ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 40578 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บุคคล สรรหา ฝึกอบรม  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :11,000
ปริญญาตรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เสมียน  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เสมียน  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ปรึษาความงาม  
เพศ: อายุ : 34 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6 คณิต-อังกฤษ ศูนย์การศึกษานอกรรสมุทรสาคร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :พังงา เงินเดือน :13,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร. ศรีวิชัย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้ช่วยผู้จัดการหรือพนักงานทั่วไป  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :14,000
ปริญญาตรี ความมั่นคงคอมพิวเตอร์เเละเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Chemist  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :20,500
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ทรัพยากรบุคคล  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :19,500
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : hr  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ลูกค้าสัมพันธ์  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี ธุรกิจท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : จัดซื้อ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :สงขลา เงินเดือน :20,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Qc  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :9,000
ม.6 ศิลป์-คำนวณ ร.ร.สามชุกรัตนโภคาราม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายบุคคล  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กาฬสินธุ์ เงินเดือน :14,000
ปวช. อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : การตลาด / ขาย  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :ไม่ระบุ
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 37 จังหวัด :เพชรบูรณ์ เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :พิษณุโลก เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การตลาด วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :12,000
ปวช.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างไฟฟ้า  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :12,000
ปวช.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ออกแบบเว็บไซด์  
เพศ: อายุ : 26 จังหวัด :เพชรบูรณ์ เงินเดือน :10,000
ม.6
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานบันเทิงทั่วไป  
เพศ: อายุ : 21 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,000
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกร  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมระบบควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูแนะแนว  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :15,500
ปริญญาตรี จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูประจำชั้น  
เพศ: อายุ : 30 จังหวัด :เชียงใหม่ เงินเดือน :15,000
ม.6 ศิลป์ภาษา หอพระ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QC  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :นราธิวาส เงินเดือน :18,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ทำการคัดแยกบรรจุสินค้า  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
ม.6 การบัญชี โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ขอนแก่น เงินเดือน :10,000
ม.6 วิทย์-คณิตฯ ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร