หางานด่วนทันใจ เว็บหางาน ของคนทันสมัย มีข้อมูล Resume
ทั้งหมด 23447
 
หน้าแรก >Education > PIT รับ ป.ตรี-โท พร้อมให้กว่า 900 ทุน
 
PIT รับ ป.ตรี-โท พร้อมให้กว่า 900 ทุน
  job 428  วันที่  26  ก.พ  2552
 

PIT รับ ป.ตรี-โท พร้อมให้กว่า 900 ทุน

เน้นสร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ                  สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หรือ PIT ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 โดยเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที่เน้นการศึกษา วิจัยทางด้านธุรกิจค้าปลีกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง บัณฑิตที่จบจากสถาบันมีโอกาสทำงานกับสถานประกอบการในกลุ่ม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เน้นเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เรียนรู้จากการทำงาน ได้รับทุนการศึกษา มีค่าตอบแทนระหว่างการฝึกเตรียมเข้าทำงาน และจบแล้วมีงานรองรับ

                  ผศ. ดร.รัตนา ประเสริฐสม อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า "สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันที่จัดตั้งโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ด้วยงบประมาณการก่อสร้างกว่า 440 ล้านบาท เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ได้รับการรับรองวิทยฐานะเพื่อทำการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่เน้นการศึกษา วิจัยทางด้านธุรกิจค้าปลีกเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง บัณฑิตที่จบจากสถาบันมีโอกาสทำงานกับสถานประกอบการในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือสถานประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกด้วย

                 ด้วยคำขวัญ "สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ" พร้อมยึดหลักจบออกไปแล้วได้งานทำ ทางสถาบันเปิดทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท โดยหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

                 ในปีการศึกษา 2552 นี้ จะเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับปริญญาโท เปิดหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจค้าปลีก

                  รูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นแบบบล็อกคอร์ส เรียน 10 สัปดาห์ ทำงาน 10 สัปดาห์ โดยปีแรกจะเรียนรู้ระบบการค้าปลีก ไล่หลักสูตรไปตั้งแต่พนักงาน ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ งานสำนักงานสำหรับผู้บริหาร ทำงานปรกติเหมือนกับพนักงานทั่วไป เริ่มงานตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยจะมีค่าตอบแทนให้ใกล้เคียงกับพนักงานทั่วไป นักศึกษาบางคนต้องการทำงานก่อนเพราะต้องการรายได้เราก็ให้ทำ หรือบางคนยังไม่พร้อมทำงานต้องการปรับตัวก็สามารถเรียนก่อนได้ ในขณะที่ นักศึกษาทำงานอยู่ ผู้จัดการร้านจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์คอยดูแล รวมทั้งมีการส่งอาจารย์ของสถาบันไปดูแลอย่างใกล้ชิด ไปรับรู้และแก้ปัญหา มีการประชุมแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ช่วยกันคิดหาวิธีแก้ปัญหา โดยมีบุคลากรจากซีพีทุกหน่วยงานมาช่วยแก้ปัญหาด้วย ถือเป็นการสร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ ทำให้นักศึกษาเข้าใจระบบการทำงาน ไม่รู้สึกว่าการทำงานยากเย็นเกินไป คุ้นเคยกับอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และเข้าใจว่าการทำงานกับการเรียนต้องไปคู่กันตลอดชีวิต

                 โดยทางสถาบันได้เปิดรับตรง ประจำปีการศึกษา 2552 พร้อมมอบทุนการศึกษามากกว่า 900 ทุน ในระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า แต่ถ้าเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องจบสายวิทย์-คณิต เท่านั้น 

                 โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาที่ได้รับทุนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระหว่างศึกษาอยู่ในระดับ 2.00 ขึ้นไป เมื่อจบครบตามหลักสูตรต้องบรรจุเข้าทำงานในบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ปี โดยได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานทุกประการ สำหรับในระดับปริญญาโทจะเน้นที่เป็นทุนวิจัยมากกว่า นอกจากนี้นักศึกษาที่ขาดแคลนมากยังสามารถกู้ กยศ. ได้อีกด้วย" 

                 อธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า "ผลตอบรับที่ออกมานักศึกษาที่จบออกไปมีงานทำ 100% ถ้าไม่เลือกงาน และจบออกมาได้ทำงานตรงตามสาขาที่ตัวเองเรียนมา รวมทั้งได้เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาด้วย การเรียนพร้อมกับการทำงานไปด้วยทำให้นักศึกษาสามารถปรับแผนชีวิตตัวเองได้ เห็นคุณค่าของเวลามากขึ้น มีความรู้สึกว่าการเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ใช่สิ่งที่พึงประสงค์และเห็นคุณค่าของเงิน

                  ในอนาคตจะมีการขยายหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีก เพื่อเพิ่มความหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน แต่จะเน้นทางด้านธุรกิจค้าปลีกเป็นอันดับแรกและหลักสูตรอื่น ๆ ก็เป็นหลักสูตรที่สนับสนุน แตกสาขาออกไปตามที่สังคมต้องการ โดยที่อยากจะเปิดก็คือ Asian Management หรือการจัดการเชิงเอเชีย เนื่องจากวิกฤตโลกที่เกิดขึ้น แนวคิดทางด้านตะวันตกก็ไม่ประสบความสำเร็จเสมอไป แต่ทางด้านเอเชียก็มีแนวคิด แนวปฏิบัติที่ดีที่น่าจะนำมาเปรียบเทียบและใช้เหมาะกับคนเอเชียมากกว่า รวมทั้งธุรกิจการเกษตร ธุรกิจประกันภัย ซึ่งน่าจะสามารถเปิดเป็นหลักสูตรเพื่อสนองตอบทางด้านนี้ได้ด้วย

                 อยากให้เยาวชนไทยที่รักอนาคต รักการทำงาน ไม่อยากเสียเวลาในการเรียนโดยไม่รู้ว่าอนาคตจะทำอะไร ขอให้มาตั้งต้นที่สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อาจารย์ทุกคนมีจิตใจที่เอื้อต่อนักศึกษาอย่างมาก จะคอยช่วยเหลือประคับประคองให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งวิธีการทำงาน วิธีการที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขในการทำงาน พร้อมที่จะประสบความสำเร็จ สร้างฐานะให้แก่ครอบครัวและทำตามความฝันของตัวเองได้" ผศ. ดร.รัตนา กล่าวทิ้งท้าย

                 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PIT) 85/1 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2832-2120 แฟกซ์ 0-2832-2191 เว็บไซต์ http://www.pit.ac.thหน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 798  ครั้ง

สนับสนุนเนื้อหาโดย
 ส่งความคิดเห็น

  • โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น หรือ กล่าวหาให้ร้ายกัน
  • ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  • ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
แสดงความคิดเห็น
ใส่อารมณ์