Business Focus
 
หน้าแรก >แนวข้อสอบ > มาทำแบบทดสอบว่าอาชีพไหนที่เหมาะกับตัวเรา
 
มาทำแบบทดสอบว่าอาชีพไหนที่เหมาะกับตัวเรา
  admin  วันที่  6  พ.ย  2551
 
อาชีพไหนที่เราใช่วัตถุประสงค์ 

แบบทดสอบชุดนี้จัดทำขึ้นสำหรับ ผู้ที่ต้องการค้นหาว่าอาชีพใดที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง ซึ่งจะช่วยเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ และ ช่วยเสริมความมั่นใจในการเลือกอาชีพการงาน อีกทั้งยังช่วยเป็นแนวทางในการหาความรู้ด้านต่างๆเพิ่มเติม

หลักการ

แบบทดสอบสร้างจากองค์ประกอบหลักสามอย่างคือ

1 คุณลักษณะที่เหมาะสมในอาชีพด้านต่างๆ

2 การค้นหาจุดเด่นของผู้ทดสอบ

3 การวัดค่านิยมในวิชาชีพต่างๆ

โดยนำมาจัดทำเป็นโปรแกรม และประมวลผลเป็นอาชีพต่างๆที่เหมาะสมต่อผู้ทำการทดสอบมีการนำเสนออาชีพที่ทันสมัย และน่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต พร้อมข้อแนะนำ

ขอบเขตการใช้งาน 

แบบทดสอบชุดนี้ไม่ได้นำส่วนประกอบอื่นๆนอกเหนือจากสามองค์ประกอบหลักดังกล่าวมาพิจารณา 

ดังนั้นจึงแนะนำให้คุณทำแบบทดสอบในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น แบบทดสอบความถนัดในด้านต่างๆ และความถนัดในด้านการเรียน

และขอคำปรึกษาเพิ่มเติมจากอาจารย์ฝ่ายแนะแนว หรือจะขอคำปรึกษาจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษาของ WWW.EDUZONES.COM

ในโซนปรึกษาคณาจารย์ก็ได้

จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ WWW.EDUZONES.COM 

ขอขอบพระคุณ

- อาจารย์พวงทิพย์ ศิริเจริญ ศูนย์พัฒนางานแนะแนวกลุ่ม4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

- อาจารย์ ดร.บุญเลิศ คำปัน ประธานชมรมครูแนะแนวจังหวัดเชียงใหม่ 

- อาจารย์อรุณี ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมครูแนะแนวกรุงเทพฯ

- และอาจารย์ฝ่ายแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศที่ร่วมให้ข้อมูลและคำแนะนำเข้าสู่แบบทดสอบ----------------------------> http://ezad.eduzones.com/testyourself/index.php

หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 6229  ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย