Business Focus
 
หน้าแรก >ภาษาอังกฤษใกล้ตัว > เลือกใช้ Should-Ought To-Need
 
เลือกใช้ Should-Ought To-Need
  www.mrthaijob.com  วันที่  6  ก.ย  2554
 

เลือกใช้ Should-Ought To-Need            ทั้ง ‘should’, ‘ought to’ และ ‘need’ ต่างก็เป็นกริยาช่วยที่สามารถนำมาใช้ในการเสนอแนะ หรือให้คำแนะนำ เพียงแต่มีความหมายและวิธีใช้แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย

           Should-Ought To

           should และ ought to สามารถใช้แทนกันได้เมื่อต้องการให้คำแนะนำหรือเสนอแนะ แต่ ought จะไม่ใช้ในประโยคคำถาม เช่น

 1. You should/you ought to write to your grandmother.

 2. He has revised all day; he should/he ought to be ready for his exam.

           กรณีเป็นประโยคปฏิเสธหากใช้ ought to ก็ไม่ต้องใช้ verb to do มาช่วย แต่สามารถเปลี่ยนรูปเป็น ‘ought not’ ได้เลย เช่น

 1. You ought not smoke so much.

 2. She ought not take such risks while skiing.

 3. They ought not carry so much cash while traveling.

           กรณีนี้มักพบในภาษาอังกฤษแบบ British English ขณะที่ฝั่งอเมริกานิยมใช้ ‘should not’ มากกว่า

           นอกจากการเสนอความเห็นและคำแนะนำ เรายังสามารถใช้ should ในการสมมติสถานการณ์ เช่น

 1. Should anyone call, please take a message.

 2. Should you need any help, just call me.

 3. If I were you, I should leave.

            
Need

             Need เป็นการเสนอคำแนะนำที่มีน้ำหนักมากขึ้น โดยชี้ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น

 1. In summer, we need to drink more often. (= it is necessary for us to drink water)

 2. You needn’t/you don’t need to take notes. (= it isn’t necessary to take notes)

 3.  Need I/Do I need to do this? (= is it necessary for me to do this?)

         
Needn’t Have-Didn’t Need To

          Needn’t have… ใช้กล่าวถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วและเพิ่งมาพบภายหลังว่าไม่มีความจำเป็นต้องทำ เช่น

 1. We needn’t have rushed to the airport; the flight was delayed.

 2. He needn’t have taken a sweater; the weather was warm.

 3. She needn’t have bought the ticket; her boyfriend just gave her one.

           สังเกตได้ว่าข้อความที่ตามมาจะเป็นตัวบอกเหตุผลว่าทำไมกิจกรรมนั้นจึงไม่มีความจำเป็น

          
Didn’t need to…ใช้กล่าวถึงกิจกรรมที่เคยทำในอดีต แต่รู้ว่าปัจจุบันไม่มีความจำเป็นต้องทำแล้ว เช่น

 1. We didn’t need to show our passports-ID cards were accepted.

 2. I didn’t need to pick him up. He phoned me that he wouldn’t come.

 3. You didn’t have to bring huge cash. Most shops welcomed online payment.
 

หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 1809  ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย