 2.71
1844 6467 ฉัตรชนก  พลนาคู ปริญญาตรี ม.ศรีปทุม สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 2.71
1845 6468 นางสาวพรทิพย์  ตงเจริญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บัญชี 3.21
1846 6469 นพรัตน์  อัดสูงเนิน ปริญญาตรี ราชภัฏสวนสุนันทา บริการธุรกิจ 2.98
1847 6470 นายสุมัชชา  เลี้ยงรักษา ปริญญาตรี มหาวิทนาลัยราชภัฎนครสวรรค์ การพัฒนาชุมชน 2.54
1848 6471 ทศพร  สุขโต ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมป่าไม้ 2.21
1849 6472 พันธิน  เอื้อนจิตร ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ เกษตรเขตร้อน 2.20
1850 6473 ทิตยา  แพรแจ่ม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ อนุรักษวิทยา 2.28
1851 6474 ศิรประภา  ชัยสวัสดิ์ ปริญญาตรี รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.65
1852 6475 นายสุเมศ  บุญเต็ม ปริญญาตรี มหาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.47
1853 6476 ขนิษฐา  เทพธรณี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา การศึกษา 3.22
1854 6477 ธนานาท  เทพธรณี ปริญญาตรี มหาวิิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริหารธุรกิจ 2.50
1855 6478 น.ส.รวีวรรณ  จินต?ธนาวัฒน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.82
1856 6479 วันเฉลิม  อุตนนท์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์ 3.04
1857 6480 พรรณทิวา  ชมภูผิว ปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 3.14
1858 6486 ภรณ์ทิพย์  คำสิงห์วงษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รัฐประศาสนศาสตร์ 2.99
1859 6487 นางสาวอนัญญา  สุดสาว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.88
1860 6488 นางสาวเสาวนีย์  สินรา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาธารณสุขชุมชน 3.07
1861 6489 ชกามาฏ  ใจเย็น ปวส. โรงเรียนอรรถวิทย์พาณิชย์การ การบัญชี 3.04
1862 6490 วรุชฌา  จันจำปา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.00
1863 6491 นางสาวเกษร  ศรีโรจน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต 2.85
1864 6492 จิระณัฏฐ์  จั่นอาจ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.51
1865 6493 อัมพร  หมัดเหน๊าะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช นิติศาสตร์ 2.81
1866 6494 เทพอักษร  ประสงค์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี การจัดการทั่วไป 3.09
1867 6495 ศศิรา  ศรีสอาด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศึกษาศาสตร์บัฒฑิต 2.57
1868 6496 รัตนาพร  กลับวุ่น ปริญญาตรี เกษมบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.99
1869 6497 นางสาวอรพรรณ  ปัตนกุล ปริญญาโท ม.เกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.40
1870 6498 ณัฐธิดา  เจริญชัยนนท์ ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ฯ 3.14
1871 6499 สุรีย์รัตน์   พิพัฒน์จารุกิตติ์ ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ 2.89
1872 6500 ปิยวัชร์   วรรณใส ปริญญาโท ม.ศรีปทุม นิติศาสตร์ 0.00
1873 6501 พรพรรณ   อนุเถกิงกุล ปริญญาตรี ม.รามคำแหง นิติศาสตร์ 3.26
1874 6502 ประวิช  สุภัทรประทีป ปริญญาตรี ม.รามคำเเหง นิติศาสตร์ 0.00
1875 6503 โชคชัย  เกตุแก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.62
1876 6504 สุนิษา  ทองแป้น ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3.37
1877 6505 สิรินทรา  ชำนาญสินธ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3.25
1878 6506 น. ส. ปัณวรรธน์   สายใหม่ ปริญญาตรี ม. รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.66
1879 6507 จามจุรี  วงค์มณี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.75
1880 6508 สุเทพ  สุทธิชัยเดชา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง 3.43
1881 6509 พงศ์เพชร  พรหมงาม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.83
1882 6510 นายอรรถพล  คุ้มโหมด ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารรัฐกิจ 3.00
1883 6511 จุฑามณี  สีวิเส็ง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิติศาสตร์ 2.52
1884 6512 น.ส. หฤทัย  ศิริสาธิตกิจ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต 3.01
1885 6513 ญาณิชศา  เพียรผล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การจัดการทั่วไป 3.06
1886 6514 ศิรประภา   ชัยสวัสดิ์ ปริญญาตรี รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.65
1887 6515 เพราพนิต  ศาสตราภัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์บัณฑิต 2.73
1888 6516 กรวัชร  อุปลา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์บัณฑิต 2.83
1889 6517 จิตติมา  โคยามา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร การตลาด 2.74
1890 6518 สุกัญญา  เหม่งปัง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคราม การบัญชี 3.17
1891 6519 สมหญิง  กอนโภชน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา การบัญชี 2.75
1892 6520 ชยาภพ  ภูมิเหล่าแจ้ง ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ 3.40
1893 6521 พัชรี  แซ่เล้า ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร การบัญชี 3.20
1894 6522 นาย วรพล  รัตนนิช ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลตะวันออก ประมง 2.34
1895 6523 อิศรา  คำวัฒน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารรัฐกิจ 2.66
1896 6524 น.ส.สิริรัตน์   สลีวงค์ ปริญญาตรี มหาวทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.62
1897 6525 นายทิวากร  มาลาแวจันทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.54
1898 6526 เอกภาพ  คะเรืองลำ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.60
1899 6528 จินดา  แสดรัมย์ ม.6 ร.ร ศีขรภูมิพิสัย วิทย์-คณิต 2.41
1900 6529 นส.พลอย   วจนานนท์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมป์ฟอร์ด ศิลปศาสตร์ 2.92
1901 6530 ฐาปกรณ์  ศิรินภาพันธ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พลศึกษา 3.11
1902 6531 อดิทรัพย์  พิริยากรกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การระหว่างประเทศ 2.98
1903 6532 วัชราภรณ์  บุตรหิน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัฐประศาสนศาสตร์ 2.92
1904 6533 ชัยพร  กลิ่นประเสริฐ ปริญญาตรี เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพาณิชยการพระนคร บริหารธุรกิจ การตลาด 2.50
1905 6534 นางสาว อนินดา  พุทธพงศ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เศรษฐศาสตร์ 3.07
1906 6535 นาย ยุทธพงศ์  เพชรโชติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.85
1907 6536 น.ส.ยพารัตน์  คำพิทูล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อสารมวลชน 2.36
1908 6537 น.ส.ยุพารัตน์  คำพิทูล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อสารมวลชน 2.36
1909 6538 ภัทริน  เดชทวีประเสริฐ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.84
1910 6539 นางสาวธันย์ชนก  คำคม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การท่องเที่่ยว 2.87
1911 6540 นางสาววรรณนภา  วิเศษ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ 2.63
1912 6543 นางสาว ศิวะพร  แควชล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นิติศาสตร์ 2.22
1913 6544 นางสาวศิวะพร   แควชล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นิติศาสตร์ 2.22
1914 6547 ณปภัช  กิตติพูลชัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาสาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วท.บ.) 2.21
1915 6548 นาย สุทธิ  ศรีประสม ปริญญาตรี อาขีวศึกษา การโรงแรมและบริการ 2.20
1916 6549 วรพัฒน์  มงคลกาวิล ปริญญาตรี ม.บูรพา ชีวเคมี 2.57
1917 6550 สัญชัย  สังข์เรืองยศ ปริญญาตรี มหาลัยรังสิต การจัดการโลจิสติกส์ 2.74
1918 6551 อนิสา  เฉลิมเขตต์ ปริญญาตรี มหาลัยรังสิต การจัดการโลจิสติกส์ 3.39
1919 6554 วัสสรรค์  บำรุงทรัพย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สถิติ 0.00
1920 6555 ริญญาภัทร์  ภูวโรจน์พิบูล ปริญญาตรี ม.นเรศวร การจัดการธุรกิจ 2.83
1921 6556 กรนัดดา  กิตติวรภูมิ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.28
1922 6557 สิทธินันท์  เกณฑ์สระคู ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.82
1923 6558 อโณทัย  พูลสวัสดิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2.42
1924 6559 ประพันธ์  รมยานนท์ ปริญญาตรี ม.เกษมบัณฑิต นิติศาสตร์ 2.00
1925 6561 วิทยาพล  รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ปริญญาตรี International Pacific College รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ต่างประเทศ 2.60
1926 6562 นางสาวองค์อร  จินตโกวิท ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดการชุมชน 3.13
1927 6563 นางสาวธัญวรัตน์  จินตโกวิท ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จิตวิทยา 2.09
1928 6564 อินทิดา  คำเขียว ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต บริหารธุรกิจ การตลาด 2.48
1929 6565 จิราพร   พรมศิริ ปริญญาตรี มหาลัยรามคำแหง นิติศาตร์ 3.00
1930 6566 ภัสสร   พิรุณเจริญพร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.63
1931 6567 ภัทรวดี  ขาวจันทร์ ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 2.41
1932 6568 ทศพล  กวีวุฒฑ์ ปริญญาตรี มศว วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 2.49
1933 6569 วัชรีพร  ทวีกูล ปริญญาตรี มรภ.พระนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.64
1934 6573 ภานุมาศ  สังขะบุษย์ ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 2.25
1935 6574 จุฑามาศ  ศรีเมือง ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม 2.43
1936 6575 เสาวลักษณ์  จักร์เครื่อน ปริญญาตรี มรภ.พระนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.81
1937 6576 ณัฐภูมิ  เย็นทรวง ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 2.30
1938 6577 อภิชยา  พันธุ์คง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.36
1939 6578 ภานุ  เจนเจริญวงศ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์บัณฑิต 2.72
1940 6579 รมณีย์  ชุ่มเพ็งพันธุ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การตลาด 2.10
1941 6580 อรพร  แฉ่งอารี ปริญญาตรี มรภ.พระนคร นิเทศศาสตร์ 2.75
1942 6581 อาณัติ  นิยมเดชา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตน์บัณฑิต การจัดการ 2.43
1943 6582 วีระชัย  ปานทอง ปริญญาตรี มรภ.พระนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.03
1944 6583 อรวีรา  พันธ์เลิศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.24
1945 6584 เกศินี  สวัสดิ์ทัศน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.56
1946 6585 วิทยา  มีวุติ ปริญญาตรี มรภ.พระนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.43
1947 6586 ธนพร  จันทร์สัมฤทธิ์ ปริญญาตรี มรภ.พระนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.12
1948 6587 วาสนา   บุญธรรม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.21
1949 6588 ฐิติมา  นิ่มวิศิษย์ ปริญญาตรี มรภ.พระนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.75
1950 6589 ชนากานต์  ไชยทวีวงศ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.90
1951 6590 สุรีรัตน์  สิมสีนวล ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 3.38
1952 6591 เสาวลักษณ์  เพชรล้ำ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาธารณสุขศาสตร์ 2.60
1953 6592 ดวงรัชนี  เต็งสกุล ปริญญาตรี ม.เกษตร เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 3.77
1954 6593 วชิรพล  บุญด้วยลาน ปริญญาตรี ม.เกษตร เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 3.00
1955 6594 อุบลรัตน์  บุตรประเสริฐ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาธารณสุขศาสตร์ 2.90
1956 6595 นางสาวภานุมาศ  ประพาสมณเฑียร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.25
1957 6596 นายอมร  ตันสิงห์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.50
1958 6597 นายนิรุตน์  หมุนแก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.62
1959 6598 อารยา  บุญชัยอนันต์ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชีววิทยาประยุกต์ 2.18
1960 6599 พิชัย   โคมละ ปริญญาตรี ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์ 3.37
1961 6600 นางสาวสุพรรณี  ดวงจันทร์แดง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ฟิสิกส์ 3.32
1962 6601 สุภัทร์ศร  มีปัญญา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา สาธารณสุขศาสตร์ 3.40
1963 6602 ธนพล  มงคลเสริม ปริญญาตรี รามคำแหง นิติศาสตร์ 3.14
1964 6603 นางสาว อิสรีย์  บวรสิริภักดี ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.70
1965 6604 มัทรี  หูวอง ปริญญาตรี รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.89
1966 6606 ชลัยย์กร   ประเสริฐอดิศร ปริญญาโท จุฬาฯ สถิติ 3.25
1967 6607 ศักรนันท์  เตวะสุข ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต การตลาด 3.75
1968 6608 มัณฑนา  เรืองขจร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (การตลาด) 2.63
1969 6609 มงคล  เสริมทรัพย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า 3.66
1970 6610 ปรียาภรณ์  บัวจูม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.50
1971 6611 นางสาวอนุทิน  โพธิ์วิเศษ ปริญญาตรี รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.54
1972 6612 นางสาววาสนา  ริ้วงาม ปริญญาตรี rdac การตลาด 3.08
1973 6613 ปณัย  งามรัตน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ศิลปศาสตรบัณฑิต 3.50
1974 6614 อนัส  เจริญมิน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รัฐศาสตร์ 2.45
1975 6615 นริศรา  มัศโอดี ปริญญาตรี อัสสัมชัญ การตลาด 2.26
1976 6616 นางสาว สุนิสา  จันสารี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 3.25
1977 6617 เฉลิมวุฒิ  อุตโน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.11
1978 6618 พิสินี  โชติชุติ ปริญญาตรี มศว รัฐศาสตร์ 3.13
1979 6619 กนกกาญจน์  น้อยนาช ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 3.24
1980 6621 นาย กรกช  อยู่สุภาพ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.45
1981 6622 นวลพรรณ  แก้วผนึกรังษี ปริญญาโท Malmo University, Sweden Interaction Design 2.75
1982 6623 ภัทราพรรณ  ภูมี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การคลัง 2.42
1983 6624 ภาชินี  ยิ่งเลิศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การคลัง 2.93
1984 6625 สุพัสตรา  ยางธิสาร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การคลัง 2.80
1985 6640 นางสาวชลนิชา  จันทะคุณ ปริญญาตรี ม.ราคำแหง จิตวิทยา 2.42
1986 6641 เอกชัย  จันทร์เจริญ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิศวกรรมไฟฟ้า 2.34
1987 6642 รพีพรรณ  มาเห็ม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2.97
1988 6643 กนกพร   นิตย์ธนสาร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อสารมวลชน 2.29
1989 6644 กนกพรรณ  นิตย์ธนสาร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อสารมวลชน 2.28
1990 6645 นงนุช  พิมพ์สมุทร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลงกรณ์ ศิลปศาสตร์ 3.28
1991 6646 ณัฎฐา  ฉัยยา ปวส. มทร.วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ การบัญชี 2.11
1992 6647 อภิเชษฐ์  แพงไตร ปริญญาตรี มรภ.พระนคร การจัดการ 2.26
1993 6648 ปอจิตร  สายคล่อง ปวส. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา บัญชี 3.43
1994 6650 แคริน  เพียรถาวร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 3.40
1995 6651 อาริยา  อินทร์เอียด ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงเเสน พืชสวน 2.76
1996 6652 นวรัตน์  กล้วยแดง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 0.00
1997 6653 นางสาวจิราพร  สุขประดิษฐ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา การจัดการโลจิสติกส์ 2.01
1998 6654 ธนพรรณ  ชูพูล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.46
1999 6655 ธิดารัตน์  แก้วจันทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การคลัง 2.80
2000 6657 ธัญญาภรณ์  กองเป็ง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร การพัฒนาชุมชน 2.77
2001 6661 กชกร  พ่วงชัง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร การพัฒนาชุมชน 3.14
2002 6663 จิรภัทร์  แมลงภู่ ปริญญาตรี มหิดล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.85
2003 6664 นันทมนัส  นนทภา ปริญญาตรี มหิดล อนามัยชุมชน 2.40
2004 6666 ปวิตรา   สุขมาก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร จุลชีววิทยา 2.57
2005 6670 วิภาดา  หันจันทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชีววิทยา 2.35
2006 6671 นางสาวลินจง  พลอาวุธ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 3.23
2007 6672 ธัญลักษณ์   ชูพันธ์ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมี 2.30
2008 6673 ขวัญชัย  เอมอิ่ม ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การประมง 2.51
2009 6674 มนฑกานต์  แพ่งดิษฐ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเดินทางและท่องเที่ยว 3.16
2010 6675 ปวีรา  โคมทอง ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 2.20
2011 6677 ปวริศา  สุวรรณโน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพวษภูวนารถ บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสาร 0.00
2012 6678 นางสาวศิริขวัญ  นำหาร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การบัญชี 3.23
2013 6679 ชญานันท์  สวัสดิภาพเสรี ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การประมง 2.60
2014 6680 ปริตา  โคมทอง ปริญญาตรี มหาวิทาลัยศรีปทุม การจัดการลอจิสติกส์ 3.63
2015 6681 นายประชารักษ์  วงศ์จอม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 2.00
2016 6682 พรประภา  โชติกุลนนท์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง กฎหมายธุรกิจ 3.49
2017 6684 นายนิรันดร์  สาลี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.21
2018 6686 สรียา  กาลอม ปริญญาตรี Dhurakij Pundit University Industrial Management 3.90
2019 6687 รัตนา  เกตุจรัส ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุุโขทัยธรรมาธิราช รัฐประศาสนศาสตร์ 2.30
2020 6689 วราภรณ์   บุญครบ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต การจัดการ 2.79
2021 6690 สุพัตรา  วรรณโส ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตณบัณฑิต การจัดการทั่วไป 3.06
2022 6692 น.ส ศันสนีย์  คล้ายอักษร ปริญญาตรี ม.รามคำแหง บริหารทั่วไป 2.87
2023 6693 ธัญญลักษณ์  แก้วแจ่ม ปริญญาตรี ม. นอร์ทกรุงเทพ การบัญชี 2.92
2024 6694 ธิราวรรณ  วิวัฒนากรวงศ์ ปริญญาตรี ม.ราชภัฏสวนดุสิต บัญชี 2.71
2025 6695 นางสาวณัฐวรรณ   ลำพา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 2.73
2026 6696 กัลยรัตน์  โรจนโพธิ์ ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ การจัดการ 2.25
2027 6698 ปิยรัตน์  คำด้วง ปริญญาตรี NIDA การตลาด 3.52
2028 6699 นายกฤษณะ  ศรีบัวทอง ปวส. เทคนิควิมลบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.79
2029 6700 กรองกาญจน์   การเนตร ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตร์ 3.70
2030 6701 ชลิตา  เจริญปัดถวี ปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2.99
2031 6702 โสมรัศมิ์  พันธุฤกษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.36
2032 6703 มินตรา  อ่อนคล้าย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร นิเทศศาสตร์ 3.25
2033 6704 ปิ่นพงศ์  ทองอัครนิโรจน์ ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บริหารธุรกิจ 3.32
2034 6705 กาญจนา  แก้วอรสาน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รัฐศาสตร์ 3.30
2035 6706 นายธนกร  วรภูมิ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2.97
2036 6707 นายนิธิพัฒน์   โพธิกุล ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น การจัดการอุตสาหกรรม 2.75
2037 6708 กัลยา  พูลทรัพย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชีววิทยา 3.61
2038 6710 วราพร  พลแก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชีววิทยา 3.10
2039 6711 ปฐมาภรณ์  เติมสายทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฟิสิกส์ 3.05
2040 6716 วนิดา  จรุงกิจกุล ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ ธุรกิจการเกษตร 3.40
2041 6740 รนกร  บุญสวนเกริกชัย ปริญญาโท ม.ขอนแก่น บริหารจัดการทั่วไป 3.49
2042 6744 สิบเอกวันชัย  ลุกลาม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารรัฐกิจ 2.45
2043 6749 นายนราวิชญ์   เรืองกุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.32
2044 6750 นายศาสตรพันธุ์  บุญน้อย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0.00
2045 6752 พิชชานันท์  ชำนาญกิจ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พืชไร่ 2.62
2046 6753 ภัทราวรรณ  ชัยตั้งจิต ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารนิเทศศึกษา คณะอักษรศาตร์ 3.22
2047 6755 ว่านไพลิน  บุญบารมีไพศาล ปริญญาตรี จันทรเกษม นิติศาสตร์ 2.58
2048 6757 สิริวรรณ  เทียนทอง ปวส. โรงเรียนสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.60
2049 6758 นางสาววันทนา  บุญคล่ำ ปริญญาตรี ม.รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.62
2050 6759 นายเสกศักดิ์  ดวงสุวรรณ ปริญญาตรี ม.รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.62
2051 6760 นาย ณัฐวุฒิ  จันทสโร ปริญญาตรี ราชภัฏสวนสุนันทา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2.90
2052 6761 รัตนา  ทักษ์อรุณกุล ปริญญาตรี ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมเเละอุปกรณ์การเเพทย์ 3.20
2053 6762 นางสาว อภิญญา  โสภาน้อย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2.53
2054 6763 จินตหลา  ดอกจำปา ปริญญาโท ม.รามคำแหง บริหารธุรกิจ 3.43
2055 6764 เจนจิรา  โพธิ์ทิพย์ ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บัญชี 2.57
2056 6768 แคทรียา  วรรณา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ การบัญชี 3.02
2057 6771 ขวัญจิรา  เกิดปลั่ง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 3.42
2058 6772 นิฤมล  หิรัญวิจิตรภรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประชาสัมพันธ์ 3.64
2059 6773 แพรวพรรณ  มโนเกื้อกูล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภูมิศาสตร์ 3.25
2060 6774 ณัฎฐกานต์  มาลีรัตน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกแบบนิเทศศิลป์ 2.59
2061 6775 กิจปพณ  สุขสมัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภูมิศาสตร์ 3.07
2062 6776 วารี  อยู่สำราญ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พืชสวน 3.11
2063 6777 ศรัณย์ธร  อนันตะคู ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภูมิศาสตร์ 3.27
2064 6778 ไอรดา  นาคศิริ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 3.42
2065 6779 ปิติภัทร  เที่ยงตรง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 2.00
2066 6780 ภัควัฒน์  ทองแสง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนามัยสิ่งแวดล้อม 3.00
2067 6781 ณัฐพัชร์  ไชยธนิตวงศ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภูมิศาสตร์ 3.09
2068 6782 ชัชช์  โภคผล ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3.00
2069 6783 นางศุภัทรา  เชื้อชาญ ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎนครราชสีมา บริหารธุรกิจ(การบัญชี) 2.85
2070 6784 พรกมล  อุปแก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เศรษฐศาราต์ธุรกิจ 2.53
2071 6785 สุภาดา  ทรงสุภา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เทคโนโลยีทางทะเล 3.69
2072 6789 อัจฉราภรณ์  โพธิ์สว่าง ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง MBA 3.28
2073 6790 นาย เกรียงไกร  สิงห์ใจดี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ช่างอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 2.34
2074 6791 น.ส.ภัทรา  พุทธชาติสมบัติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราคำแหง มนุษยศาสตร์ 2.30
2075 6804 ส.อ.เดชา   รัตนโสภา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รัฐประศาสนศาสตร์ 2.63
2076 6822 ษมณชนก  บัณฑิตย์เสถียร ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชีววิทยาประยุกต์ 2.38
2077 6823 กรวิภา  มหามาตย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บริหารธุรกิจ(การบัญชี) 2.31
2078 6829 สิริกานต์  คำมงคล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.46
2079 6830 จีรวรรณ  ลอยเวหา ปริญญาตรี ม. ราชฎัคสวนดุสิต บริหารธุรกิจ 2.91
2080 6831 จิราภา  อัญชลิสังกาศ ปริญญาตรี ราชมงคล ภาษาอังกฤษ 3.10
2081 6832 นางสาวปราลิตา   สายคูณ ปวส. - - 2.91
2082 6833 ภาวิณี  เตวินต๊ะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สาธารณสุขศาสตร์ 2.83
2083 6834 นายเอกพันธ์  สถานสุข ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.75
2084 6835 สุทธิสา  ธีระกุลพิศุทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วศ ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 2.07
2085 6836 กนกวรรณ  จันทรเสนา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.03
2086 6839 ศิริพร  พูลทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รามคำแหง นิติศาตร์ 2.80
2087 6840 ดวงฤทัย  แก้วขาว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัญชี 3.17
2088 6841 เจษฏาพร  แท่นแก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร รัฐศาสตร์ 0.00
2089 6842 กรกนก  จันทราธนากุล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย 2.80
2090 6844 หทัยพร  โคมแก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 3.15
2091 6846 ภัทร์ธีรา  ปรางค์มุข ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การเงิน 2.76
2092 6847 ศตวรรษ์  กุตเสนา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 3.45
2093 6848 ปรียานุช  แก้วศรีนวล ปริญญาตรี รามคำแหง รัฐศาสตร์ 3.22
2094 6849 สุรีฉาย  นารีรักษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การเงิน 3.16
2095 6851 ทรายขวัญ  เรืองสุขา ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.15
2096 6852 ขวัญหทัย   ธนทรัพย์วงศ์ ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 2.89
2097 6853 เพ็ญกนก  เพชรนะ ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น 3.43
2098 6854 ชนาภา  ล้อมวงษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจเาพระยา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.62
2099 6856 ปภังกร  ล้อมวงษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจเาพระยา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.58
2100 6857 คุณิอร  บูรณะโอสถ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาษาและวรรณคดีไทย 3.44
2101 6858 อริสรา  ทิพย์ทวีชาญ ปริญญาตรี ม.ศิลปากร สาขานิเทศศาสตร์ เอกการโฆษณา 3.18
2102 6859 กวิศา  ปันปิน ปริญญาตรี ศรีนครินทรวิโรฒ ภาษาไทย 3.35
2103 6860 ซีฮาม  สราง ปริญญาตรี มศว ภาษาไทย 3.06
2104 6861 พีรดา  มีวรรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันรเกษม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.18
2105 6867 ดวงเนตร  ลาลู่ ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.24
2106 6868 นางสาววิภาดา   กำรัมย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา นิติศาสตร์ 3.71
2107 6869 สิทธิกร  กรกนก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิศวกรรมโลจิสติกส์ 2.65
2108 6870 ปิยอร  โอบชนธีร์ ปริญญาตรี 0.00
2109 6871 สุณิสา  ยางสวย ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 3.16
2110 6872 มลิสา  จันทรมาศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมโยธา 2.57
2111 6873 ฐิรกาญจน์ดา  รุ่งแจ้ง ปริญญาตรี รามคำแหง มนุษยศาสตร์ 3.04
2112 6874 ณัฐชนากรณ์  รุ่งแจ้ง ปริญญาตรี รามคำแหง วิทยาการคอม 3.04
2113 6875 นางสาวนิอัสมาฮัน  วาจิ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา นิติศาสตร์อิสลาม 2.93
2114 6876 น.ส.ฐิรกาญจน์ดา  รุ่งแจ้ง ปริญญาตรี รามคำแหง มนุษศาสตร์ 3.04
2115 6877 น.ส. ฐิรกาญจน์ดา  รุ่งแจ้ง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์ 3.04
2116 6878 นางสาวนวลจุฑา   คล้ายมี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 3.39
2117 6879 น.ส.มนต์ภัสสร  สิทธิสงคราม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 0.00
2118 6880 ญาโณทัทัย  คงสอง ปริญญาตรี รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.28
2119 6881 ภัทราภรณ์  พรมอินทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกริก การตลาด 2.74
2120 6882 รัญณรัตน์  ธีรศิลป์ธนาชาติ ปริญญาตรี รามคำแหง การตลาด 3.00
2121 6883 วริยา  บุดตา ปริญญาตรี ราม การตลาด 3.10
2122 6884 กันยา  สุวรรณวัฒน์ ปริญญาตรี ม.กรุงเทพ การเงิน 2.75
2123 6885 จรรยาวรรธน์  ลาภก่อเกียรติ ปริญญาตรี ม.ศิลปากร 2.51
2124 6886 นางสาวประภัสสร  ศรประสิทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นิเทศศาสตร์ 3.83
2125 6887 อติกานต์  นันทสุรศักดิ์ ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์ ภาษาสเปน 3.88
2126 6888 อังสุมา  พิณทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชีววิทยาป่าไม้ 3.46
2127 6889 ภฤตยา  สุทธสิทธิ์ ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ บริหารการจัดการ 2.50
2128 6890 อรวรรณ  รัตนคช ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน 3.31
2129 6892 วรพจน์  พินธรรมมาศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รัฐประศาสนศาสตร์ 2.13
2130 6893 สันติ  ทองสงฆ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สหเวชศาสตร์ 3.39
2131 6894 นิสารัตน์  จุลวงศ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3.50
2132 6895 ศิราณ๊  เกษมรัติ ปริญญาตรี ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จิตวิทยาและการแนะแนว 3.61
2133 6896 กรกมล  สุรพีพันธุ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นิเทศศาสตร์ 2.35
2134 6897 วีณากร  สังข์สกุล ปริญญาตรี วิทยาลัยทองสุข บริหารธุรกิจ 2.88
2135 6898 นางสาวนิตยา  ธานี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปกติ 0.00
2136 6899 ภัทราภรณ์  ชัยบุรินทร์ ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การโรงแรม 3.63
2137 6900 นายสุวิจักขณ์  แก่นแก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.38
2138 6901 พรเทพ  หิรัญคำภา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.60
2139 6902 นายชัชวาล   เพ็ญจันทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2.56
2140 6903 กรรณิการ์  ปั้นทอง ปริญญาตรี รามคำแหง นิติศาสตร์ 2.75
2141 6904 รักเกียรติ  อินทับทัน ปริญญาโท ม.บูรพา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 4.00
2142 6905 อทิตยา  ดวงอำไพ ปริญญาโท ม.นเรศวร สังคมศาสตร์ 3.85
2143 6906 รุ่งธรรม  อินทับทัน ปริญญาโท ม.พะเยา บริหารธุรกิจ 3.30
2144 6907 จุฑารัตน์  แสงศรีจันทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นิติศาสตร์ 2.86
2145 6908 อติพร  พลอยศรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 2.56
2146 6909 นันทวัน  สุวรรณกิจวิมล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ บริหารการจัดการมนุษย์ 2.53
2147 6910 วาทินี  แสนหาร ปริญญาตรี มหาลัยธุรกิจลัณทิตย์ นิติศาสตร์ 3.27
2148 6911 นภัสร์ธิชา  นาคบุตรศรี ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ ภาษาไทย 3.52
2149 6912 สิริวิมล  แตงวงศ์ ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ ภาษาไทย 3.49
2150 6913 นายวิทยา  สังวรรรา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นิติศาสตร์ 2.93
2151 6914 ดวงพร  เกตแก้ว ปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ บัญชี 2.96
2152 6916 นิภาพร  ชุมตรีนอก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.86
2153 6917 บัญชา  แป๊ะกลาง ปริญญาตรี ราชมงคล การจัดการทั่วไป 3.27
2154 6918 จตุรงค์  รักษาพล ปริญญาตรี รามคำแหง รัฐศาสตร์ การปกครอง รามคำแหง 2.25
2155 6919 นายจตุรงค์  รักษาพล ปริญญาตรี ม. 0.00
2156 6920 นายอัครวิทย์  ประดับศิลป์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิติศาสตร์ 2.90
2157 6921 จิราธร  จูสนิท ปริญญาตรี ม.ศรีปทุม การบัญชี 2.81
2158 6922 นางสาวดวงพร  ไตรธรรมานนท์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เศรษฐศาสตร์ 3.52
2159 6924 ศิริวรรณ  มีพันธ์ ปริญญาตรี ม.รามคำแหง การตลาด 2.47
2160 6925 เรณู  นิลศิริ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา การบัญชี 2.18
2161 6926 สุุรีรัตน์  ทองภู ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร โบราณคดี 3.10
2162 6927 มิ่งขวัญ  ใจธรรม ปริญญาตรี ม.รามคำแหง มนุษย์ศาสตร์สื่อสารมวลชน 2.43
2163 6928 มนพร  ชื่นชม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาษาไทย 3.54
2164 6930 อทิตยา  ปาลคะเชนทร์ ปริญญาตรี ม.สงขลานครินทร์ พืชศาสตร์ 3.03
2165 6932 นันทวุฒฺ  รัตนโสภณ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิศาสตร์ 2.59
2166 6933 นันทวุฒิ  รัตนโสภณ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิศาสตร์ 2.59
2167 6935 ปรีชญา  ถาวร ปริญญาตรี มทร.ตะวันออก วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.18
2168 6937 ศิวะนนท์  ดวงมณี ปริญญาตรี มทร.ตะวันออก วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.34
2169 6938 น.ส. จาระณี  ลอยจันทึก ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าทหารลาดกระบั พีชศาสตร์ 2.46
2170 6939 shjxrw  shjxrw ยปรƒร”ยญยญร’ยตรƒร• shjxrw WRdvfzwxtKCSxsEBBJV 0.00
2171 6947 ณัฏฐ์วัฒน์  จันทะกาล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2.64
2172 6949 สายสุนีย์  กวีจารุมงคล ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เคมีอุตสาหกรรม 3.48
2173 6950 ศุภโชติ  กองตัน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.35
2174 6951 นายเอกลักษณ์  กำมะลาต ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นิติศาสตร์ 2.26
2175 6953 ณัฐธพงษ์  พงษ์พานิชย์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.91
2176 6955 อนุเทพ  ธีระดิษฐ์ ปวส. มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรรภูมิ ไฟฟ้า 2.01
2177 6956 จักรีพร  ทองนาค ปริญญาตรี 0.00
2178 6957 วีรพันธ์  สายพิณชัย ปริญญาตรี มหาวิทยลัยเทคโนโลยีมหานคร วศ.บ.สารสนเทศและการสื่อสาร 2.04
2179 6958 น.ส สมจิตร  เเซ่จึง ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 2.50
2180 6959 ศกุนกานต์  กุลพานิช ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเททคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ 3.74
2181 6961 มินตรา   ท่วมกลาง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต การเงินและการลงทุน 2.62
2182 6962 นางสาวอัมพรรัตน์  ชูศรี ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.56
2183 6963 นางสาวจันธิมา  ก้อนสุวรรณ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร รัฐศาสตร์ 2.77
2184 6964 นางสาวนัยนา  คำเต่ย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร รัฐศาสตร์ 2.77
2185 6965 ทัศนีย์  ทองวิไล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต บริหารธุรกิจ 3.78
2186 6966 สิทธา  ติยะแสงทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ บริหารธุรกิจ 3.24
2187 6970 ขนิษฐา   เคลือบขุนทด ปริญญาตรี ม.มหาสารคาม นิติศาสตร์ 2.80
2188 6971 ชัยเชษฐ์  สาททอง ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เคมีอุตสาหกรรม 2.62
2189 6972 ชยานิษย์  ไกรจิรารุลักษณ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น บริหารธุรกิจ 3.63
2190 6973 น.ส.นารี  กวดสละ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) 3.22
2191 6974 กิตติยา  เพิ่มพูล ปริญญาตรี ม.บูรพา เทคโนโลยีการศึกษา 3.20
2192 6975 สุรีย์  มะหะหมัดยูซบ ปริญญาตรี ม.บูรพา เทคโนโลยีการศึกษา 3.30
2193 6976 ธนภัทร  ภักดีสังข์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วารสารศาสตร์ 3.50
2194 6977 นางสาวณัฐธยาน์  ศรีบุญเรือง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ 2.05
2195 6978 พงศ์ชรัตน์  อุดมเดชะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดิจิทัลมัลมิเดีย 2.86
2196 6979 อรพิน  เพ็ชรรักษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ 3.11
2197 6981 ธนุตรา  แซ่ตั๊น ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบรูพา นิติศาสตร์ 3.17
2198 6982 กิตติกานต์  ศรียา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ 2.20
2199 6983 พนิดา  เกิดผล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต สาธารณสุขชุมชน 2.85
2200 6984 นางสาว ศิรินทิพย์  ใจกระจ่าง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เศรษฐศาสตร์ 3.15
2201 6985 นางสาวเสาวลักษณ์  พานาดี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.65
2202 6986 เจนสิทธิ์  ฤทธิ์ถาวร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.67
2203 6987 นางสาวสุพรรษา  เรณู ณ อยุธยา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศสาตร์ 2.59
2204 6988 นายพชร  นิลพงษ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศสาตร์ 2.63
2205 6989 น.ส.นพรัตน์  ทรัพย์แก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 2.51
2206 6991 อรวรรณ  อติวัฒนานนท์ ปริญญาตรี รามคำแหง ภาษาอังกฤษ 2.33
2207 6992 นรินทร์  บัวทิม ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2.22
2208 6993 ศิริพร  ตั้งวัฒนกุลชัย ปริญญาตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา บัญชีบัญฑิต 2.74
2209 6994 นางสาวจุฑารัตน์  ญาติปลื้ม ปริญญาตรี มรภ.นม. ชีววิทยา 3.42
2210 6995 วราพร  กอสูงเนิน ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช รัฐศาสตร์ 2.30
2211 6998 อริสรา  นารา ปริญญาตรี - - 0.00
2212 6999 ทัศณีย์  โพธิ์ศรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.54
2213 7018 ดนัย  บุญยะโชติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 3.09
2214 7019 นางสาวสลักจิตร  สีเหลือง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ 2.51
2215 7020 ถิรวัฒน์  โชติกมาศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ 3.08
2216 7033 นายเทพประสิทธิ์  เวชอุไร ปริญญาตรี ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโยีการจัดการอุตสาหกรรม 2.53
2217 7034 อริญชย์วิทย์  เย็นฉ่ำ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประมง 2.28
2218 7035 นางสาว โนรฮายาตี   อาแว ปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 3.61
2219 7036 โบนัส  ทาแก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรม 2.18
2220 7037 วงศ์ต้น  เบ็ญจพงศ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.40
2221 7038 ศิริพร  สีชื่น ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.12
2222 7039 อรรถพล  อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยปทุมธานี การจัดการ 2.65
2223 7040 ชุติมา  บุญมานำ ปริญญาตรี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2.96
2224 7041 พจนา  ดอกสวย ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การบัญชี 3.19
2225 7042 โสภิญญา  พลจันทร์ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชีววิทยา 2.70
2226 7043 อิสระพงษ์  พลเกตุ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.91
2227 7044 นายกมลสัณห์   ศรียารัณย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รัฐประศาสนศาสตร์ 3.48
2228 7045 นางสาวอรวรรณ  อรชุน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาษาไทย 3.02
2229 7046 สุจิน  ชุ่มเย็น ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การบัญชี 3.30
2230 7047 นางสาวสุภาวดี  นิลประกาศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.43
2231 7048 นางสาวพรพัฒน์  รมยานนท์ ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหาร) 3.48
2232 7049 นส. ปณิตา   ชองกูเลีย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ 2.77
2233 7050 อภิชาติ  จิณะกับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 2.99
2234 7051 ตะวัน  มณีอินทร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 2.75
2235 7052 เรวดี  ณ พัทลงุ ปริญญาตรี ม.รามคำเเหง เศรษฐศาสตร์ 3.03
2236 7053 นางสุนันทา  ปรีกราน ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเทพสตรี การจัดการทั่วไป(การบัญชี) 3.13
2237 7055 นายเกรียงไกร  ศิลปรัศมี ปริญญาตรี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ การบัญชี 2.53
2238 7056 อดิศัย  วรรธนะภูติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โลจิสติกส์ 2.80
2239 7057 จุฑารัตน์  ลำเนาตระกูล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รัฐศาสตร์ 3.05
2240 7058 นายอธิคม  คำสอนทา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 2.69
2241 7059 นางสาวนทิตา  ไทยศิริ ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 3.50
2242 7060 ภัญรัตน์  เคยการ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การบัญชี 2.89
2243 7061 สุนิสา  เจริญมังสัง ปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การรัหว่างประเทศ 2.43
2244 7062 นางสาวนฤภรณ์  กระบี่น้อย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี การบัญชี 3.76
2245 7063 วรรณิศา  พิลาพันธ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บริหารธุรกิจ 3.28
2246 7064 อนุสา  จันทร์เพ็ง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บริหารธุรกิจ 2.75
2247 7065 นางสาววาศินี  โนธะนะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง 3.30
2248 7066 อานนท์  ตันไพศาล ปริญญาตรี แม่ฟ้าหลวง เศรษฐศาสตร์ 3.01
2249 7067 นายยุทธนา  อินเฉลิม ปริญญาตรี ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.50
2250 7068 สินีนาฎ  มีสัจ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น การบัญชี 3.09
2251 7069 สุศศิโฉม  นาคะเวช ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร รัฐประศาสนศาสตร์ 3.31
2252 7072 นายกรณุชา  บริรักษ์กุล ปริญญาตรี ม.รังสิต นิเทศศาสตร์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.36
2253 7074 วัฐวดี  ทองสุขพราว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 0.00
2254 7075 ธิติชัย  เหลืองธรรมโชติ ปริญญาตรี ม.ราชภัฎพระนคร รัฐประศาสนศาสตร์ 3.13
2255 7076 ศศิประภา  มณีขันธ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ 2.57
2256 7077 น.ส.สุภัตตา  ศุภเสถียร ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง การเงินการธนาคาร 3.17
2257 7081 นางพันธิพา  พรมแก้ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.49
2258 7082 อรวรรณ  รอดสุด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ 2.67
2259 7083 นางสาวเหนือนิดา  ชูแสงธนวิรัตน์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อสารมวลชน 2.53
2260 7084 สุวิมล  สุโกพันธ์ ปริญญาตรี แม่ฟ้าหลวง นิติศาสตร์ 2.75
2261 7085 พงศธร  บวรโกศลจิต ปริญญาตรี แม่ฟ้าหลวง นิติศาสตร์ 2.75
2262 7086 นางสายฝน  อินก่ำ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 0.00
2263 7087 บุศรา  สาขา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การบัญชี 3.28
2264 7088 สิทธิโชค  รัชตะวิเศษ ปริญญาตรี RBAC การเงินการธนาคาร 2.00
2265 7089 วสันต์  อนุโชติ ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 2.22
2266 7090 ปนัดดา  จีนประสม ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ พืชสวน 2.96
2267 7091 นางสาวกรรณิการ์  บุญกัณฑ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2.97
2268 7092 นุชนารถ  ทองอยู่ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พืชสวน 3.38
2269 7093 วิภานันท์  วิเวก ปริญญาตรี ม.สวนสุนันทา บริหารธุรกิจ 2.53
2270 7094 วรรณกานต์  ลิ่มโอภาสมณี ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 3.42
2271 7095 ภาณุวัฒน์  ศรีชัย ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 2.48
2272 7096 อรุณี  ดอกบัว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ 3.29
2273 7097 พจนีย์  สิทธิขำ ปริญญาตรี ม.ศิลปากร รัฐประศาสนศาสตร์ 3.10
2274 7098 สิริพร  พิศสุภาพ ปริญญาตรี ศิลปากร การจัดการธุรกิจทั่วไป 3.07
2275 7102 นาย อนุวัฒน์  บริสุทธิ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 3.07
2276 7103 พิมพ์   สันธิราษฎร์ ปริญญาตรี หอการค้าไทย เศรษฐศาสตร์ 2.62
2277 7104 ธิดาพร  พัชรีกุล ปริญญาตรี หอการค้าไทย เศรษฐศาสตร์ 2.56
2278 7105 กรกนก  นาคมุสิก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เศรษฐศาสตร์ 2.48
2279 7109 มุกรินทร์  อาบสุวรรณ์ ปริญญาตรี มทร.ตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ การบัญชี 2.48
2280 7120 อนุศร  ดวงฟู ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.70
2281 7144 นายฐิติกร  เด่นโรจน์มณี ปริญญาตรี ม.กรุงเทพ สื่อสารตรา 2.03
2282 7145 อรอนงค์  คงสุวรรณ ปริญญาตรี ม.ราชภัฏสวนดุสิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.78
2283 7146 นายจิกิต  หล้าเปียะ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ภูมิศาสตร์ 3.00
2284 7151 เกดสุดา   สอนใจ ปริญญาตรี ม.ราชภัฏอุบลราชธานี บริหารธุรกิจ 2.58
2285 7152 เสาวภา  นาทุ่งนุ้ย ปริญญาตรี มสธ รปศ 2.30
2286 7157 ส.อ.สัมพันธ์  วงศ์วิภาค ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รัฐศาสตร์ 2.54
2287 7158 นางสาวทิพวรรณ  พรหมทับทิม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ การตลาด 3.08
2288 7161 ศิริพร  ขำเดช ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลเกษตร 3.05
2289 7162 ชลธิชา  นุ้ยพั่ว ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เศรษฐศาสตร์การเงิน 2.66
2290 7163 นายเฉลิมพร  หม่อมสมภู ปริญญาตรี มหาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ 2.50
2291 7164 พลอยไพลิน  เล็กขำ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร เทคโนดลยีสารสนเทศ 2.31
2292 7165 วรรณา  จินกสิกิจ ปริญญาตรี ม.นเรศวร โยธา 2.83
2293 7166 นันท์นภัส  ศรีทอง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช การบัญชี 3.10
2294 7167 พฤทธานันต์  ศรีวงศ์เลียง ปริญญาตรี ม.รามคำแหง เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 2.53
2295 7168 พรทิพย์  เกตุประดิษฐ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2.39
2296 7199 hwmqsqz  hwmqsqz ยปรƒร”ยญยญร’ยตรƒร• hwmqsqz OPlvxLwTQatrXlZfgAL 0.00


หมายเหตุ สถานที่สำหรับใช้ในการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.mrthaijob.com
และสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2435-2345 ต่อ 224 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.