Business Focus
 
หน้าแรก >Education > ทุนการศึกษา 6-11-55
 
ทุนการศึกษา 6-11-55
  Job Cyber 167  วันที่  6  พ.ย  2555
 

ม.กรุงเทพแจกทุนคนเก่งกีฬาเรียนฟรี ป.ตรี-ป.โท

             มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ทุนนักกีฬา (โครงการพัฒนานักกีฬาดีเด่น) โดยนักกีฬาในโครงการจะได้รับการยก เว้นค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และสวัสดิการอีกมากมาย อาทิ ชุดสำหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน สิทธิขึ้นรถรับส่งระหว่างวิทยาเขต ทั้งนี้จะคัดเลือกจากนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาที่โดดเด่น เช่น นัก กีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเคยเข้าแข่งขันกีฬาระดับชาติ หรือนักเรียนที่ได้รับเสื้อสามารถจากโรงเรียนเดิม เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา สร้างความสามัคคี รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความมีน้ำใจนักกีฬา
            
เงื่อนไขการรับทุน 
            
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเทียบเท่าเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หรือ 4 ปีครึ่ง หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. อศศ. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี หรือ 2 ปีครึ่ง หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
            
- เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเยาวชนทีมชาติ
            
- เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือเยาวชนแห่งชาติ
            
คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬาในโครงการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกีฬา สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1572–1573 และฝ่ายรับสมัครนักศึกษา วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1586-1587 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.) หรือ www.bu.ac.th และ www.admission.bu.ac.th

สอนวิชาชีพสมาชิก กบข.ฟรี

             กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จับมือสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย เปิดสอนหลักสูตรอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารว่าง ให้กับสมาชิก กบข.ฟรี ในรายที่เป็นสมาชิกออมเพิ่มและออมต่อ ส่วนสมาชิกทั่วไปของ กบข.ได้รับสิทธิเรียนหลักสูตรในราคาพิเศษ โดย คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย (คนกลาง) เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้ให้สัมภาษณ์ชี้แจงข้อมูลข่าวสารผ่านรายการชี้ช่องรวยรายวัน รายการวิเคราะห์ข่าว SMEs เจาะลึกทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ที่ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.00 น. สอบถามสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย โทร. 0-2704-9066-7 ต่อ 101-114 หรือ www.facebook.com/smesociety

ม.หอการค้าไทยยังแจก 200 ทุน UTCC-Gold ให้ ม.ปลาย

             มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ โดยมอบทุนส่งเสริมการศึกษาครึ่งหนึ่ง UTCC-Gold ในหลักสูตรปรกติ 4 ปีการศึกษา และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา โดยจะมอบแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ จำนวนทั้งสิ้น 200 ทุน ใน 5 คณะวิชา 
             คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ได้แก่ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 เป็นผู้มีความประพฤติดี หากเป็นผู้ที่เคยมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของสถาบัน และ/หรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
            
กำหนดการรับสมัคร คณะส่งรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2556 รายงานตัว และยืนยันการรับทุนการศึกษา พร้อมชำระเงินวันที่ 1-6 เมษายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษา 2556 วันที่ 10 เมษายน 2556

รัฐบาลเม็กซิโกให้ทุน Special Program

             รัฐบาลเม็กซิโกโดยกระทรวงการต่างประเทศดำเนินการทุน ‘The Mexican Government Scholarship Program for Foreigner 2013’ โดยมี Scholarship for special program ซึ่งรับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 
            
รายละเอียดทุน เงื่อนไขการสมัคร เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศเม็กซิโกที่ http://www.amexcid.gob.mx/index.php/becas-y-cursos ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องจัดส่งใบสมัครไปยังสถานทูตเม็กซิโก หรือสอบถามรายละเอียด
            
เพิ่มเติมได้ที่ The Embassy of Mexico 20th Floor, Thai Wah Tower l, 21/60-62 South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120 โทร. 0-2285-0995 โทรสาร 0-2285-0667 E-mail: embassy@mexicanembassythailand.com
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 3952  ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย