Business Focus
 
หน้าแรก >กิจกรรม > ค้นคว้า วิจัย ตามทฤษฎีคณิตศาสตร์ การทำงานของ "นักสถิติ"
 
ค้นคว้า วิจัย ตามทฤษฎีคณิตศาสตร์ การทำงานของ "นักสถิติ"
  www.mrthaijob.com  วันที่  28  ต.ค  2552
 

ค้นคว้า วิจัย ตามทฤษฎีคณิตศาสตร์ การทำงานของ "นักสถิติ"


              งานของอาชีพ "นักสถิติ" นี้ ต้องทำงานวิจัยด้านคณิตศาสตร์ และการพิสูจน์ อันประกอบกันเป็นมูลฐานแห่งสถิติ ศาสตร์ พัฒนาระเบียบวิธีทางสถิติ ทำการสำรวจและตรวจสอบควบคุมการทดลองต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงสถิติ สำหรับใช้ในงานวิชาการ วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจสังคม การปกครองงานธุรกิจ เป็นต้น

            
  ลักษณะของงานที่ทำ

              ศึกษาวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย วางแผนงาน พิจารณาหาระบบวิธีสถิติที่เหมาะสมสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลสถิติที่ถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามวัตถุประสงค์ วางแผนงาน เก็บรวบรวม การเสนอผลการสำรวจ และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้มาจากการสำรวจหรือการสำมะโน โดยนำทฤษฎี และระเบียบวิธีสถิติมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ในงานนั้น ๆ พัฒนาแบบสอบถามหรือแบบกระทู้ข้อความ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ตามแผนแบบการสำรวจหรือการสำมะโน ทำการสุ่มตัวอย่างและทำการสำรวจ หรือตรวจสอบควบคุมการทด ลองต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ ประเมินความไว้ใจได้สำหรับที่มาของแหล่งข้อมูล และข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทำการปรับปรุง และถ่วงน้ำหนักข้อมูลดิบตามความจำเป็น และตามระบบวิธีสถิติที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วประมวล ผลข้อมูลออกมาในรูปของตารางที่ออก แบบไว้แล้วเพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ ข้อมูล และวิเคราะห์ความแปรปรวน และหลักของการอนุมานทางสถิติ เขียนรายงานสรุป หรือเขียนรายงานวิเคราะห์ และประเมินค่าของข้อยุติโดยยึดถือภาวะการที่เปลี่ยนแปรได้ อันมีผลกระทบถึงการตีความ พัฒนา และนำระเบียบวิธีสถิติที่มีประสิทธิ ภาพมากที่สุดมาประยุกต์ใช้ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล แปล หรือตีความ ข้อมูลพิจารณากำหนดลักษณะของข้อมูล ซึ่งจำเป็นสำหรับการแก้ข้อปัญหาทางสถิติ จัดหาหรือค้นหาระเบียบวิธีทางสถิติที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ เขียนรายงานแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลและขอบเขตจำกัดของความไว้ใจได้ของข้อมูล หรือการใช้ประโยชน์ได้ของข้อมูลที่ผู้ต้องการใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ตามนโยบายหรือวัตถุประสงค์ได้ จัดเตรียม ข้อยุติและพยากรณ์ตามผลสรุปของข้อมูล อาจเชี่ยวชาญในการเก็บรวบ รวมและประมวลผลข้อมูลตั้งแต่หนึ่งสาขาขึ้นไป และอาจมีชื่อเรียกว่า นักสถิติสำรวจ นักสถิติประชากร นักสถิติพยากรณ์ หรืออาจมีชื่อเรียกตามสาขางานสถิติที่เชี่ยวชาญ

          
    สภาพการทำงาน

              ผู้ที่ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำงานในสำนักงานที่มีอุปกรณ์ในการทำงานเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น สำนักงานทั่วไป ในกรณีที่เป็นนักสถิติที่ใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบควบคุมการทดลองต่าง ๆ จะทำงานในห้องทดลองภายในสำนักงาน นักสถิติอาจจะต้องออกสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลนอกสถานที่ด้วยตนเอง หรือร่วมกับพนักงานสำรวจเป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจจะต้องเก็บข้อมูลในต่างจังหวัดหรือชนบท

           
   คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

              ผู้ประกอบอาชีพนี้จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางสถิติอย่างน้อยในระดับปริญญาตรี และมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ควรจะเป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษ ชอบการติดต่อประชาสัมพันธ์กับคนทั่วไป รักความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่ม สามารถวิเคราะห์ปัญหา ตัดสินใจเร็ว มีความสนใจ และตื่นตัวในเรื่องทั่วไป และก้าวทันโลก และมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา 

              ผู้สนใจจะเข้ารับการศึกษาสาขาวิชาสถิติ ควรมีความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี เพราะหลักสูตรทั่วไปเป็นเรื่องการคำนวณตัวเลขเป็นส่วนใหญ่ นอกจากฝึกฝนให้เข้าใจคณิตศาสตร์ที่จำเป็นในการเข้าใจ วิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานความก้าวหน้าของเครื่องยนต์กลไก ยังฝึกฝนให้รู้จักใช้คณิตศาสตร์ช่วยในการตัดสินใจปัญหาธุรกิจ มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ โดยเฉพาะโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป นอกเหนือ จากความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป 

           
   โอกาสในการมีงานทำ

              งานด้านสถิติเป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่งในการช่วยวางแผนงานและการบริหารงานของหน่วยงานราชการและองค์การธุรกิจ และเพื่อให้สามารถดำเนินงานธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ อาจจำเป็นต้องใช้นักสถิติในการบริหารงานขององค์กรธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเสรี การแข่งขันมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ความต้องการนักสถิติอาจมีแนวโน้มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้สำเร็จการศึกษาทางวิชาสถิติอาจถูกจ้างให้ทำงานในตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่มิได้ใช้ชื่อหรือตำแหน่งนักสถิติ แต่ใช้ความรู้ทางสถิติในการทำงาน ฉะนั้น ผู้สำเร็จการศึกษาด้านนี้จึงมีโอกาสจะหางานทำได้ไม่ยากนัก ถ้ายังมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ก็จะมีโอกาสมากขึ้น แหล่งจ้างงานทั่วไปจะเป็นหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของเอกชน เช่น สถาบัน วิจัยของเอกชน ธนาคาร หรือบริษัท ห้างฯร้าน

               
   โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

                  นักสถิติที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล และมีความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถที่เลื่อนขั้นได้ถึงระดับบริหาร หากได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และมีความสามารถในการสอน สามารถที่จะเป็นอาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาทั่วไป หรือสามารถหารายได้พิเศษ โดยรับทำงานเก็บรวบ รวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูลสถิติประกอบการบริหารจัดการ และดำเนินงานธุรกิจ เช่น การสำรวจตลาดสำหรับสินค้าชนิดใหม่ การสำรวจความต้องการของตลาด เพื่อปรับปรุงสินค้า เป็นต้น

                  
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง

                   นักวิเคราะห์ระบบ นักเขียนโปรแกรมระบบ

                   
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ

                   ข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนทุกแห่งที่ทำการเปิดสอนสาขาสถิติ การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)


หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 313  ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย
 

ความคิดเห็นที่ 1


AGZF36 <a href="http://newabvlpykha.com/">newabvlpykha</a>, [url=http://thduwwivyypu.com/]thduwwivyypu[/url], [link=http://yplejjlpnpoz.com/]yplejjlpnpoz[/link], http://ywuxapyrnvad.com/

โดย : tuwqgwf    2016-06-23 15:09:47


ส่งความคิดเห็น

  • โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น หรือ กล่าวหาให้ร้ายกัน
  • ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  • ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
แสดงความคิดเห็น
ใส่อารมณ์