Business Focus
 
หน้าแรก >Education > มศว จัดอบรมการจัดพรรณไม้
 
มศว จัดอบรมการจัดพรรณไม้
  www.mrthaijob.com  วันที่  5  ม.ค  2553
 

มศว จัดอบรมการจัดพรรณไม้             สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดพรรณไม้ในสวนแก้ว สวน ถาด เพื่อลดภาวะโลกร้อน" การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 การจัดสวนแก้ว วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553 รุ่นที่ 2 การจัดสวนถาด วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

            
รายละเอียดของการฝึกอบรม

            
1. การบรรยายและปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการจัดสวนแก้ว" ในรุ่นที่ 1 และการบรรยายและปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการจัดสวนถาด" ในรุ่นที่ 2

            
2. การลงมือฝึกปฏิบัติจริงในการจัดสวนแก้ว ในรุ่นที่ 1 และการลงมือฝึกปฏิบัติจริงในการจัดสวนถาดในรุ่นที่ 2

            
ผู้ร่วมฝึกอบรม

            
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป (จำนวน 2 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 20 คน)

            
อัตราค่าลงทะเบียน

            
ค่าลงทะเบียนในรุ่นที่ 1 การจัดสวนแก้ว คนละ 500 บาท

            
ค่าลงทะเบียนในรุ่นที่ 2 การจัดสวนถาด คนละ 500 บาท

            
ผู้ลงทะเบียนจะได้รับเอกสารประกอบการฝึกอบรม อุปกรณ์การจัดสวนแก้วในรุ่นที่ 1 และอุปกรณ์การจัดสวนถาดในรุ่นที่ 2 และอาหารว่าง

            
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

            
ส่งใบสมัคร (ฉบับจริง) ตอบรับการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาที่ สถาบันสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุม วิท 23 กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 1204, 5207 หรือ 0-2260-3275 ชำระค่าลงทะเบียนโดยผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี : สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มศว สาขาย่อย : มหา วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ บัญชีเลขที่ : 283-204309-8 ธนาคาร : ไทยพาณิชย์

            
*** ยืนยันการชำระค่าลงทะเบียนโดยแฟกซ์เอกสารการโอนเงินพร้อมใบลงทะเบียนมาที่สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรสาร 0-2260-3275 หรือ kachakorn@swu.ac.th

            
***ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการฝึกอบรมในแต่ละรุ่นกรุณาส่งใบสมัครลงทะเบียนล่วงหน้ารุ่นที่ 1 ภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553 และรุ่นที่ 2 ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553


ม.เกษตรฯ จัดอบรมการประกอบและบริหารจัดการอาหารไทย             สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Institute of Food Research and Product Development Kasetsart University (IFRPD KU) ภายใต้โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์ การพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประกอบอาหารไทยและการบริหารจัดการร้านอาหารไทยระดับมืออาชีพ" (The Workshop on Professional Thai Cooking and Thai Restaurant Management) ประจำปีงบ ประมาณ 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

            
โดยรับสมัครจำนวน 3 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 81 คน ระยะเวลาจำนวน 20 วัน รวม 140 ชม. เวลาเรียนวันทำการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 6-8 ชม. ค่าใช้จ่ายตลอดการฝึกอบรม 2,500 บาท

            
คุณสมบัติผู้สมัคร

            
- อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี 

            
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3, ม.ศ.3)

            
- มีประสบการณ์ประกอบอาชีพการทำอาหารหรือมีกิจการร้านอาหารมาไม่น้อยกว่า 1 ปี (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

            
- สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้เต็มเวลาตลอดหลักสูตร

            
กำหนดเวลารับสมัคร

            
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

            
วิธีการสมัคร

            
- Download ใบสมัครได้ทาง www.ifrpd.ku.ac.th

            
- ขอรับและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ โครงการฝึกอบรมอาหารไทย อาคารอมรภูมิรัตน ชั้น 3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ ส่งทางไปรษณีย์ที่ ตู้ ปณ.1043 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903 

            
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2942-7300 โทรสาร 0-2940-6455 www.ifrpd.ku.ac.th


มธ. จัดสัมมนาเศรษฐศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด             คณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมฟังการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เศรษฐศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด" โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ นักวิชาการอิสระ ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ประชา คุณธรรมดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิสรา นุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) ดูรายละเอียดได้ที่ http://ww3.econ.tu.ac.th/seminar


ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์             มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์วิทยบริการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดอบรมหลักสูตรออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ให้น่าสนใจด้วยโปรแกรม Indesign รุ่น 1 เป็นโปรแกรมที่ถือเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับใช้ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ หลายรูปแบบ จัดอบรมในวันอังคาร-พุธที่ 23-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 จำนวน 2 วัน (12 ชั่วโมง) ค่าธรรมเนียมการอบรม ท่านละ 2,500 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหาร อุปกรณ์) รับจำนวน 15-20 คน 

            
สำหรับการชำระเงินสามารถชำระเป็นเงินสดได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 362-1-12541-8 ชื่อ เงินรายได้ ม.วลัยลักษณ์ (ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนตลาดใหม่ ภายในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2553 

            
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 0-7722-5260-3 หรือ 08-9652-1251 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.wu.ac.th/surat


ม.บูรพา จัดอบรมการวิเคราะห์ข้อมูล             คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยทางการพยาบาล ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป" จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 25 ท่าน คือรุ่นที่ 1 วันที่ 10-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 (สำหรับ ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำวิจัย) รุ่นที่ 2 วันที่ 17-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 (สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ ในการทำวิจัย กำลังดำเนินการวิจัย เพื่อที่เตรียมความ พร้อมในการศึกษาระดับปริญญาเอก) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (ห้อง 2304)

           
ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา แสงจิต โทร. 0-3810-2893 หรือ http://nurse.buu.ac.th


ม.อุบลฯ จัดอบรมกฎหมายอาคาร และการตรวจสอบอาคาร             ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหลักสูตรอบรมกฎหมายอาคารและกฎหมายเพื่อการตรวจสอบอาคาร วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง MR214 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (BITEC) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

           
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการพื้นฐานของกฎหมายตรวจสอบอาคารในประเด็นต่อไปนี้

          
- สหวิทยาการ และบูรณาการออกแบบอาคาร (กฎหมาย สถาปัตยกรรม ระบบโครงสร้าง และระบบวิศวกรรมในอาคาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม)

          
- การออกแบบที่คำนึงถึงสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร และสาธารณะ

         
- แนวโน้มพัฒนาการของกฎหมายอาคาร และการตรวจสอบอาคาร

          
- ภาระหน้าที่และวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคารกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิศวกร สถาปนิก ผู้ตรวจสอบอาคาร เจ้าของ ผู้บริหารจัดการอาคาร นิสิต นักศึกษา และบุคคลผู้สนใจทั่วไป จำนวน 80 คน

          
ติดต่อสอบถาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณสุมาลินี จิตร์สายไหม โทร. 0-4535-3305 โทรสาร 0-4535-3333 E-mail: sumalinee@hotmail.com

หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 855  ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย
 ส่งความคิดเห็น

  • โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น หรือ กล่าวหาให้ร้ายกัน
  • ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  • ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
แสดงความคิดเห็น
ใส่อารมณ์