ค้นประวัติผู้สมัคร ค้นประวัติผู้สมัครในงาน Job Fair
 
     
  ถึง
ถึง   ถึง
  ระบุคำที่ต้องการค้นหา   

 

ค้นพบทั้งหมด : 41895 คน


1 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงาน/เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

2 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงาน/เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :ชลบุรี เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

3 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เดินเอกสาร  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,500
มัธยมวัดมกุฏกษัตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

4 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : โปรแกรมเมอร์  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :65,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

5 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ดำเนินการด้านทำใบขนศุลกากร  
เพศ: อายุ : 32 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :16,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

6 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

7 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ระยอง เงินเดือน :11,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคระยอง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

8 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างซ่อมบำรุง  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :พิษณุโลก เงินเดือน :14,000
ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

9 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ตรวจสอบคุตภาพ  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :10,000
ปวส. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

10 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักหงานทั่วไป  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :9,000
ม.6 ร.ร อ.คอนสาร
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

11 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการทั่วไป  
เพศ: อายุ : 20 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :11,500
ม.6 วิทย์ คณิต โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

12 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Engineer  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :17,500
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

13 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า  
เพศ: อายุ : 31 จังหวัด :ราชบุรี เงินเดือน :11,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

14 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายบุคคล  
เพศ: อายุ : 32 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :25,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

15 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 28 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผดุงประชาพณิชยการ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

16 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  
เพศ: อายุ : 28 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :12,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผดุงประชาพณิชยการ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

17 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย  
เพศ: อายุ : 46 จังหวัด :ปทุมธานี เงินเดือน :13,000
ปวส. การตลาด พัฒน์บริหารธุรกิจ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

18 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เซลล์  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :นนทบุรี เงินเดือน :25,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

19 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรสำนักงาน  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :เชียงราย เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

20 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Ba  
เพศ: อายุ : 22 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6 สายวิทย์-คณิต โรงเรียนสมุทรปราการ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

21 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายบุคคล  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :จันทบุรี เงินเดือน :12,000
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

22 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  
เพศ: อายุ : 23 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

23 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย  
เพศ: อายุ : 25 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :14,000
ม.6 การตลาด รร วชิรธรรมสาธิต
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

24 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

25 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานประจำสวนสนุก  
เพศ: อายุ : 40 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :10,000
ปวช.
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

26 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :ไม่ระบุ
ม.6 วิทย์-คณิต ร.ร โคกโพธิ์ไชศึกษา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

27 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : การเงิน(แคชเชียร์)ของร.พ.  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :บุรีรัมย์ เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี การบัญชี วิทยาลัยนครราชสีมา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

28 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QA  
เพศ: อายุ : 24 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

29 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บุคคลและทรัพยากรมนุษย์  
เพศ: อายุ : 27 จังหวัด :สมุทรปราการ เงินเดือน :15,000
ปริญญาตรี ศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร

30 ) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตร  
เพศ: อายุ : 29 จังหวัด :กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :13,500
ม.6 คณิต-อังกฤษ ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา
บันทึกใบประวัติ
ดูราบละเอียดผู้สมัคร