ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 41381 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างเทคนิค  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :บุรีรัมย์ เงินเดือน :11,500
ปวส. การติดตั้งไฟฟ้า เทคโนโลยีนครกบินทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการทั่วไป  
เพศ: อายุ : 34 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
ปวช. การบัญชี รัตนพณิชยการ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,500
ปริญญาตรี นันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 28 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :9,000
ม.6 วิทย์-คณิต โรงเรียนจุนวิยาคม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,000
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :25,000
ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นิติกร  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : qc  
เพศ: อายุ : 34 จังหวัด :ลพบุรี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรสชภัฎเทพสตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ร้อยเอ็ด เงินเดือน :12,500
ปริญญาตรี การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : System Engineer  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :20,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :10,500
ม.6 ศลป์-ภาษา ฟากท่าวิทยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยรสชภัฎภูเก็ต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Key account  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :25,500
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธรุการ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,500
ปวช. การบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีศรีสะเกษ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธรุการ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,500
ปวช. การบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีศรีสะเกษ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วางแผนการผลิต  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :12,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายขาย  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :35,000
ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ราชบุรี เงินเดือน :22,500
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพฯและปริมณฑล เงินเดือน :10,000
ปวช. ธรุกิจค้าปลีก ปัญญาภิวัฒน์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ล่าม,มัคคุเทศน์  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :22,000
ปริญญาโท ภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :สุพรรณบุรี เงินเดือน :11,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นิติกร  
เพศ: อายุ : 31 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี กฏหมาย ม.รามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ขอนแก่น เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6 วิท-คณิต โรงเรียนภูผาม่าน
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานทรัพยากรบุคคล  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สุพรรณบุรี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวช. การขาย เทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างเทคนิค  
เพศ: อายุ : 20 จังหวัด :ลพบุรี เงินเดือน :11,000
ปวช. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขายลาแมร์  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :30,000
ม.6 ศิลป์-คำนวณ โรงเรียนปากพนัง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงาน  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นักส่งเสริมการเกษตร  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :มหาสารคาม เงินเดือน :10,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร