สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไปใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ในวันเวลาราชการ
ครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สาขา/วิชาเอกฟิสิกส์, การพัฒนาชุมชน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิที่ใช้สำหรับการสรรหาและเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้าน การจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความ สำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
- อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,160 บาท
- สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ระยะเวลาจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ไม่เกินปีงบประมาณ 2551
ลักษณะงาน :
อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
นครราชสีมา 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ในวันเวลาราชการ
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 6
จังหวัด นครราชสีมา  
โทรศัพท์ : -   แฟกซ์ :
อีเมล์ :  
เว็บไซต์ :