กรมสารบรรณทหารบก

กรมสารบรรณทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายพลทหารประทวน ในตำแหน่งเสมียน (อัตราสิบเอก) จำนวน 7 อัตรา ดังนี้ สนใจสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ในเวลาราชการ (08.30-15.00 น.) ห้องเอนกประสงค์ หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร นำฉบับตัวจริงมาแสดง และถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด - ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือ ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัคร - ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) สมุดประวัติทหารกองหนุน (สด.8) ใบลาพักเพื่อรอการปลด หลักฐานใบ รับรองการตรวจเลือก (แบบ สด.43) หรือใบรับรองการฝึกวิชาทหาร จากหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง อย่างใด อย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี - รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ - ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน) - หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยน ชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบมรณบัตรของบิดา มารดา ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี) - รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร สนใจสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ในเวลาราชการ (08.30-15.00 น.) ห้องเอนกประสงค์ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ขั้น 4 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทร.0-2297-7513, 0-2297-8202,FAX 0- 2298-7500 - สร้างตารางคำนวณ (Micro-soft Excel 2000) เพื่อคิดราคาสินค้า ที่ลูกค้าได้เลือกซื้อ โดยราคาต่อหน่วย และจำนวนมาคำนวณยอดเงินของสินค้า แต่ละอย่าง แล้วคำนวณยอดเงินรวมทั้งหมดให้ถูกต้อง จำนวน 1 ตาราง ซึ่งมีรูปแบบและรายละเอียดตามที่กำหนด รวมทั้งจัดทำกราฟสรุปยอดขายสินค้าด้วยคะแนนเต็ม 20 คะแนน - สร้างแผ่นสไลด์การนำเสนอผลงาน (Microfoft Power Point 2000) จำนวน 1 สไลด์ให้จัดรูปแบบหัวเรื่อง ตัวเรื่อง โดยใช้พื้นหลังจากแม่แบบ และให้ตั้งค่าการเคลื่อนไหวของสไลด์ตามที่กำหนด คะแนนเต็ม 20 คะแนน ความรู้ทั่วไป 10 คะแนน สัมภาษณ์ 10 คะแนน
เสมียน (อัตราสิบเอก)
คุณสมบัติผู้สมัคร
ซึ่งจะต้องบรรจุที่กรมสารบรรณทหารบก 2 อัตรา
ลักษณะงาน :
จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้
เสมียน (อัตราสิบเอก)
คุณสมบัติผู้สมัคร
ซึ่งจะต้องบรรจุที่กรมสารบรรณทหารบก และจะต้องปรับย้ายไปรับราชการที่ กองพลทหารบกที่ 15 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หากกองพลทหารบก
ที่ 15 ร้องขอ จำนวน 5 อัตรา
- วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร นำฉบับตัวจริงมาแสดง และถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน
1 ชุด
- ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือ ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัคร
- ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) สมุดประวัติทหารกองหนุน (สด.8) ใบลาพักเพื่อรอการปลด หลักฐานใบ
รับรองการตรวจเลือก (แบบ สด.43) หรือใบรับรองการฝึกวิชาทหาร จากหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง อย่างใด อย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี
- รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
- ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน)
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยน ชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบมรณบัตรของบิดา มารดา ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)
ลักษณะงาน :
จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
รายละเอียดของงาน :
สถานที่ปฎิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร 
จำนวนที่รับ :
ไม่ระบุ
เงินเดือน :
ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ :
-
   
  สมัครงานตำแหน่งงนี้ บันทึกงานที่ชอบเก็บไว้

กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ขั้น 4 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   -
โทรศัพท์ : 0-2297-7513,   แฟกซ์ : 0- 2298-7500
อีเมล์ : -  
เว็บไซต์ : -