Business Focus
 
หน้าแรก >Interview > สำนักงาน กศน. กทม.
 
สำนักงาน กศน. กทม.
  สมัครด่วน  วันที่  4  ก.พ  2552
 


สำนักงาน กศน. กทม. มุ่งจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ           การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรียนรู้ เข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กศน. กทม.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน โดยมีประวัติความเป็นมาและภารกิจดังนี้

ประวัติความเป็นมา

           สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กศน. กทม.) เดิมเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่วัดพระยาทำ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2522 สังกัดกองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา ต่อมาเปลี่ยนสถานภาพจัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ตามที่กรมการ ศึกษานอกโรงเรียนมอบหมาย สถานที่ตั้งอยู่เลขที่ 161/10 ซอยวัดพระยาทำ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ มหานคร 10700 สำนักงานเป็นอาคาร ไม้ 2 ชั้น 2 หลัง มีอาคารพัสดุ 1 หลัง ตั้งอยู่ในเนื้อที่ 1 ไร่เศษ สร้างมากว่า 40 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพ มหานครเพิ่มเติมและให้มีสถานะเป็นสถานศึกษาเช่นเดียวกัน โดยใช้ชื่อเป็น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพ มหานคร 1, 2, 3 และ 4 ในปี พ.ศ. 2540 ประกาศจัดตั้งสถานศึกษารวม 40 เขต โดยกำหนดให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 1 กำกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขต 12 เขต, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 2 กำกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขต 11 เขต, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 3 กำกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขต 11 เขต และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 4 กำกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขต 6 เขต 

           ต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 ส่งผลให้มีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 1 มีสถานภาพเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีชื่อย่อว่า "สำนักงาน กศน. กทม." มีหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร มีสถานศึกษาภายใต้การบังคับบัญชา จากเดิม 40 แห่ง เพิ่มอีก 10 แห่ง รวมทั้งหมด 50 แห่ง

           ในด้านภารกิจของสถานศึกษาภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงาน กศน. กทม. มีดังนี้

           1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 3 รูปแบบ คือ

           1.1 การศึกษาวิธีเรียนพบกลุ่ม เน้นหนักการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก มีการพบกลุ่มเพื่อนำสิ่งที่ได้ไปศึกษาค้นคว้า แล้วมานำเสนอ อภิปราย และสรุปร่วมกันในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 100 ชั่วโมง สนใจเรียนติดต่อได้ที่ กศน.เขตทั้ง 50 แห่งทั่วกรุงเทพฯ รับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน และระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม ของทุกปี รับสมัครระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี

           1.2 การศึกษาวิธีเรียนทางไกล เป็นวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านสื่อการศึกษาทางไกล ได้แก่ ชุดการเรียนทางไกล CD VCD รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ Internet เป็นต้น และทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 100 ชั่วโมง สนใจเรียนติดต่อได้ที่ สำนักงาน กศน. กทม. รับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน และระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม ของทุกปี รับสมัครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี

           1.3 การประเมินเทียบระดับการศึกษา เป็นการประเมินจากความรู้ ทักษะ ผลงาน ประสบการณ์จากแฟ้มสะสมผลงาน โครงงาน การสอบปฏิบัติ สัมภาษณ์ และทำกิจกรรมเข้าค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงาน กศน. กทม. รับสมัครปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น

           2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 

           โดยจัดส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและกลุ่มบุคคล เป็นการแก้ปัญหาการว่างงาน และส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่
เศรษฐกิจ ชุมชน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ มี 4 ประเภท คือ

           1. การฝึกทักษะอาชีพ โดยจัดการศึกษาด้านอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการอาชีพ

           2. การเข้าสู่อาชีพ เป็นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้สามารถคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่อาชีพ 

           3. กลุ่มพัฒนาอาชีพ เป็นการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์แก่กลุ่มที่มีอาชีพประเภทเดียวกัน ให้สามารถพัฒนาปริมาณและคุณภาพผลผลิตเข้าสู่การจำหน่ายมีรายได้ยิ่งขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม

           4. การพัฒนาด้วยเทคโนโลยี เป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอาชีพและศักยภาพแก่ตนเองและกลุ่มการจัดการศึกษาอาชีพทั้ง 4 ประเภท เป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องทั้งการเรียนรู้และการประกอบอาชีพมิได้แยกจากกันโดยเด็ดขาด เช่น เมื่อเรียนพัฒนาอาชีพอาจจะต้องการความรู้ ทักษะอาชีพบางอย่างที่มีเสริมให้อาชีพที่ดำเนินการอย่างมีคุณค่ามากขึ้น

           3. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

           โดยจัดส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีสาระสอด คล้องกับบริบทของสังคมประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคคลให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเน้นทักษะชีวิตพื้นฐานที่จำเป็น 4 ด้าน คือ 

           1. ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคภัย ฯลฯ

           2. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน การจราจร ฯลฯ

           3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ฯลฯ 

           4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

           ในการจัดกิจกรรมใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกคิด วิเคราะห์ ปฏิบัติ และการแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยจัดในรูปแบบกลุ่มสนใจ เข้าค่าย การอบรมประชาชน การจัดกิจกรรมชุมชน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

           4. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยให้ประชาชน ชุมชนร่วมกันรับผิดชอบและเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ ประสบการณ์ และทักษะอาชีพ เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง มีความเอื้ออาทรต่อกัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนมี 5 ด้าน คือ

           1. ด้านเศรษฐกิจ

           - กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

           2. ด้านการเมือง

           - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

           3. ด้านสังคม 

           - กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

           4. ด้านสิ่งแวดล้อม 

           - กิจกรรมรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

           5. ด้านศิลปวัฒนธรรม 

           - กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

           ทั้งนี้ เมื่อเราทราบถึงประวัติความ เป็นมาและภารกิจหน้าที่แล้วคงอยากเข้าร่วมงาน โดยในขณะนี้ทางสำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กศน. กทม.) ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ครูศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบ ประมาณ 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

           1. ครูศูนย์การเรียนชุมชน 

           ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะแนว จัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกประเภท พร้อมทั้งให้บริการสื่อสารการเรียนการสอนแก่นักศึกษาและประชาชน จัดกิจกรรมการรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ และสายอาชีพ ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกและประสานงานเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน สถานประกอบการ และประชาชน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานวันละไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงติดกัน และสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 5 วัน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

           1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ตามที่ ก.ค. รับรองและกำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

           2. มีสัญชาติไทย

           3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

           4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

           5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

           6. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

           7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

           8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

           9. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

           10. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

           11. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

           12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ

           13. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู หรือตามกฎหมายอื่น

           14. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

           15. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร

           ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตที่มีความประสงค์จะปฏิบัติงานที่ศูนย์ กศน. เขตนั้น ๆ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)


หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 709  ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย
 

ความคิดเห็นที่ 1


vJHQeV <a href="http://ewrxyyyqotoz.com/">ewrxyyyqotoz</a>, [url=http://yeuufdacivin.com/]yeuufdacivin[/url], [link=http://pkhygcvoxxou.com/]pkhygcvoxxou[/link], http://kuhrcrzbkplu.com/

โดย : wfkjafqy    2016-10-20 10:48:44

ความคิดเห็นที่ 2


OjkCoT <a href="http://ncsvpdontqbj.com/">ncsvpdontqbj</a>, [url=http://nwmwzlbbwnam.com/]nwmwzlbbwnam[/url], [link=http://opfpsekwgifi.com/]opfpsekwgifi[/link], http://hsntkxxbshjw.com/

โดย : haloklgrqz    2016-07-01 04:56:53

ความคิดเห็นที่ 3


โดย : googang    2010-08-24 00:21:12

ความคิดเห็นที่ 4


เธ™เนˆเธฒเธˆเธฐเธฅเธ‡เธ›เธฃเธฐเธงเธฑเธ•เธด เธ„เธงเธฒเธกเน€เธ›เน‡เธ™เธกเธฒเน€เธขเธญเธฐเน†
เธ„เธงเธฒเธกเน€เธ›เน‡เธ™เธกเธฒเธ‚เธญเธ‡เธŠเธทเนˆเธญเธเธจเธ™.เธเธ—เธก.

โดย : เธ„เธ™เธญเธขเธฒเธเธฃเธนเน‰เธฃเธฒเธ    2009-02-14 10:25:39


ส่งความคิดเห็น

  • โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น หรือ กล่าวหาให้ร้ายกัน
  • ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  • ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
แสดงความคิดเห็น
ใส่อารมณ์