รวมข่าวทุนการศึกษา

  

  โครงการทุนแลกเปลี่ยน ASEM DUO-Sweden 2010

             สำนักงาน International Programme Office for Education and Training (IPO) ประเทศสวีเดน เปิดโครงการ ASEM DUO-Sweden Fellowship Program 2010 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศสวีเดน

เงื่อนไขการรับสมัคร
1. สถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสวีเดนที่จับคู่แลกเปลี่ยนกันควรมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน
2. สถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถเสนอชื่อนักศึกษาไทย (ที่กำลังลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) ไปแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศสวีเดน โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องคงสภาพนักศึกษาอยู่จนถึงระยะเวลาที่รับทุน
3. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งใบสมัครผ่าน สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสวีเดนก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.asemduo.org


ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเจมส์ คุก 

             มหาวิทยาลัยเจมส์ คุก (James Cook University) ประเทศออสเตรเลีย เปิดให้ทุน Research Scholarships สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์ จะศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก หลักสูตรวิจัย ประกอบด้วย
1. ทุน The International Postgraduate Research Scholarship (IPRS)
เป็นทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าประกันสุขภาพ
2. ทุน JCU Postgraduate Research Scholarship (JPRS) เป็นทุนค่าสนับสนุนค่าครองชีพระหว่างศึกษาต่อ 
             เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 สิงหาคมของทุกปี ดูข้อมูลการรับสมัครได้ที่ www.jcu.edu.au/office/grs/scholarships/index.html


ทุนการศึกษา Murray State University 

             มหาวิทยาลัย Murray State University ประกาศให้ทุน Murray State University Global Outreach Scholarships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยไม่จำกัดจำนวนผู้รับทุน

รายละเอียดทุนการศึกษา
1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นทุนส่วนลดค่าธรรมเนียม การศึกษาปีละ 5,000 ดอลลาร์ สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการตอบรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี การต่ออายุทุนการศึกษาจะประเมินเป็นรายปี โดยพิจารณาจากระดับผลการเรียน
2. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นทุนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาปีละ 6,000 ดอลลาร์ สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการตอบรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา การต่ออายุทุนการศึกษาจะประเมินเป็นรายปี โดยพิจารณาจากระดับผลการเรียน ดูข้อมูลทุนที่ www.murraystate.edu/offices.aspx


University of Bedfordshire ให้ทุนนักศึกษาไทย

             มหาวิทยาลัย University of Bedfordshire สหราชอาณาจักรประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยที่มีผลการเรียนดีและผ่านการตอบรับเข้าศึกษาต่อยังสถาบันดู
ข้อมูลทุนการศึกษาเพิ่มเติมที่ www.beds.ac.ukทุนการศึกษา Lincoln University

             มหาวิทยาลัยลินคอล์น (Lincoln University) ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดให้ทุนนักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและบัณฑิตศึกษา ได้แก่
1. ทุน Lincoln University Doctoral Scholarships เป็นทุนการศึกษา 21,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมระยะเวลา 3 ปี ผู้ขอทุนต้องผ่านเกณฑ์รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตรเต็มเวลา
2. ทุน Lincoln University Graduate Scholarships เป็นทุนการศึกษา 6,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมระยะเวลา 3 ปี ผู้ขอทุนต้องผ่านเกณฑ์รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรเต็มเวลา
            
ดูข้อมูลทุนและประเภททุนที่กำลังเปิดรับสมัครได้ที่ www.newzealandeducated.com/scholarships


ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเจมส์ คุก

            
มหาวิทยาลัยเจมส์ คุก (James Cook University) ประเทศออสเตรเลีย เปิดให้ทุน Research Scholarships สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกหลักสูตรวิจัย ประกอบด้วย
1. ทุน The International Postgraduate Research Scholarship (IPRS) เป็นทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าประกันสุขภาพ
2. ทุน JCU Postgraduate Research Scholarship (JPRS) เป็นทุนค่าสนับสนุนค่าครองชีพระหว่างศึกษาต่อ 
            
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 สิงหาคมของทุกปี ดูข้อมูลการรับสมัครได้ที่ www.jcu.edu.au/office/grs/scholarships/index.html


DAAD เปิดหลักสูตรอบรมเขียนโครงร่างวิจัย

            
องค์กรแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ดีเอเอดี) ร่วมกับ Free University of Berlin และคณาจารย์จาก University of Bonn และ University of Kassel เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Proposal Writing for International Research Projects ที่ประเทศเวียดนาม โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (อายุไม่เกิน 45 ปี) สามารถออกแบบ เขียน วางแผน และกำหนดงบประมาณโครงร่างการวิจัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
            
ดูข้อมูลโดยละเอียดและขอสำเนาใบสมัครได้ที่ www. daad.or.th


ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย 

            
รัฐบาลออสเตรเลียประกาศให้ทุนการศึกษาทุกสาขาวิชา ประกอบด้วยทุนปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุนพัฒนาวิจัยและการแลกเปลี่ยนการวิจัย ได้แก่
1. Endeavour Executive Awards เป็นทุนมอบให้แก่บุคลากรทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความเป็นผู้นำผ่านการปฏิบัติงานจริง โดยผู้สมัครจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรต้นสังกัด
2. Endeavour Research Fellowships เป็นทุนวิจัยระยะสั้น 4-6 เดือนสำหรับนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หรือหลังปริญญาเอกทุกสาขา
3. Endeavour Vocational Education and Training Awards ระยะเวลาสูงสุด 2 ปีครึ่ง ครอบคลุมการศึกษาต่อสายอาชีพทั้งระดับ Diploma, Advanced Diploma หรือ Associate Degree ทุกสาขา นอกจากนี้ยังรวมถึงการฝึกงานเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพตามสายงาน และค่าเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษกรณีที่ผู้ได้รับทุนมีคะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
4. Endeavour Postgraduate Awards ระยะเวลาสูงสุด 3 ปีครึ่ง ครอบคลุมการศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรเข้าชั้นเรียนหรือหลักสูตรวิจัยทุกสาขา
            
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.endeavour.deewr. gov.au ทั้งนี้ ต้องส่งเอกสารสมัครขอรับทุนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2553


โครงการทุนแลกเปลี่ยน ASEM DUO-Sweden 2010

            
สำนักงาน International Programme Office for Education and Training (IPO) ประเทศสวีเดน เปิดโครงการ ASEM DUO-Sweden Fellowship Program 2010 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศสวีเดน

เงื่อนไขการรับสมัคร
1. สถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสวีเดนที่จับคู่แลกเปลี่ยนกันควรมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน
2. สถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถเสนอชื่อนักศึกษาไทย (ที่กำลังลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา) ไปแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศสวีเดน โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องคงสภาพนักศึกษาอยู่จนถึงระยะเวลาที่รับทุน
3. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครผ่านสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสวีเดนก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 
            
ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.asemduo.org


ทุนวิจัยที่เยอรมนี

            
ศูนย์วิจัย Deutsche Zentrum fur Luft-und Raumfahrt (DLR) ด้าน Aerospace ของประเทศเยอรมนีให้ทุน Research Fellowship Program แก่นักศึกษาปริญญาเอก นักวิจัยหลังปริญญาเอก และนักวิทยาศาสตร์ชาวต่างชาติไปทำวิจัย พัฒนาด้าน Aeronautics, Space, Energy และ Transportation 
            
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.daad.or.th

ทุนแลกเปลี่ยน Sophia-Lecturing-Research Grants 2011

            
มหาวิทยาลัย Sophia University ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์ จะมอบทุนแลกเปลี่ยน
Sophia Lecturing-Research Grantsž 2011 ให้แก่อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง Sophia University กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในเอเชีย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ต้องเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย หรือเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการสอน 4 ปี
2. ต้องมีความเชี่ยวชาญในด้าน Engineering หรือ Mathematics หรือ Natural Sciences
3. ต้องเสนอแผนการทำวิจัยที่ Sophia University อย่างชัดเจน

เงื่อนไขการให้ทุนและทุนที่จะได้รับ
1. ทุนต่อเนื่องไม่เกิน 3 เดือน ในระหว่างปีการศึกษา 2554 (1 เมษายน 2554-31 มีนาคม 2555)
2. ค่าใช้จ่ายรายวันในอัตราดังนี้
- ผู้ได้รับเชิญเป็น Visiting Professor จะได้รับค่าใช้จ่าย 5,000 เยน (ประมาณ 1,800 บาท) ต่อวัน
- ผู้ได้รับเชิญเป็น Visiting Associate Professor จะได้รับค่าใช้จ่าย 5,000 เยน (ประมาณ 1,800 บาท) ต่อวัน
- ผู้ได้รับเชิญเป็น Visiting Researcher จะได้รับค่าใช้จ่าย 4,000 เยน (ประมาณ 1,400 บาท) ต่อวัน
3. ที่พักในมหาวิทยาลัย
4. ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

            
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ดูรายละเอียดและสำเนาใบสมัครขอรับทุนได้ที่ www.sophia.ac.jp


ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย

            
รัฐบาลออสเตรเลียประกาศให้ทุนการศึกษาทุกสาขาวิชา ประกอบด้วยทุนปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุนพัฒนาวิจัย และการแลกเปลี่ยนการวิจัย ได้แก่
1. Endeavour Executive Awards เป็นทุนมอบให้แก่บุคลากร ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความ เป็นผู้นำผ่านการปฏิบัติงานจริง โดยผู้สมัครจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรต้นสังกัด
2. Endeavour Research Fellowships เป็นทุนวิจัยระยะสั้น 4-6 เดือนสำหรับนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หรือหลังปริญญาเอกทุกสาขา
3. Endeavour Vocational Education and Training Awards ระยะเวลาสูงสุด 2 ปีครึ่ง ครอบคลุมการศึกษาต่อสายอาชีพ ทั้งระดับ Diploma, Advanced Diploma หรือ Associate Degree ทุกสาขา นอกจากนี้ยังรวมถึงการฝึกงานเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ ตามสายงาน และค่าเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กรณีที่ผู้ได้รับทุน มีคะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
4. Endeavour Postgraduate Awards ระยะเวลาสูงสุด 3 ปีครึ่ง ครอบคลุมการศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรเข้าชั้นเรียนหรือหลักสูตรวิจัยทุกสาขา

            
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.endeavour.deewr.gov.au ทั้งนี้ ต้องส่งเอกสารสมัครขอรับทุนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2553


ทุนวิจัยที่เยอรมนี

            
ศูนย์วิจัย Deutsche Zentrum fur Luft-und Raumfahrt (DLR) ด้าน Aerospace ของประเทศเยอรมนี ให้ทุน Research Fellow ship Program แก่นักศึกษาปริญญาเอก นักวิจัยหลังปริญญาเอก และนักวิทยาศาสตร์ชาวต่างชาติไปทำวิจัยพัฒนาด้าน Aeronautics, Space, Energy และ Transportation สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.daad.or.th

ทุน University of Surrey IoSR PhD Scholarship 2010

            
สถาบัน Institute of Sound Recording (IoSR) มหาวิทยาลัย University of Surrey สหราชอาณาจักร เปิดให้ทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิจัยสาขา Psychoacoustic Engineering ประจำปีการศึกษาเดือนตุลาคม 2553 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.surrey.ac.uk/soundrec/ php/scholarship.php


ทุน Bristol University International
Taught Postgraduate Scholarships 2010

            
มหาวิทยาลัย University of Bristol สหราชอาณาจักร ให้ทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติหลักสูตร Taught Postgraduate ทุนละ 2,000 ปอนด์ จำนวน 10 ทุน โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2553สอบถามรายละเอียดได้ที่อีเมล int-schols@bristol.ac.uk


ทุนแลกเปลี่ยน Sophia-Lecturing-Research Grants 2011

             มหาวิทยาลัย Sophia University ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะมอบทุนแลกเปลี่ยน
Sophia Lecturing-Research Grants 2011 ให้แก่อาจารย์ และผู้ช่วยอาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง Sophia University กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในเอเชีย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ต้องเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย หรือเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการสอน 4 ปี
2. ต้องมีความเชี่ยวชาญในด้าน Engineering หรือ Mathematics หรือ Natural Sciences
3. ต้องเสนอแผนการทำวิจัยที่ Sophia University อย่างชัดเจน

เงื่อนไขการให้ทุนและทุนที่จะได้รับ 
1. ทุนต่อเนื่องไม่เกิน 3 เดือน ในระหว่างปีการศึกษา 2554 (1 เมษายน 2554-31 มีนาคม 2555)
2. ค่าใช้จ่ายรายวันในอัตราดังนี้
- ผู้ได้รับเชิญเป็น Visiting Professor จะได้รับค่าใช้จ่าย 5,000 เยน (ประมาณ 1,800 บาท) ต่อวัน
- ผู้ได้รับเชิญเป็น Visiting Associate Professor จะได้รับค่าใช้จ่าย 5,000 เยน (ประมาณ 1,800 บาท) ต่อวัน
- ผู้ได้รับเชิญเป็น Visiting Researcher จะได้รับค่าใช้จ่าย 4,000 เยน (ประมาณ 1,400 บาท) ต่อวัน
3. ที่พักในมหาวิทยาลัย
4. ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

            
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ดูรายละเอียดและสำเนาใบสมัครขอรับทุนได้ที่ www.sophia.ac.jp


อินโดนีเซียให้ทุนต่อปริญญาโท

            
รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียเสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการ Developing Countries Partnership (DCP) Scholarship ประจำปี 2553/2554 เพื่อไปศึกษาในสาขามนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การเกษตร สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเวลา 3 ปี (ศึกษาภาษาอินโดนีเซียและโครงการเตรียมความพร้อม 1 ปี และหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี) โดยจะเริ่มหลักสูตรตั้งแต่เดือนกันยายน 2553-สิงหาคม 2556 
            
ทุนการศึกษาที่มอบให้ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ 6,000 บาท ตลอดระยะเวลา 3 ปี พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยเดือนละประมาณ 1,500 บาท และหนังสือเดือนละประมาณ 1,000 บาท ในระหว่างหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี รวมถึงค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ไป-กลับ) และประกันสุขภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีอายุไม่เกิน 35 ปี และสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
3. มีผลคะแนน TOEFL 450 คะแนน หรือเทียบเท่า
4. มีสุขภาพกายและจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์

            
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครโดยตรงที่ สถานเอกอัครราชทูต อินโดนีเซียประจำประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2252-3135 หรือสถานกงสุลอินโดนีเซีย ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kbri-angkok.com
 และ www.knb. diknas.go.id


มหาวิทยาลัย Muenster University ให้ทุนต่อปริญญาเอก 

            
มหาวิทยาลัย Muenster University ประเทศเยอรมนี เปิดรับสมัครชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 16 ทุน ในโปรแกรม Cell Dynamics and Disease (CEDAD) รวมระยะเวลา 3 ปี ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนเป็นค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ 1,365-1,400 ยูโร รวมทั้งค่าวีซ่าและที่พักเปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ ดูรายละเอียดได้ที่ www.cedad.uni-muenster.de


ทุน The Sir John Ramsden International PhD Scholarship

            
มหาวิทยาลัย University of Huddersfield สหราชอาณาจักร ประกาศให้ทุน The Sir John Ramsden International PhD Scholarship แก่นักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิจัยด้านการเมืองและต่างประเทศศึกษา โดยให้เป็นทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาเอกตลอดระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี เริ่มต้นภาคการศึกษาเดือนตุลาคม 2553

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผ่านเกณฑ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
2. มีประสบการณ์ทำงาน (โดยเฉพาะด้านการสอน)
3. มีผลการเรียนดี และมีความกระตือรือร้นสูง
4. ผ่านการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ ได้แก่ IELTS 7.0 หรือ TOEFL 600/250/100

            
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 ดูรายละเอียดการสมัครขอทุนที่ www2.hud.ac.uk/research/grad centre/applications/index.php


ทุนวิจัยจาก The Matsumae International Foundation

            
มูลนิธิ The Matsumae International Foundation ประเทศญี่ปุ่น มอบทุนวิจัยประจำปี 2554 ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ โดยผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และไม่เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://foreign.buu.ac.th/Scholarships.html

 

ทุนปริญญาโทอาเซียนศึกษา

             สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) มอบทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน แก่นักศึกษาและอาจารย์ที่สนใจทุนอาเซียนศึกษา (International Masters in ASEAN Studies Course) เพื่อไปศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตด้านอาเซียนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย รวมระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2553

            
ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร์ ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าใช้จ่ายระหว่างฝึกงาน และค่าโดยสารเครื่องบินเพื่อไปฝึกงานในประเทศอาเซียน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นอาจารย์และบุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. กรณีผู้สมัครเป็นนักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองการชดใช้ทุนจากทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัด
3. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภูมิภาคอาเซียนในระดับหนึ่ง
4. มีผลการสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า TOEFL 213 computer based/IELTS 6.0
            
ทุนการศึกษาเปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ผู้สนใจ สมัครได้ที่ http://aei.um.edu.my/?modul=Programmes& pillhan=Application Procedure


ทุนปริญญาโทการธนาคารที่อิตาลี

            
UniCredit Group เปิดให้ทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร New Europe Master in Banking and Entrepreneurship ประจำปีการศึกษา 2553/2554 ยังประเทศอิตาลี โดยเริ่มต้นการเรียนการสอนวันที่ 13 ตุลาคมนี้

            
หลักสูตรมีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งรวมช่วงการฝึกงาน 3 เดือนยังธนาคารในสังกัดของ UniCredit Group โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบบการธนาคารของยุโรป และบทบาทการเงินและการลงทุนในระดับสากล
            
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ดูรายละเอียดได้ที่ www.masterbe.com

โดย : www.mrthaijob.com    4  พ.ค  2553                            หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 414  ครั้ง