Business Focus
 
หน้าแรก >กิจกรรม > อาชีพทนายความ
 
อาชีพทนายความ
  www.mrthaijob.com  วันที่  26  ส.ค  2552
 

 อาชีพทนายความ            รักษาความเป็นธรรม ตัดสินตามความเป็นจริง งานของอาชีพ "ทนายความ" อาชีพทนายความ เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความซื่อตรง ยุติธรรม และจรรยาบรรณ อย่างมาก เพราะงานของอาชีพนี้ คือ การว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายรวมทั้งจัดทำนิติกรรมสัญญาและดำเนินกระบวนพิจารณาแทนคู่ความ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทางกฎหมายทั้งสิ้น

            ลักษณะของงานที่ทำ

            งานของอาชีพทนายความ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย และดำเนินการแทนคู่ความทั้งทางอาญาและแพ่ง ตรวจสอบเรื่องราวต่าง ๆ และค้นตัวบทกฎหมายที่จะนำมาใช้โดยการศึกษาประมวลกฎหมายพระราชกฤษฎีกา เทศบัญญัติ คำพิพากษาของศาลสูงที่มีมาแล้ว และกฎข้อบังคับที่ตราขึ้นไว้ให้คำแนะนำแก่ลูกความถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายทำการแทนลูกความในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าความและดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในศาลแทนคู่ความทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา มีบทบาทในการสร้างและรักษาความเป็นธรรมให้แก่สังคม มีบทบาทในการคุ้มครอง ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบุคคลและองค์กรธุรกิจเอกชนต่าง ๆ มีบทบาทในการให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย มีบทบาทเป็นคนกลางเพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ด้วย อาจเชี่ยวชาญในงานกฎหมายสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ อาจเป็นทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายประจำองค์กร บรรษัท ห้างหุ้นส่วน บริษัท นิติบุคคล คณะบุคคล หรือเอกชน

            สภาพการจ้างงาน 

            อาชีพทนายความเป็นอาชีพที่มีคนนิยมทำกันมาก เพราะเป็นอาชีพที่สามารถทำรายได้ดี และเป็นอาชีพที่มีเกียรติ โดยผู้ที่เป็นทนายความสามารถทำงานมีเงินเดือนประจำ โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตั้งแต่ 8,500- 10,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความสามารถ ประสบการณ์ และประเภทของหน่วยงานที่ทำงาน หรือประกอบอาชีพทนาย ความอิสระรับว่าความทั่วไป โดยอาจได้รับค่าตอบแทนจากการว่าความร้อยละ 10-20 ของทุนทรัพย์ในคดีนั้น ๆ หรืออาจจะได้รับค่าตอบแทนตามแต่จะตกลงกับลูกความ ซึ่งอาจจะได้รับค่าว่าความ 20,000-100,000 บาท ขึ้นไปแล้วแต่งานที่รับและขนาดของทุนทรัพย์ในแต่ละคดี

            สภาพการทำงาน 

            การทำงานของทนายความเป็นงานที่ต้องมีผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ อาชีพทนายความเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายอันเนื่องมาจาก ลักษณะงาน การฟ้องร้องระหว่างคู่คดีอาจสร้างความไม่พอใจให้อีกฝ่าย หรืองานในหน้าที่อาจจะทำให้ผู้อื่นเสียผลประโยชน์ ทำให้เกิดความโกรธแค้น และอาจถึงขั้นทำร้ายร่างกายและชีวิตได้ ผู้เป็นทนายความควรที่จะจัดให้เกิดความ ยุติธรรมทั้งสองฝ่าย มีความซื่อสัตย์สุจริต ในหน้าที่ ไม่ใช้ความรู้ในอาชีพเอาเปรียบ หรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย

            คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 

            ผู้สนใจจะประกอบอาชีพนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีใจรักในอาชีพนี้เป็นพื้นฐาน เพราะงานว่าความเป็นงานที่ต้องมีความเสียสละ ทุ่มเท ใฝ่หาความรู้และมี วาทศิลป์ ผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพทนายความจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ ต้องขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความจากสภาทนายความ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่อง ในศีลธรรมอันดี และไม่เป็นผู้ได้กระทำการใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีที่คณะกรรมการ เห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ไม่เป็นบุคคลผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย ไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ หรือจิตบกพร่องอันเป็นเหตุให้เป็นผู้หย่อนสมรรถภาพในการประกอบอาชีพ ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีเงินเดือนและตำแหน่งประจำ เว้นแต่ข้าราชการการเมือง ต้องซื่อตรงต่อลูกความ ผู้ร่วมงาน อำนวยการความยุติธรรมชุมชน ผู้ร่วมสำนักงาน และตนเอง

            โอกาสในการมีงานทำ

            อาชีพทนายความ ถือเป็นอาชีพ ที่สำคัญอีกอาชีพหนึ่งซึ่งจะมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจและบุคคลเพราะอาชีพนี้จะมีความชำนาญทางกฎหมาย ความต้องการของอาชีพนี้มีสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยดูได้จากคดีที่เกิดขึ้นที่ สนง.ตำรวจล้วนแต่ต้องใช้ทนายความเข้ามาช่วยในคดีทั้งสิ้น จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจอย่างไร ความต้องการแรงงาน ในอาชีพมีอยู่ตลอด ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความชำนาญ ความเก่ง และชื่อเสียงของทนายความแต่ละคนด้วย 

            โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

            อาชีพทนายความนี้นอกจากจะประกอบอาชีพเป็นทนายความแล้ว ยังสามารถเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของหน่วยงาน เป็นพนักงานอัยการ และก้าวไปสู่การเป็นผู้พิพากษาก็ได้ และนอกจากนี้อาชีพทนายความเป็นอาชีพที่มีความชำนาญทางกฎหมายเป็นพิเศษ จึงเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับอาชีพอื่นได้มากมาย เช่น นักการเมือง ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้า ที่เร่งรัดหนี้สิน เจ้าหน้าที่การเงิน หรือครู อาจารย์ เป็นต้น

             อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง

             ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ นักสืบ

             แหล่งข้อมูลอื่น ๆ

             สภาทนายความ กระทรวงยุติธรรม มหาวิทยาลัยทั่วไปที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์
 


หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 3788  ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย
 

ความคิดเห็นที่ 1


yHELYT http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

โดย : JimmiXS    2016-08-10 04:41:27

ความคิดเห็นที่ 2


J2rGYY <a href="http://vztvtipehvbk.com/">vztvtipehvbk</a>, [url=http://rgjqnyuulqoc.com/]rgjqnyuulqoc[/url], [link=http://uuvfqtjifygc.com/]uuvfqtjifygc[/link], http://tetsliwdpjvk.com/

โดย : xxtbnktx    2016-06-18 11:19:20

ความคิดเห็นที่ 3


อยากเป้นจังเลยยยยยยยย

โดย : nupang19413@hotmail.com    2012-07-28 16:24:08

ความคิดเห็นที่ 4


สาธุ๊ ขอให้ได้ เป็น ทนาย ที เท๊อออ ^^

โดย : นอ แนน    2012-03-19 20:54:41

ความคิดเห็นที่ 5


โดย : 55++    2012-01-04 15:24:53

ความคิดเห็นที่ 6


ถ้าไม่ได้เป็นล่ะ ฉันจะโกรธมากๆ @ love

โดย : อด    2011-08-18 21:06:17

ความคิดเห็นที่ 7


อยากเป็นทนายความจังเนาะ

โดย : อด    2011-08-18 20:45:12

ความคิดเห็นที่ 8


อยากเป้นน่ะ

โดย : อด    2011-08-18 20:42:49

ความคิดเห็นที่ 9


เนาะ

โดย : อด    2011-08-18 20:41:35

ความคิดเห็นที่ 10


ก้องั้นๆแหละ

โดย : wwwhhhzzz@hotmail.com    2010-07-06 19:11:55

ความคิดเห็นที่ 11


โดย : good job    2010-01-21 16:59:08

ความคิดเห็นที่ 12


โดย : ฟ    2010-01-21 16:58:44


ส่งความคิดเห็น

  • โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น หรือ กล่าวหาให้ร้ายกัน
  • ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  • ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
แสดงความคิดเห็น
ใส่อารมณ์